Hitta din utbildning / Program

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: Filosofie kandidatexamen i historia, samtidshistoria, ekonomisk historia, idéhistoria eller motsvarande. Dessutom gymnasiekurs SV B/Sv2 B eller motsvarande.

Urval: mellan 30 och 285 högskolepoäng

  • Anmälan

    Start: HT18100%Dag

    Anmälningskod: SH-41813

Masterprogram i historia

Program 120 högskolepoäng

Masterprogrammet ger fördjupade teoretiska och metodiska insikter i historisk och kulturvetenskaplig forskning, samt ämnesfördjupning i det ämnesområde du skriver uppsats inom. Det förbereder även för arbete inom kulturarvsektorn eller inom politik och offentlig förvaltning. Du kan också välja alternativet utlandsvistelse och specialisera dig på en region.

Utbildningens innehåll

Forskning på avancerad nivå: Masterprogrammet i historia utbildar i konsten att forska i historia. Teori- och metodkunnandet fördjupas, liksom att relatera din egen forskning till ett forskningsläge. Stor vikt läggs vid att utveckla medvetenhet om skrivprocessen och den språkliga förmågan, på svenska och på engelska. Motsvarande en termin ägnas åt arbetet med en masteruppsats i ett självständigt valt ämne.

Mångvetenskap inom området Historiska studier: Som masterstudent i historia kommer du också att både möta studenter från och få kunskaper i ett bredare kulturvetenskapligt område. Vid Södertörns högskola finns forskarutbildningsprogrammet Historiska studier som samlar ämnena Arkeologi, Etnologi, Idéhistoria, Religionsvetenskap och Historia. Även masterprogrammen ges i samarbete mellan dessa ämnen. Du kommer att läsa kurser och delta i seminarieverksamhet i en mångvetenskaplig miljö som stimulerar till vidgade perspektiv och jämförelser mellan olika ämnestraditioner.

Praktik eller utlandsvistelse: Under tredje terminen finns en tio veckor lång yrkespraktik och som en förberedelse till detta erbjuds sammanlagt en halv termins förberedande studier med inriktning mot kulturarvsektorn (museer, bibliotek, arkiv etc.), eller mot att arbeta med kvalificerade uppdrag inom politik och offentlig förvaltning. I samverkan med Centre for Baltic and East European Studies (CBEES) ger vi kurser som förbereder för utlandsvistelse vid ett baltiskt lärosäte. Dessa tio veckor kan användas till materialinsamling och andra förberedelser inför ett uppsatsarbete.

Programmets struktur: Det tvååriga programmets första termin är uppsatsförberedande och läses tillsammans med magisterprogrammet i historia och masterprogrammen inom området Historiska studier (se Magisterprogram i historia). Det huvudsakliga innehållet under den andra terminen är läskurser i historia med olika inriktningsval på något historiskt tema samt förberedande kurser inför tredje terminens yrkespraktik eller utlandsvistelse. Tredje terminens andra del ägnas språk och skrivande och är gemensam med Historiska studier. Fjärde terminen utgörs av uppsatsarbete.

Examen

Filosofie masterexamen med huvudområdet historia

Efter utbildningen

Masterprogrammet meriterar till att söka in på forskarutbildning i historia. Utanför akademin står magisterexamen för en avancerad förmåga att utredning av hög vetenskaplig kvalitet och ett ämneskunnande. Möjliga verksamhetsområden är inom kulturarvsektorn, men också inom förvaltning.

Utbildningsplan giltig fr.o.m. HT 2016

Terminsöversikt

År 1Termin 1Termin 2
Introduktion till området Historiska studier, Individuell uppsatsförberedande läskurs i historia, Orientering i historieforskningens metoder, VetenskapsteoriValbara tematiska läskurser och specialisering mot kulturarv, förvaltning eller utlandsvistelse
År 2Termin 3Termin 4
Yrkespraktik/internationella fältstudier (15 hp), Akademisk engelska, Att kommunicera vetenskapMasteruppsats (30 hp)

Varje termin omfattar 30 högskolepoäng vilket motsvarar ungefär 20 veckor. Innehåll och ordningsföljd kan komma att förändras. Informationen och utbildningsplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare utbildningsplaner finns samlade här.

Kekke Stadin, lärare vid Södertörns högskola.

Utbildningsexpedition

Har du frågor kring detta program? Kontakta Utbildningsexpedition Historia och samtidsstudier - MD5 så hjälper vi dig vidare.

Ämnesinformation

Institution

Läs mer om vad som finns på Institutionen för historia och samtidsstudier.

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.