Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) för lärarstudenter

Här kan du som lärarstudent hitta information om din VFU-period.

VFU är den del av utbildningen som du gör på förskola, fritidshem, grundskola eller gymnasium. Med stöd av en handledare introduceras du för lärarens yrkesroll. Under VFU:n får du öva och utveckla dina färdigheter och förmågor. Samtidigt som du får hjälp att reflektera över din egen utvecklingsprocess.

När gör du din VFU?

VFU omfattar totalt 30 högskolepoäng, vilket innebär 20 veckor. VFU:n är uppdelad i olika perioder under din utbildning. Den första perioden infaller redan under första terminen.

Var gör du din VFU?

Din VFU är förlagd till en kommun eller en stadsdel i Stockholms län där samtliga skolformer ska finnas. Från förskola till gymnasium och vuxenutbildning. Du är oftast placerad i samma skola eller förskola i ett område under hela din verksamhetsförlagda utbildning. Genom att vara i en verksamhet under en längre tid har du möjlighet att följa både verksamheten och barnens utveckling på djupet.

Det är vanligt att du gör din VFU på en övningsförskola eller övningsskola (CPU). Du kan även söka att göra din VFU utomlands. Information om VFU utomlands.

2014 fick Södertörns högskola tillstånd att delta i en försöksverksamhet med övningsförskolor och övningsskolor. Verksamheten startades upp i Järfälla kommun höstterminen 2014.
Vart eftersom anslöts verksamheter i Huddinge kommun, Salems kommun, Stockholms stad, Södertälje kommun, Sundbybergs stad, Botkyrka kommun och Stiftelsen Viktor Rydberg i Sundbyberg. Den verksamhet som bedrivs inom varje kommun genomförs på
ett "Centrum för professionsutveckling", vilket vi kallar för CPU.

Försöksverksamheten med övningsskolor och övningsförskolor har fungerat väl och har nu permanentas.

Övningsskolorna är vanliga skolor och förskolor där du som
lärarstudent gör din VFU. På övningsskolorna gör många lärarstudenter sin VFU samtidigt, och samtliga handledare har en handledarutbildning. Upplägget är utformat i nära samverkan mellan lärarutbildningarna och skolorna. Syftet är att du ska få en stabil och utvecklande miljö i din praktiska övning.

De flesta studenterna vid lärarutbildningen gör sin VFU i en kommun som bedriver ett CPU. Blir du placerad på ett CPU innebär det också att du genomföra alla dina VFU-kurser på centrumet. Läs mer i UKÄ:s rapport Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

VFU är en del av utbildningen även för dig som läser en erfarenhetsbaserad lärarutbildning. Du får under VFU:n möjlighet att pröva nya aktiviteter och pedagogiska metoder. Med stöd av en VFU-handledare utvecklas du i din yrkesroll som förskollärare eller grundlärare med inriktning mot fritidshem.

Din VFU omfattar totalt 30 högskolepoäng. En del av dessa högskolepoäng får du tillgodoräkna dig eftersom du redan har minst tre års erfarenhet av verksamheten. De återstående högskolepoängen fördelas mellan terminerna.

Din VFU är oftast förlagd till den arbetsplats där du redan arbetar. Om du under utbildningen inte har en anställning vid en verksamhet som du utbildar dig för, så ordnar vi en VFU-placering åt dig.

Genom att göra din VFU i den verksamhet du redan arbetar inom, bidrar det till att du får en djup förståelse för verksamheten och barnens utveckling. Ofta påverkar även dina studier hela arbetsplatsen, då dina nya kunskaper kan sprida sig bland alla kollegor vilket bidrar till att utveckla verksamheten.

Du som läser en erfarenhetsbaserad lärarutbildning har oftast en kollega som VFU-handledare. Din handledare måste ha en examen som motsvarar den utbildning du studerar. Du anmäler själv din handledare, vilket behövs godkännas av verksamhetschefen innan handledningen kan påbörjas. Det är även önskvärt att handledaren har en handledarutbildning.

För att kunna genomföra den verksamhetsförlagda utbildningen behöver du genomgå en registerkontroll. Det innebär att du behöver ordna ett registerutdrag hos polismyndigheten. Ansökningsblankett finns på Polisens webbsida: www.polisen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Professionsmatris

VFU på Södertörns högskolas lärarutbildning bygger på en utvecklingsmodell som beskriver vägen från nybörjare i lärarrollen, till att slutligen bli professionell lärare.

Professionsmatrisen beskriver vägen från nybörjare till professionell lärare.

VFU på Södertörns högskolas lärarutbildning bygger på en utvecklingsmodell som beskriver vägen från nybörjare i lärarrollen, till att slutligen bli professionell lärare. Modellen har vi sammanfattat i en matris med namnet ”Från nybörjare till professionell - professionsutvecklingsmatrisen”.

Matrisen hjälper dig som student att bli medveten om var du ligger i din utveckling till professionell lärare, och bidrar till att du blir uppmärksammad på nästa steg i progressionen. Matrisen beskriver professionsutveckling på fyra nivåer, inom tre centrala områden.

Trepartssamtal

Samtal kring din professionsutveckling kommer under din VFU att ske mellan dig, din handledare och din VFU-lärare. Då diskuterar ni var du befinner dig i din utveckling och inför examination.

Professionsmatris Pdf, 74.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Byte av kommun

Under utbildningens gång kan det bli nödvändigt med byte av kommun.

Under utbildningens gång kan det bli nödvändigt med byte av kommun. Till exempel om ordinarie kommun inte har möjlighet att hitta VFU-placering i en speciell kurs. I dessa fall är det kommunen som ansvarar för att kontakta VFU-administrationen på högskolan och informera om detta.

Om du som student själv anser att du behöver byta VFU-placering så ska du i första hand kontakta VFU-samordnaren i din placerade kommun för att lösa det inom kommunen.

Om ärendet inte går att lösa inom kommun/stadsdel, eller om du av andra själv önskar byta av särskilda skäl har du möjlighet att ansöka om byte av kommun.

Byte av kommun kommer i första hand ske till de kommuner som har Centrum för professionsutveckling (CPU) i mån av plats och därefter till övriga kommuner.

Ansökan om byte

Ansökan om byte av kommun kan endast ske i samband med terminsskifte och alltid terminen innan VFU-period. Sista ansökningsdag för byte inför höstterminen är den 15e maj under vårterminen innan. Sista ansökningsdag för byte inför vårterminen är den 15e november under höstterminen innan. Ansökan ska då ha inkommit till VFU-administrationen via din VFU-sida i VFU-portföljen. Ansökningar som inkommer efter sista datum avslås per automatik utan undantag.

Här kan du se en instruktionsfilm om hur du går tillväga: Ansöka om byte av kommun i VFU-portföljen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Se kriterier för byte nedan. Information om hur du ansöker finns på studiewebben.

Kriterier för att din ansökan ska bli godkänd lista nedan:

  1. Medicinska skäl – Endast medicinska skäl som gör nuvarande placering svår/omöjlig för studenten. Läkarintyg som syrker dina skäl till byte krävs och ska mejlas till vfu@sh.se. Utan intyg avslås ansökan.
  2. Sociala skäl – Allvarlig förändring av din nuvarande sociala situation. Förändringen ska ha uppkommit under utbildningens gång. Exempel på sociala skäl är att vara ensamstående vårdnashavare med barn på förskola eller fritidshem. Då ska du kunna resa till VFU-skolan/-förskolan i tid efter lämning av barn. Intyg från förskola/fritidshem mejlas till vfu@sh.se. OBS, ett komplett intyg måste innehålla barns och vårdnadshavares namn, förskolans namn, öppettider och kontaktuppgifter samt underskrift av ansvarig.Utan komplett intyg avslås ansökan.
  3. Lång restid – Byte kan beviljas om enkel restid till kommun/stadsdel överstiger 90 minuter med allmänna kommunikationsmedel från students folkbokföringsadress. OBS, detta garanteras endast studenter med folkbokföringsadress inom Stockholms län, och placering prioriteras alltid över restid.

Kontakta vfu@sh.se vid frågor så hjälper vi dig.