Hitta din utbildning / Kurser

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: Grund + Särskild Grundläggande behörighet samt Matematik C, Samhällskunskap A (Områdesbehörighet 4, undantag ges för Engelska B).
Eller:
Grundläggande behörighet samt Matematik 3b / 3c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (Områdesbehörighet A4).

Urval: betyg 1/3, högskoleprovet 1/3, mellan 1 och 165 högskolepoäng 1/3

 • Stängd...

  HT18100%Dag

  Vecka 36-03

  Anmälningskod: SH-43001

 • 2019-03-15

  HT19100%Dag

  Vecka 36-03

  Anmälningskod: SH-43007

Utbildningsexpedition

Har du frågor kring denna kurs? Kontakta Utbildningsexpedition Samhällsvetenskaper - ME509 så hjälper vi dig vidare.

Ämnesinformation

Institution

Läs mer om vad som finns på Institutionen för samhällsvetenskaper.

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.

Företagsekonomi A

Kurs 30 högskolepoäng

Företag och organisationer utgör en central del av dagens globaliserade samhällen och studier i ämnet företagsekonomi ger dig förmåga att förstå, förklara och agera inom olika typer av organisatoriska sammanhang. A-kursen i företagsekonomi ger en allmän kunskap i grundläggande företagsekonomi och ger samtidigt en grund för fortsatta studier i företagsekonomi. Kursen innehåller en bred samhällsvetenskaplig introduktion till ämnet företagsekonomi, dess studieobjekt och en överblick av olika forskningsmetoder som ämnet använder sig av. Ett viktigt syfte är att ge en grundläggande förståelse om olika vetenskapliga synsätt, forskningsstrategier och undersökningsdesign samt ge ett kritiskt förhållningssätt till vetenskaplig kunskapsproduktion. Kritisk reflektion, problematiserande och analytiskt problemlösande är viktiga inslag i kursen. Här ges även en introduktion till företagets finansiella rapportering och sambandet mellan externredovisning och beskattning. Kursen ger grundläggande kunskaper om de modeller och metoder som används i ett företags interna styrning och planering.


Informationen nedan har hämtats från kursplanen som gäller fr o m: HT 2014

Undervisningens uppläggning

Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier med obligatoriska inlämningsuppgifter. Inlämningsuppgifterna genomförs i mindre grupper.

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten

Kunskap och förståelse
• redogöra för grundläggande teoretiska utgångspunkter inom företagsekonomi som vetenskaplig disciplin, dess utveckling, perspektiv och fält
• beskriva företagsekonomins studieobjekt, dess olika ämnesområden och tillhörande grundläggande modeller, teorier och begrepp
• exemplifiera hur verksamheter kan ledas och styras samt hur organisationens prestationer och uppoffringar påverkar effektiviteten
• redogöra för de företagsekonomiska redskapen för att analysera, bearbeta och värdera fakta rörande företagets finansiella ställning och resultat
• beskriva hur kunskap och utveckling skapas genom växelverkan mellan vetenskap och praktisk erfarenhet
• beskriva grundläggande vetenskaplig undersökningsmetodik

Färdighet och förmåga
• strukturera och analysera företagsekonomiska problem
• diskutera och jämföra olika företagsekonomiska modeller på ett initierat och omdömesfullt sätt
• använda grundläggande begrepp, teorier och metoder vid beskrivning och analys av olika situationer, problem och möjligheter i företag och organisationer
• söka och bedöma relevant information samt gruppvis genomföra en mindre undersökning inklusive skriftlig och muntlig rapportering samt opposition

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• tillämpa sina kunskaper reflexivt och kritiskt inom området
• diskutera etiska frågeställningar i relation till företagande och ekonomisk utveckling

Examination

Ekonomisk vetenskap och metodlära:
1001: Genomförande, presentation och försvar av ett projekt vid obligatoriska seminarietillfällen samt opponering av ett annat projekt
1002: Salstentamen

Samhälle, marknad och företagande:
1003: Inlämningsuppgifter och obligatoriska seminarier
1004: Salstentamen

Redovisning och beskattning:
1005: Inlämningsuppgifter och obligatoriska seminarier
1006: Salstentamen

Ekonomistyrning:
1007: Inlämningsuppgifter och obligatoriska seminarier
1008: Salstentamen

För slutbetyget väl godkänd på hela kursen krävs betyget väl godkänd på mer än hälften av poängen.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Kursplan giltig fr.o.m. HT 2014

Informationen och kursplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare kursplaner finns samlade här.