Brand och utrymning

Vid en akut nödsituation ring alltid 112.

Larm

Inom högskolan finns talande utrymningslarm (på svenska och engelska) som uppmanar att omedelbart lämna byggnaden. Observera att det talande larmet inte finns i hela byggnaden, endast i de delar som allmänheten har tillträde till. I vissa lokaler finns det starka ringklockor istället och det finns också rött blixtrande ljus där man inte hör varningslarmet lika bra.

Tryckknappar för att starta brandlarmet kan användas vid en akut nödsituation (om inte larmet gått igång automatiskt). Tryckknapparna finns i röda boxar vid utgångsdörrar, i trapphus och vid hissarna.

Tänk på att:

  • Använda handbrandsläckare om branden precis startat.
  • Uppmärksamma och hjälp kamrater och besökare.
  • Utrymningsvägarna är tydligt markerade och upplysta.
  • Gå till återsamlingsplats
  • Invänta information från väktare och ansvariga från högskolan eller från Räddningstjänsten.

Brandceller

Högskolans lokaler är indelade i ett antal brandceller för att förhindra att brand och rök sprids. Varje brandcell avgränsas av brandklassade väggar och dörrar. Därför får dörrarna absolut inte spärras genom kilar eller dylikt. Branddörrar stänger inne rök och värme – rökluckor släpper ut brandgaser.

Hissar åker automatiskt till skyddat plan, öppnas och stannar kvar i låst läge – när utrymnings- och/eller brandlarmet går igång.

Automatisk sprinkleranläggning

Det finns automatiska sprinklers i alla lokaler utom i F-huset och Primus. Studentkåren i F-huset är dock sprinklad. Sprinkleranläggningen utlöser lokalt i händelse av brand/värme och är direkt kopplad till brandlarmet (larm till räddningstjänsten/brandkåren) och till utrymningslarmet (som larmar inom fastigheten/området/ brandcellen).