Om Södertörns högskola

Studenter utanför Södertörns högskolas huvudentréSödertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. Campusområdet ligger i Flemingsberg, 19 minuter med pendeltåg från Stockholms central.

Vi har 11 000 studenter och erbjuder cirka 70 program och 250 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Vi erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet.

Hos oss blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande. De som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar. Här korsbefruktas verklighet och vetenskap.

Institutioner

Högskolans institutioner ansvarar för att genomföra utbildning och forskning. Institutionen har ansvar för all verksamhet inklusive för personal, studenter, ekonomi, lokaler och arbetsmiljö. Till institutionerna hör ämnen samt utbildningsprogram och centrumbildningar.

Varje institution leds av en prefekt, som är chef samt vetenskaplig och pedagogisk ledare. Prefektskapet omfattar tre år med möjlighet till förlängning. Prefekten är direkt underställd rektor.

Lärarutbildningen har en egen föreståndare och administration, medan lärarna är kontrakterade från institutioner vid högskolan.

Ämnen och centrumbildningar har egna webbsidor som finns länkade under respektive institution.

Södertörns högskolas sex institutioner:

Historia och samtidsstudier

Här bedrivs utbildning och forskning inom arkeologi, arkivvetenskap, etnologi, historia, idéhistoria och religionsvetenskap. Hos oss verkar centrumbildningarna MARIS och Samtidshistoriska institutet.

Kultur och lärande

Institutionen för kultur och lärande består av ämnena engelska, estetik, filosofi, genusvetenskap, konstvetenskap, litteraturvetenskap, medie- och kommunikationsvetenskap, pedagogik, retorik och svenska och Centrum för praktisk kunskap.

Lärarutbildningen

Vi utbildar förskollärare, fritidspedagoger och lärare från förskoleklass till grundskolans årskurser 1-9 samt lärare för gymnasieskolan. Lärarutbildningen utgör centrum för högskolans utbildningsvetenskapliga forskning och forskarutbildning. Vi fortbildar även yrkesverksamma pedagoger och erbjuder fristående kurser.

Naturvetenskap, miljö och teknik

På institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik bedrivs utbildning och forskning inom ämnena miljövetenskap, medieteknik och informatik, turismvetenskap, biologi, matematisk didaktik, måltidskunskap och geografi. Detta utgör grunden till en mångvetenskaplig miljö med starkt fokus på tvärvetenskap.

Polisutbildningen

Från januari 2015 går det att utbilda sig till polis vid Södertörns högskola. På en polisutbildning som sätter fokus på och ökar kunskaperna om mångfalden i samhället. Som erbjuder gränsöverskridande forskning och utbildning och som integrerar teori och praktik under hela utbildningen.

Samhällsvetenskaper

Institutionen för samhällsvetenskaper bedriver utbildning och forskning i ämnena företagsekonomi, journalistik, nationalekonomi, offentlig rätt, psykologi, socialt arbete, sociologi samt statsvetenskap.