Om Södertörns högskola / Personal

Oscar von Seth

Kontaktuppgifter

Oscar von Seth
Doktorand
Alfred Nobels allé 7
Södertörns högskola
Flemingsberg
Telefon: 08-608 52 94
PA 218 Primus

Sedan hösten 2017 är jag doktorand i litteraturvetenskap inom forskningsområdet Kritisk kulturteori. Mitt huvudsakliga akademiska intresseområde befinner sig i skärningspunkten mellan litteraturvetenskap och queerteori. Jag är även intresserad av genus- och postkolonial teori, kritiska djurstudier och intersektionalitet.

Bakom mig har jag en yrkesdansarutbildning samt en karriär som modern dansare och koreograf. Jag har dessutom arbetat som sufflör och regiassistent.

2014 kom jag på delad andraplats i Umeå novellpris, Sveriges största novelltävling. Våren 2017 tog jag min magisterexamen i litteraturvetenskap och debuterade som romanförfattare med Snö som föll i fjol (Calidris förlag).

Mitt forskningsprojekt handlar om författaren Hermann Hesse (1877–1962). Majoriteten av Hesses romaner har vänskapsrelationer mellan män i centrum, relationer som präglas av identifikation och begär. Hesses verk har inte tidigare analyserats queerteoretiskt men min hypotes är att de manliga vänskapsrelationerna i hans romaner kan läsas som homoerotiska.

Genom att göra queera läsningar av romanerna Peter Camenzind (1904), Demian (1919), och Der Steppenwolf (1927), avser min avhandling att lyfta uttryck för queerhet, heterosexuell ambivalens och manligt homosocialt begär i Hesses författarskap. Och genom att inkludera tankar om annanhet i projektets queerteoretiska ramverk ämnar studien undersöka hur de normbrytande och queera uttrycken i Hesses romaner är sammanlänkade med koncept om den Andre.

Mer om Oscar von Seth

Organisationstillhörighet