Om Södertörns högskola / Ämnen

Konstvetenskap

Grafiskt element för ämnet konstvetenskapStudierna i konstvetenskap på Södertörns högskola är både samtidsförankrade och tematiskt upplagda. Vi låter nuet berika historien och tvärtom.

Du får arbeta med olika temaområden kopplade till begrepp, berättelser, frågor eller metoder, istället för att följa en enda kronologisk linje. Ämnet sammanför klassisk konsthistoria med visuella kulturstudier; från konstverk och andra estetiska rariteter till massbilder, arkitektur och design. Du får förena teori och empiri redan från början och arbetar praktiskt med studiebesök på varje delkurs. På campuskursen kommer du också att möta en rad inbjudna gäster från det professionella fältet – konstnärer, experter, museichefer etc. Mångkulturella perspektiv samt genus- och klassaspekter integreras fortlöpande under de olika delkurserna.

Konstvetenskap

Ämnet konstvetenskap söker förena det bästa från klassisk konsthistoria med vår tids mångvetenskapliga visuella kulturstudier, vars forskningsområde omfattar såväl estetiska rariteter som vardagens visuella miljöer.

Vi är måna om att tydliggöra konstvetenskapens humanvetenskapliga förankring samt konstens fascinerande beroende av teori. Mångkulturella perspektiv samt genus- och klassaspekter blir inte föremål för separat behandling utan integreras fortlöpande under de olika momenten.

Visuell kompetens och kritiskt tänkande

På Södertörn utgår vi från att inget verk kan analyseras utan att även inbegripa dess skiftande kontexter: till exempel dess verkningshistoria, förhållande till teori samt det tolkande subjektets position och intressen. Men även sådana aspekter som det visuella föremålets marknadsvärde, kultstatus och teckenfunktion kan ingå i analysen. När vi exempelvis behandlar Leonardos "Mona Lisa" söker vi förstås insikter om den italienska högrenässansens bildkultur och porträttkonventioner, liksom kunskap om konstnärens specifika sätt att måla och hantera förebilder ur konsthistorien. Men dessutom reflekterar vi över begreppet mästerverk, tavlans unika hängning på Louvren och hur "världens mest kända målning" kom att bli ett kommersialiserat kitschobjekt med betydelser långt bortom dess egen tidshorisont.

Mot bakgrund av ambitionen att förena bred visuell kompetens med kritiskt tänkande är pedagogiken och uppläggningen av kursen problemorienterad. Det innebär i princip att konkreta exempel och historisk information presenteras utifrån någon teoretisk infallsvinkel: ett begrepp, en tolkningstradition, historiografisk position eller samtida diskussion.

Om man traditionellt inom detta ämne varit benägen att hålla isär teori och empiri, tolkningen från dess föremål (för att överbetona det senare), är vi istället angelägna om att aktivt och prövande återförena dessa dimensioner av "det konstvetenskapliga objektet". Detta "objekt" består alltså av såväl ett fysiskt föremål som av de idéer, tankar och traditioner som genererat, tolkat och historiserat det.

Syftet med a- och b-kursen i konstvetenskap är att orientera dig om samtida och historiska bildkulturer ur ett globalt perspektiv. Kursen syftar också till att ge dig färdigheter att kritiskt och självständigt tolka bild och visuell gestaltning med tonvikt på konstbilden. Se hela vårt utbud här. 

Föreläsningar varvas med studiebesök och yrkesverksamma gästföreläsare

Studierna består av föreläsningar, seminarier och gruppdiskussioner. Stor vikt läggs vid kontinuerliga skrivövningar. För att också förankra de visuella studierna i möten med originalverk på museer och gallerier, offentlig konst, arkitektur, med mera, ingår studiebesök i undervisningen på varje delkurs. Vi har löpande besök av konstnärer, intendenter och andra professionella gästföreläsare. Examination sker främst i form av hemskrivning samt kortare inlämningsuppgifter och uppgifter i samband med seminarier. B-kursen avslutas med en uppsats.

C-kursen är uppdelad på tre block. Det första blocket innebär intensiva studier med praktiska redovisningsövningar, huvudsakligen i miljöer utanför högskolan. Därpå inleds en period med mer självständigt arbete. En fem veckors kurs i teori pch metod följs av uppsatsmomentet på tio veckor, som vilar på schemalagd handledning i grupp och individuellt.

Konstvetenskap introducerades på Södertörns högskola hösten 2003. Idag tillhör vi den mångvetenskapliga institutionen för kultur och lärande.

 

facebookBesök oss gärna på Facebook!