Disciplinnämnden

Disciplinnämnden har som syfte att bedöma och ingripa vid regelbrott. I högskoleförordningen finns regler om när en högskola får vidta disciplinära åtgärder mot en student. Disciplinära åtgärder innebär antingen en varning eller avstängning.

Disciplinnämnden består av högskolans rektor som är ordförande, en lärarrepresentant, två studentrepresentanter samt en lagfaren ledamot som ska vara eller ha varit ordinarie domare.

De omständigheter som kan leda till disciplinära åtgärder är:

  • Om en student försöker vilseleda vid prov eller när en studieprestation ska bedömas (exempelvis plagiat, otillåtet hjälpmedel i skrivsal, otillåtet samarbete med mera).
  • Om en student stör eller hindrar undervisning, prov eller annan verksamhet som ligger inom ramen för utbildningen vid högskolan.
  • Om en student stör verksamheten vid högskolans bibliotek eller vid annan del av högskolan.
  • Om en student utsätter en annan student eller anställd vid högskolan för sådana typer av trakasserier eller sexuella trakasserier som återfinns i 1 kap. 4 § diskrimineringslagen.

Högskolan får inte vidta disciplinära åtgärder mot en student senare än två år efter det att förseelsen har begåtts. Se högskoleförordningen, kapitel 10, om disciplinära åtgärder.

Hur hanteras ärenden som kommit in till disciplinnämnden?

Anmälningar till disciplinnämnden ska göras så fort som möjlighet finns. Därefter genomförs en noggrann utredning, vilken tar cirka tre till fem månader. Utifrån utredningen fattar rektor något av följande beslut:

  • Lämna ärendet utan vidare åtgärd
  • Utdela en varning
  • Överlämna ärendet till disciplinnämnden för prövning.

Om ett ärende går upp till disciplinnämnden så tas ett av följande beslut:

  • lämna ärendet utan vidare åtgärd
  • utdela en varning
  • avstängning från högskolan i högst sex månader.

Vad innebär det om jag får en varning eller blir avstängd?

Om du blir avstängd får du inte delta i någon form av undervisning eller examination vid Södertörns högskola. Du förlorar även din rätt till studiemedel för studier på Södertörns högskola under avstängningstiden. Disciplinnämndens meddelar alltid beslut om avstängning till CSN och berörda lärare och institutionspersonal. Under tiden du är avstängd kan du inte registrera dig på några kurser på Södertörns högskola eller få prov rättade. Det är endast de poängen som avklarats före avstängningen som kan registreras under avstängningen.

Om du får en varning kan du fortsätta studera som vanligt. Är det så att du skulle bli anmäld till disciplinnämnden igen så kan det vara så att varningen has i åtanke när rektor eller disciplinnämnden fattar sitt beslut.

Om du har blivit anmäld och behöver stöd:

Det kan kännas jobbigt att bli anmäld och många frågor kan komma upp. Om du som student vill ha stöd finns olika funktioner på högskolan att ta kontakt med.

Du kan kontakta studenthälsan, studie- och karriärvägledare, studentkåren SöderS eller Universitetskyrkan.