Hitta din utbildning / Kurser

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: Handelsrättslig översiktskurs eller Juridisk översiktskurs, 15 högskolepoäng eller motsvarande.

Urval: mellan 1 och 165 högskolepoäng

 • Anmälan

  VT19100%Dag

  Vecka 14-23

  Anmälningskod: SH-43197

 • 2019-03-15

  HT19100%Dag

  Vecka 45-03

  Anmälningskod: SH-43047

 • 2019-09-15

  VT20100%Dag

  Vecka 14-23

  Anmälningskod: SH-43048

Utbildningsexpedition

Har du frågor kring denna kurs? Kontakta Utbildningsexpedition Samhällsvetenskaper - ME509 så hjälper vi dig vidare.

Institution

Läs mer om vad som finns på Institutionen för samhällsvetenskaper.

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.

Affärsjuridik

Kurs 15 högskolepoäng

Kursens tyngdpunkt ligger på områdena avtalsrätt, köprätt, skadeståndsrätt och associationsrätt. Vidare behandlas områdena marknadsrätt, konsumenträtt, konkurrensrätt, försäkringsrätt, entreprenadrätt, transporträtt, värdepappersrätt och immaterialrätt.
Huvudsakligen studeras de kontraktsrättsliga (obligationsrättsliga) aspekterna men även frågor av betydelse för andra än avtalsparterna (sakrättsliga frågor) berörs.


Informationen nedan har hämtats från kursplanen som gäller fr o m: VT 2013

Undervisningens uppläggning

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och grupparbeten. Vidare förekommer ett antal rollspel baserad på Casemetodik. Kursen förutsätter att stor tid ägnas åt egna studier av litteratur och lagtext.

Lärandemål

Efter genomgången kurs har studenten

 • kunskap och förståelse av juridiska frågeställningar genom att bredda och fördjupa kunskaperna i relation till den handelsrättsliga översiktskursen
 • förmåga att identifiera och analysera problem inom centrala delar av affärsjuridiken samt föreslå lösningar på problemen
 • förmåga att skapa förutsebarhet och uppmärksamma, analysera och förståelse för de författningar och prejudikat som reglerar juridiska personers och fysiska personers rättigheter och skyldigheter inom affärsjuridikens centrala områden
 • förmåga att själva eller i samverkan med andra genomföra rättsutredningar inom affärsjuridikens område och presentera resultatet av denna såväl skriftligt som muntligt.

Examination

Examination sker genom skriftlig tentamen. Obligatorisk närvaro på seminarier.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Kursplan giltig fr.o.m. VT 2013

Informationen och kursplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare kursplaner finns samlade här.