”Utbildningen gav mig verktyg för kritiskt tänkande”

Erik Gregemar har läst Estetikprogrammet med inriktning idéhistoria och tog examen 2018. Erik har fortsatt studera och studerar idag konst och konsthantverk på Nyckelviksskolan på Lidingö.

Erik Gregemar, alumn på Estetikprogrammet

Vilka är dina drivkrafter och hur har de påverkat ditt val av utbildning?

– Jag tycker att det är viktigt med kritiskt tänkande, solidaritet, att förlika sig med klimatförändringarnas realitet samt de förutsättningar som skapar utrymme för reflektion och skapande. Jag sökte mig först till Idéhistoria då ämnets spännvidd mellan historia och filosofi intresserade mig. När jag började på Södertörn fick jag höra om estetikprogrammet och sökte mig dit på grund av spännvidden mellan filosofi, kulturstudier och historia. Jag skulle framförallt säga att det som fick mig att fastna för dessa ämnen var att jag hela tiden fick nya och breddade perspektiv på tillvaron och att de gav mig verktyg för kritiskt tänkande.

Skulle du rekommendera utbildningen och högskolan till andra blivande studenter?

– Jag skulle absolut rekommendera den om du är intresserad av kultur, historia, politik och sambanden mellan dem. Utbildningen är bred och du kan själv styra i hög grad vad du vill specialisera dig på. Du bör dock vara beredd på att den är lästung både i mängd sidor och dessa sidors innehåll. Estetikprogrammets styrka ligger i att den ger färdigheter som är breda och som du kommer att ha nytta av vad du än tar dig an efter det. Dess svagheter ligger i att det kan upplevas som något oklart exakt vad det är ämnet innefattar och vad du ska göra med kunskapen du får.

Varför valde du Södertörns högskola?

– Jag bodde tidigare med en kamrat som studerade filosofi på Södertörn och frågade honom om råd eftersom han hade läst det tidigare. Han berättade då bland annat att Södertörns filosofiämne inte var uppdelat i praktisk och teoretisk filosofi, utan mer närmade sig det som brukar kallas kontinentalfilosofi. Jag läste sedan själv om Södertörns Högskola på hemsidan och fann då bland annat information om den interkulturella profilen på lärarprogrammen samt att det arbetades aktivt med att vara välkomnande för personer med studieovan bakgrund. Även att skolan är lite mindre samt hur den är byggd gav mig känslan av att det fanns en annan hemma-känsla i studiemiljön där.

Vad minns du tydligast från studietiden?

– De diskussionsträffar som jag och en grupp klasskamrater ordnade regelbundet. Det gav mycket perspektiv att stöta och blöta sina tankar om en text, och inte minst vänner för livet.

Vad gör du i dag?

– Jag har fortsatt att studera, numer på en förberedande konsthantverksutbildning på Nyckelviksskolan på Lidingö. Jag har även ett mer praktiskt betonat intresse för kultur och konst än vad som ryms inom ramen för estetikprogrammet och vill framöver arbeta med utställningsteknik och produktion. Jag arbetar strövis med just detta och har trivts mycket bra med det.

På vilket sätt har du haft nytta av dina studier i arbetslivet? Finns det något specifikt i utbildningen som du känner att du har haft extra nytta av?

– Mina studier på estetikprogrammet har gett mig verktyg, kunskap och övning i att förstå, eller åtminstone ha en ansats till att kunna bygga förståelse, en uppsjö av komplexa frågor som rör konst, kultur och kulturhistoria. När jag har arbetat med utställningsproduktioner i olika sammanhang så är det förvisso mycket praktiskt arbete, såsom utställningsrummets utformning, hängning, transport, montering, rigga upp och rigga ner. Allt detta arbete ramas dock hela tiden in av den teoretiska förmåga jag övade upp på estetikprogrammet. Konstnärers och curatorers val och önskemål behöver nästan alltid förstås utifrån olika kulturella, politiska och historiska frågeställningar för att själva poängen med dem ska greppas. Det krävs att jag snabbt kan sätta mig in i sådana frågeställningar.

Har du nytta av din utbildning utöver i själva arbetet?

– Den teoretiska förmåga för perspektiv, kontext och kritisk analys jag tidigare nämnt har jag självklart nytta av i livet som helhet. Under utbildningens övade vi mycket på vetenskaplig metodik och att klargöra för sig själv vad exakt det är en undersöker samt hur och varför. Jag upplever därför att detta underlättat för mig i alla andra val och problem en kan ställas inför. Att kunna sätta problem i perspektiv och andra eller större kontexter hjälper till att förstå dem bättre för vad de är, och det kan vara lättare att se vad som är viktigt eller mindre viktigt.