Utvärdering

Här finns information och dokument som rör samtlig utvärdering, extern och intern: UKÄ:s granskning av lärosäten och tematiska utvärderingar, intern utbildningsutvärdering och information om utvärdering av forskning.

Högskoleövergripande

Granskning av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete

I det nationella kvalitetssäkringssystemet ingår att samtliga lärosätens kvalitetssäkringsarbete granskas av UKÄ. Granskningen av Södertörns högskola kommer att ske under 2021. I UKÄ:s granskning ingår bland annat en självvärdering, platsbesök och att UKÄ identifierar och sedan följer några så kallade fördjupningsspår.

En lärosätestillsyn genomförs året innan, resultatet av den fungerar som ytterligare ett underlag i lärosätesgranskningen. Tillsynen rör högskolans regelefterlevnad inom sex olika områden, där UKÄ efterfrågar vissa dokument och beskrivningar av rutiner och processer. Vid Södertörns högskola pågår ett förberedelsearbete inför tillsynen, där projektledare utsetts för respektive område, som ansvarar för att det som UKÄ efterfrågar finns på plats. Återrapportering sker till förvaltningschefen.

Tematiska utvärderingar

Som del i det nationella kvalitetssäkringssystemet genomför UKÄ så kallade tematiska utvärderingar, där samtliga lärosäten ingår samtidigt. Metod för utvärderingarna kan variera, granskningarna leder inte till några sanktioner.

Tre tematiska utvärderingar kommer att genomföras inom perioden 2017-2022. Den första utvärderingen genomfördes 2017 med temat hållbar utveckling (se länkar nedan). Nästa kommer att genomföras under 2019 och ska enligt UKÄ gälla breddad rekrytering och breddat deltagande. Tema för den tredje utvärderingen, har ännu inte meddelats.

När det gäller arbetet med hållbar utveckling, har högskolans fakultetsnämnd en arbetsgrupp med uppdrag att arbeta med frågor som rör det området.

Södertörns högskolas självvärdering om hållbar utvecklingPDF

Via den här länken nås UKÄ:s rapporter utifrån utvärderingen av hållbar utvecklinglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, där omdöme och beslut framgår.

Utbildning

Extern

Det är endast en mindre del av samtlig utbildning som utvärderas av UKÄ under innevarande cykel (2017–2022). För Södertörns högskola gäller det lärarutbildning och ett fåtal forskarutbildningsämnen. Resterande utbildningar ska utvärderas vid lärosätet, som ansvarar för att system och metoder för detta tas fram.

För de lärarutbildningar som utvärderas av UKÄ, har högskolan skickat in självvärderingar. Svar väntas från UKÄ under våren respektive hösten 2019. Det gäller utbildningar mot: förskola, F-3, 4-6, fritidshem (mars) samt ämneslärare för gymnasiet (november).

De forskarutbildningsämnen vid Södertörns högskola som ingår i UKÄ:s granskning är historia, konstvetenskap litteraturvetenskap och nationalekonomi. Utvärderingarna för ämnena historia och konstvetenskap är avslutade, båda ämnena erhöll omdömet hög kvalitet. Nationalekonomi erhöll omdömet ifrågasatt kvalitet, åtgärdsrapport skickas till UKÄ senast 2 maj 2019. För ämnet litteraturvetenskap skickades självvärdering till UKÄ i juni 2018, svar väntas under mars 2019.

Via dessa länkar nås UKÄ:slänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och tidigare Högskoleverketslänk till annan webbplats samtliga utvärderingsbeslut och omdömen.

Intern

I det nationella kvalitetssäkringssystemet ges lärosätena ansvar för att utvärdera sin egen utbildning. Fakultetsnämnden vid högskolan fastställde 2017 Plan för utvärdering och uppföljning av utbildningPDF. Den inbegriper bland annat utvärdering av utbildning på samtliga nivåer; samtliga utbildningsprogram, huvudområden på kandidatnivå samt enstaka kurser och forskarutbildning. Utvärdering av program pågår, likaså planering av utvärdering av huvudområden och av enstaka kurs. Högskolan har även en riktlinje som säger att kursplaner äldre än tre år, ska ses över mot gällande föreskrifter, riktlinjer och praxis.

För utvärderingarna som ingår i planen finns en tidplan fastställd av Fakultetsnämnden.PDF

I fillistan nedan nås bedömargruppens utlåtanden för de program som hittills genomgått utvärdering.

Fillista:

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Pilotutvärd_bedömargruppens_omdöme.pdf 206.8 kB 2019-02-20 14.46

Forskning, extern och intern utvärdering

Även utvärdering av forskning kommer att ingå i det befintliga nationella systemet. Arbetet med att utveckla detta pågår vid UKÄ. En pilotomgång kommer att genomföras med start hösten 2019. Det är ännu inte klart när ordinarie omgång av utvärdering av forskning kommer att påbörjas.

2015-2016 genomfördes en extern utvärdering av stora delar av forskningen vid Södertörns högskola, SER 2015. Den genomfördes med hjälp av fyra utvärderingspaneler, som lämnade ett utlåtande och utifrån det ett betyg. Det finns i dagsläget ingen plan för någon ny forskningsgranskning liknande SER 2015.

Rapport, SER 2015 utvärdering av forskningen vid Södertörns högskola 2009-2014PDF

SER 2015. Sammanställning, samtliga ingående ämnenPDF