Om Södertörns högskola / Ämnen

Estetik

Grafiskt element för ämnet estetikEstetiken vid Södertörns högskola är ett nytt ämne med gamla anor. Ordet 'estetik' härstammar från grekiskans 'aisthesis', vilket ungefär betyder 'varseblivning' eller 'sinnlig uppfattning'.

Det moderna ämnet estetik har också sina rötter i 1700-talets filosofi och frågan om konstens väsen. Estetikämnet vid Södertörns högskola återknyter till det grekiska begreppet 'aisthesis'. Det innebär att estetiken är en sinnlighetslära som undersöker hur människan närmar sig världen via sina sinnen, antingen för att hämta kunskap om den eller för att njuta och behagas av den. Så har ämnet också fått en ny aktualitet i dagens mediesamhälle, som mer än någonsin är mättat av budskap, information och sinnesintryck.

Om estetik

Studierna i estetik på Södertörns högskola för samman estetikens filosofiska tradition med vår samtid. Klassiska texter och antika begrepp får relevans i relation till samtidskonst och media.

Masterprogram i Estetik och KonstvetenskapStudierna förenar aktuell kulturteori och filosofisk estetik på ett sätt som knyter an till samtida forskning så väl som samtida konst och debatt. Som student i estetik kommer du att stifta bekantskap med estetikens grundbegrepp genom temaområden som berättar om modernism och modern konst, politik och samhälle.

Teori och praktik genom hela utbildningen 

Under studierna kommer du att fördjupa dig i en mängd konstverk, litterära så väl som visuella, konceptuella och traditionella. Utifrån estetiken som en lära om hur vi uppfattar och får kunskap om världen genom våra sinnen får du lära dig att tolka och beskriva den estetiska upplevelsen.

Studierna förenar redan från första året teori och praktik med studiebesök, inbjudna gäster från det kulturella fältet och ett aktivt arbete med skrivande. 

Vid högskoleverkets och Universitetskanslerämbetets granskning av landets utbildningar har estetiken på Södertörns högskola fått mycket goda vitsord och omdömet hög kvalitet på kandidat och magisternivå.

Utbildning på alla nivåer - nytt masterprogram våren 2017

Du kan läsa estetik som enstaka ämne upp till kandidatnivå eller som del i Estetikprogrammet, därutöver finns vårt ettåriga magisterprogram samt vårt nya masterprogram som startade våren 2017 och som startar igen våren 2019. Estetiken har även doktorander i ämnet knutna till forskarskolan för Kritisk kulturteori.

Forskning

Våra undervisande lärare är genomgående akademiskt meriterade på en hög nivå, många etablerade internationellt och tydliga profiler i det samtida kulturlivet. Forskningen vid estetikämnet är inriktad mot estetikens historiska förutsättningar och begreppsliga utveckling. Den utvecklar estetikens centrala frågor om människa och värld, kropp och medvetande, idéer och föremål och hur dessa kan avläsas i den samtida konsten.