Hitta din utbildning / Kurser

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: Företagsekonomi A, 30 högskolepoäng, eller motsvarande.

Urval: mellan 1 och 165 högskolepoäng

 • Anmälan

  VT19100%Dag

  Vecka 04-23

  Anmälningskod: SH-43002

 • 2019-09-15

  VT20100%Dag

  Vecka 04-23

  Anmälningskod: SH-43026

Utbildningsexpedition

Har du frågor kring denna kurs? Kontakta Utbildningsexpedition Samhällsvetenskaper - ME509 så hjälper vi dig vidare.

Ämnesinformation

Institution

Läs mer om vad som finns på Institutionen för samhällsvetenskaper.

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.

Företagsekonomi B

Kurs 30 högskolepoäng

B-kursen i företagsekonomi ger dig en bred teoretisk kunskapsbas i tillämpad form. Den ger ökad förståelse för hur företag och organisationer är strukturerade och du tränar din förmåga att tillgodogöra dig avancerad teoretisk text och att i grupp presentera och diskutera litteratur, vetenskapliga artiklar och praktikfall. Kursen utvecklar studenternas förmåga till analys och beslutsfattande i frågor rörande den finansiella styrningen av företaget. Ett syfte är att öka de studerandes förståelse för olika organisatoriska perspektiv – dess förutsättningar, innehåll och historiska framväxt samt praktiska tillämpning. Vidare ges en förståelse för strategiskt marknadsföringstänkande och kunskap om olika angreppssätt och metoder för strategiska analyser. Kursen avslutas med en B-uppsats som utifrån studenternas självständiga formulering av forskningsfrågor förmedlar en ökad medvetenhet av val av lämplig forskningsdesign, metoder, modeller och teorier vid företagsekonomisk forskning.


Informationen nedan har hämtats från kursplanen som gäller fr o m: HT 2016

Undervisningens uppläggning

Föreläsningar, seminarier och grupparbeten.

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten:


Kunskap och förståelse

 • redogöra för och tillämpa centrala begrepp och teorier i företagsekonomi
 • jämföra olika företagsekonomiska ansatser samt att förklara hur företag och organisationer kan styras genom att påverka utformningen av dess struktur, kultur och processer
 • redogöra för modeller som syftar till att beskriva och förklara företagsekonomiska problem
 • redogöra för modeller som kan vägleda vid beslut samt uppvisa bred teoretisk kunskapsbas i tillämpad form
 • redogöra för vetenskapliga redskap för att analysera, bearbeta och värdera fakta samt uppvisa insikt i hur kunskap skapas genom växelverkan mellan vetenskap och praktik
Färdighet och förmåga

 • analysera olika typer av organisation och ledarskap, tänka i termer av modeller, göra medvetna och explicita förenklingar samt kunna se och hantera problem från olika perspektiv och utgångspunkter
 • söka, samla och kritiskt tolka information för att kunna besvara företagsekonomiska frågeställningar
 • utföra undersökningar på vetenskaplig grund som innefattar att identifiera, formulera och besvara företagsekonomiska problemställningar med hjälp av vetenskaplig metod.
 • omsätta teoretiska kunskaper i praktisk handling samt utifrån tidigare teoretiska och praktiska kunskaper utveckla nya kunskaper
 • skriftligt och muntligt presentera och kritiskt reflektera kring företagsekonomisk litteratur, praktikfall och vetenskapliga artiklar
Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • hantera etiska frågeställningar inom företagsekonomi samt reflektera över sin egen kunskap och sitt lärande
 • göra självständiga bedömningar och ställningstaganden utifrån flera olika perspektiv

Examination

För delkurserna Strategisk marknadsföring, Investering och finansiering samt Organisationsteori sker examinationen i form av:

- Skriftlig salstentamina
- Skriftliga inlämningsuppgifter
- Muntliga redovisningar och avrapporteringar
- Seminariedeltagande

För B-uppsats sker examination i form av:
- Skriftliga inlämningsuppgifter
- Muntliga redovisningar och avrapporteringar
- Seminariedeltagande
- Författande och seminariebehandling av ett vetenskapligt arbete
- Opposition på annan students vetenskapliga arbete och försvar av det egna vetenskapliga arbetet

För slutbetyget väl godkänd (VG) på hela kursen krävs motsvarande betyg på minst 15 högskolepoäng (hälften av kursens totala poängomfattning).

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Kursplan giltig fr.o.m. HT 2016

Informationen och kursplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare kursplaner finns samlade här.