Hitta din utbildning / Program

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: Grundläggande behörighet samt Naturkunskap A, Samhällskunskap A (Områdesbehörighet 6 a, undantag ges för Engelska B). Samt minst tre års dokumenterad arbetslivserfarenhet inom fritidshemsverksamhet eller motsvarande (omfattande minst 50% av heltid).
Eller:
Grundläggande behörighet samt Naturkunskap 1 b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1 b /1a1+1a2 (Områdesbehörighet A6 a). Samt minst tre års dokumenterad arbetslivserfarenhet inom fritidshemsverksamhet eller motsvarande (omfattande minst 50% av heltid).

Urval: betyg 67%, högskoleprov 33%

  • 2019-09-15

    Start: VT20100%Di

    20 sammankomster varav 20 obligatoriska.

    Anmälningskod: SH-34850

Grundlärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot fritidshem, erfarenhetsbaserad

Program 180 högskolepoäng

Du som arbetar eller har arbetat inom fritidshem – här finns möjligheten för dig att bli behörig fritidshemslärare! Utbildningen relaterar till dina och dina kurskamraters yrkeserfarenheter och genom vår interkulturella profil får du en viktig kunskap som efterfrågas på skolorna.

Bifoga tjänstgöringsintyg (flera om detta är aktuellt) som styrker:

Att du har minst tre års dokumenterad arbetslivserfarenhet inom fritidsverksamhet eller motsvarande (omfattande minst 50% av heltid)

Tänk på att det ska framgå:
* inom vilket verksamhetsområde du arbetat (fritidshem, förskoleklass, årskurser i grundskola, förskola osv)
* vilken befattning du har/haft (barnskötare, fritidsledare, elevassistent, ekonomiansvarig osv)
* i vilken omfattning du arbetat inom dina olika befattningar (heltid, deltid osv)
* vilka åldersgrupper du har arbetat med

Ofullständiga eller otydliga tjänstgöringsintyg behandlas inte.

Anställningsbevis eller anställningsavtal är inte ett godkänt underlag för bedömning.

För frågor om grundläggande behörighet, kontakta antagning.se. För frågor om intyg mejla lararutbildning@sh.se.

Utbildningens innehåll

Det här är en utbildning på sex terminer, delvis på distans, som vänder sig till dig som har jobbat på fritidshem minst tre år och vill få behörighet som grundlärare mot fritidshem. Tanken är att du ska kunna kombinera utbildningen med fortsatt arbete på deltid. En dag i veckan är du på campus och resterande tid är dina studier webbaserade, enskilt eller i grupp. Den webbaserade undervisningen kan utgöras av film, digitala föreläsningar eller ske via arbetsgrupper på webben. Genom ditt fortsatta arbete på fritidshemmet kan du knyta de teoretiska studierna till praktisk kunskap och erfarenhet. Vår interkulturella profil genomsyrar alla terminer på utbildningen och utvecklar din förmåga att arbeta i komplexa miljöer, med elever med olika bakgrund och erfarenheter.

Utbildningen varvar teori och praktik och innehåller utbildningsvetenskap, fritidspedagogiskt område, praktiskt estetiskt ämne samt verksamhetsförlagd utbildning (praktik).

Studierna i utbildningsvetenskap innebär att du förvärvar kunskaper som anknyter till fritidshemslärarens yrkesutövning. Det fritidspedagogiska området kännetecknas av ett praktiskt och informellt lärande. Till stor del är undervisningen ämnesöverskridande, där teoretiska studier varvas med praktiska övningar. Den verksamhetsförlagda utbildningen gör du på din arbetsplats eller annan VFU-plats med en behörig kollega som handledare, samt genom besök på andra fritidshem. Tillsammans ger detta grunden för en utveckling av den professionella kompetensen hos dig som blivande behörig fritidshemslärare.

I utbildningen ingår studier i ett praktiskt estetiskt ämne, såsom bild eller musik. Du får genom dessa kurser förberedelser och behörighet att undervisa i ett av dessa ämnen i årskurs 1-6. Platserna till dessa ämnen är begränsade vilket gör att ett val kommer att ske under termin 3.

Under sista terminen gör du ett självständigt arbete med inriktning mot fritidspedagogik, där du lär dig genomföra ett vetenskapligt arbete.

I utbildningen ingår estetiska lärprocesser som bild, dans, drama och musik. Det hjälper dig att fördjupa studierna och träna förmågan att genomföra lärandeaktiviteter som är varierande, lustfyllda, kreativa och konstnärliga. De estetiska lärprocesserna är även värdefulla för utbildningens andra profilområde, bildning. Bildningsprofilen innebär bland annat att kurserna innehåller moment av diskussion och reflektion kring innehållet i kurserna, uppdraget som fritidshemslärare och även din egen utveckling.

Du som väljer den erfarenhetsbaserade utbildningen mot fritidshem vill göra skillnad i barns och ungdomars vardag. På utbildningen utmanas du att fördjupa dina yrkeserfarenheter med föreläsningar där teorier och forskning presenteras. Du träffar kurskamrater som, precis som du, arbetar eller har arbetat på fritidshem. Det gör att du får ett stort utbyte av yrkeserfarenheter, vilket kommer att berika dina studier ännu mer.

Du söker programmet via www.antagning.se . Du bifogar tjänstgöringsintyg som styrker att du har tre års relevant yrkeslivserfarenhet på minst 50%. Det är viktigt att det tydligt framgår på tjänstgöringsintyget att du arbetat till största delen inom fritidshemsverksamhet för åldrarna 6-12 år. Ej underskrivna, ofullständiga eller otydliga tjänstgöringsintyg sorteras bort eller behandlas inte, vilket kan medföra att du inte uppfyller behörigheten för arbetslivserfarenheten. För frågor gällande den grundläggande eller särskilda behörigheten kontaktar du antagning.se, för frågor om yrkeslivserfarenheten kontaktar du lärarutbildningen vid Södertörns högskola.

Examen

Grundlärarexamen med interkulturell profil med inriktning mot arbete i fritidshem

Efter utbildningen

Enligt Länsstyrelsen väntas efterfrågan på utbildade fritidshemslärare i Stockholms län öka fram till år 2020.

Utbildningsplan giltig fr.o.m. VT 2020

Terminsöversikt

År 1Termin 1Termin 2
Fritidshemslärarens uppdrag och kunskapens former, Historiska och samtida perspektiv på lek och rörelse, Språkutveckling på fritidshemmet, Barnet, eleven och lärandet, Verksamhetsförlagd utbildning I, 7,5hp (TG)Undervisningens teori och praktik, Praktisk matematik och Matematikdidaktik på fritidshemmet, Teorier om genus och normer i barns kultur och media, Verksamhetsförlagd utbildning 2
År 2Termin 3Termin 4
Barns existentiella frågor och religion, Vetenskaplig essä, praktisk kunskap, Den heterogena skolan, Verksamhetsförlagd utbildning 3Praktiskt estetiskt ämne
År 3Termin 5Termin 6
Läraren och ledarskapet 1 och 2, Den vetenskapliga blickenFritidshem på vetenskaplig grund, Självständigt arbete (examensarbete)

Varje termin omfattar 30 högskolepoäng vilket motsvarar ungefär 20 veckor. Innehåll och ordningsföljd kan komma att förändras. Informationen och utbildningsplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare utbildningsplaner finns samlade här.

Utbildningsexpedition

Har du frågor kring detta program? Kontakta Utbildningsexpedition Kultur och lärande - MD579 så hjälper vi dig vidare.

Institution

Läs mer om vad som finns på Institutionen för lärarutbildningen.

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.