Frågor och svar gällande tillgodoräknande

På den här sidan har vi samlat det vanligaste frågorna och svaren kring tillgodoräknande.

Frågor om tillgodoräknande

För att vi ska pröva en ansökan om tillgodoräknande ska du som ansöker vara student på högskolan. Det innebär att du ska vara antagen till och bedriva högskoleutbildning vid Södertörns högskola

Handläggningstiden är normalt maximalt åtta veckor. Tillgodoräknandeärenden som kräver en mer omfattande utredning kan ge längre handläggningstid.

Har du som student läst vissa kurser vid ett svenskt eller utländskt lärosäte med godkänt resultat har du rätt att tillgodoräkna dig dessa i en högskoleutbildning vid en annan högskola. Detta gäller inte om det är väsentlig skillnad mellan kurserna.

  • Om du har hela avslutade kurser från andra lärosäten som du vill ha med i en generell examen.
  • Om du har valfria kurser inom ditt program. Dock ska valfria kurser lästa utomlands alltid tillgodoräknas, (då måste du lämna in en ansökan om tillgodoräknande).
  • Om du tidigare har läst en fristående kurs som har samma kurskod och kursnamn som en kurs i det program du läser/har läst.

I ovanstående fall kan studierna ingå i en examen utan att du behöver ansöka om tillgodoräknande, förutsatt att utbildningsplanen eller de lokala examensreglerna ger utrymme för det.

I en examen får en kurs inte ingå samtidigt med en annan kurs med helt eller delvis likartat innehåll, så kallat överlappande innehåll.

Du gör en digital ansökan genom att logga in i Student-Ladok. Följ instruktionerna noga, steg för steg.

Om du inte längre kan logga in på Student-Ladok finns blanketter som du kan skriva ut och fylla i.

Ifylld blankett inklusive bilagor kan du skicka till info@sh.se eller till Södertörns högskola, Examen, 141 89 Huddinge.

Du ska ladda upp dina dokument som PDF i samband med din ansökan i Student-Ladok.

På sidan om tillgodoräknande på sh.se finns det regler och rutiner för ansökan om tillgodoräknande. I dessa kan du läsa vad som ska bifogas till en ansökan.

Södertörns högskola är inte skyldig att lämna förhandsbesked om tillgodoräknande. Vill du ha ett svar/beslut ska du göra en formell ansökan om tillgodoräknande.

Reell kompetens är den samlade kompetens en person har, oavsett hur hen har skaffat den och oavsett om hen har formella bevis på den eller inte. Att en person får sin reella kompetens validerad, d.v.s. bedömd och erkänd innebär att personen får tillgodoräkna sig tidigare lärande för att anpassa eller förkorta sina studier. Ett sådant tillgodoräknandebeslut innebär att viss kunskap och/eller färdighet får ingå i kurs eller examen.

För att lärosätet ska kunna göra en bedömning av din ansökan krävs att du beskriver din reella kompetens noga i förhållande till samtliga lärandemål för den kurs du vill få tillgodoräknad. Det innebär att du ska visa hur och på vilket sätt varje lärandemål har uppnåtts med kunskap och/eller färdighet du redan har. I dokumentet om att ansöka om tillgodoräknande av reell kompetens kan du läsa mer. Pdf, 121.3 kB.

Alla tillgodoräknande som har blivit beviljade registreras i Ladok.

Du kan överklaga ett beslut om avslag till Överklagandenämnden för högskolan, ÖNH. Information om hur du överklagar har du fått tillsammans med beslutet, en så kallad överklagandehänvisning.