Om Södertörns högskola / Ämnen

Genusvetenskap

Grafiskt element för ämnet genusvetenskapGenusvetenskapen på Södertörns högskola präglas av att utforska hur genus, kön och sexualitet "görs" i samspel med andra maktordningar. Våra kurser och program har genomgående utformats utifrån tanken om intersektionalitet, det vill säga att olika maktordningar så som genus, kön, sexualitet, klass, etnicitet och funktionalitet samverkar med varandra.

Genusvetenskap är ett tvärvetenskapligt ämne som grundar sig på flera decenniers feministisk forskning. Ämnet utgår ifrån att genus och sexualitet är sociala och kulturella konstruktioner. Fokus ligger vid att undersöka hur föreställningar om genus, kön och sexualitet, i samspel med andra maktordningar som klass, etnicitet och funktionalitet, fylls med innehåll och ges betydelser i olika historiska, geografiska, politiska och sociala sammanhang.

Välkommen till genusvetenskapen

Vill du jobba med genusfrågor? Är du engagerad i hbtq-frågor? Drivs du av en vilja att förstå och motverka samhällets rasism? Drömmer du om att i ditt yrkesliv jobba med frågor om jämställdhet och jämlikhet? Anti-diskrimineringsarbete eller normkritiskt arbete? Har du läst till lärare, socialsekreterare eller något annat yrke och tycker att du har för lite kunskap om genus, sexualitet och etnicitet? Då är utbildningar inom genusvetenskap något för dig.

Kritisk blick på normer

Studier i genusvetenskap ger dig redskap att analysera hur olika normer skapas och upprätthålls, i omvärlden likväl som hos dig själv. Att läsa genusvetenskap innebär att studera, analysera och belysa hur maktrelationer formas kring dominerande föreställningar, praktiker och normer. Under utbildningen läggs stor vikt vid att på olika sätt öva upp en kritisk blick på förgivettagna antaganden och idéer inom genusvetenskapens fält.  Det innebär även att lyfta fram och studera öppningar och "sprickor", det vill säga tillfällen när dessa föreställningar och maktordningar inte upprepas utan istället utmanas och omformas.

Kritiskt förhållningssätt till kunskap

Genusvetenskapen utgår ifrån ett kritiskt och prövande förhållningssätt. I våra utbildningar behandlas er rad olika teoretiska perspektiv och en viktig del i utbildningen är att kontextualisera och problematisera olika kunskapstraditioner. På sätt fördjupas och kompliceras din kunskap och förståelse allt eftersom. Det kritiska förhållningssättet gäller även själva kunskapssfären. Vi ställer frågor om hur relationen mellan kunskap och makt ser ut. Vilka erfarenheter grundar sig olika kunskapstraditioner på? Vilkas röster inkluderas? Vilka erfarenheter utesluts? Med utgångspunkt i feminismens kritik av traditionell vetenskap, vänder vi även blicken och granskar genusvetenskapens kunskapsfält.

Feministiska metoder för kunskapsutbyte

I vår pedagogik arbetar vi medvetet med normkritisk pedagogik och med feministiska, antirasistiska och antihomofoba metoder för kunskapsutbyte. Vi motverkar härskartekniker och lyfter fram främjartekniker för att skapa en inkluderande studiemiljö. Målet är ett diskussionsklimat där olika perspektiv och erfarenheter kan mötas och brytas mot varandra. Vi uppmuntrar studenterna till att ta sin egen kunskapsprocess på allvar. I flera moment ingår att reflexivt försöka få syn den egna utgångspunkten och dess betydelse för den kunskap som produceras. Under utbildningen får du på så sätt nya perspektiv på både din omgivning och ditt eget liv. Det gör att studier i genusvetenskap ofta upplevs som givande och angelägna på flera olika sätt.