Hitta din utbildning / Program

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: Filosofie kandidatexamen/avlagd lärarexamen om minst 210 hp, med 120 hp i förskoledidaktiska ämnen eller motsvarande. Därtill tre års dokumenterad arbetslivserfarenhet från förskola eller motsvarande. Dessutom gymnasiekurs Sv B/Sv2 B eller motsvarande.

Urval: mellan 30 och 285 högskolepoäng

  • Stängd...

    Start: HT1750%Di

    10 sammankomster varav 10 obligatoriska.

    Anmälningskod: SH-42873

Magisterprogram i praktisk kunskap, med inriktning mot utvecklingsarbete i förskolan

Program 60 högskolepoäng

Vill du utforska, medvetandegöra och vidareutveckla de praktiska kunskaper du tillägnat dig som förskollärare? Vill du utveckla din kompetens för utvecklingsarbete? Vill du fördjupa ditt yrkeskunnande i dialog med andra förskollärare? På detta magisterprogram i praktisk kunskap möts praktik och teori, historia och nutid, personliga erfarenheter och vetenskap.

Utbildningens innehåll

Programmet vänder sig till dig som arbetat som förskolepedagog en tid och vill utveckla och förstärka den egna yrkeskompetensen. Utbildningen bygger på dina yrkeserfarenheter vilka undersöks med hjälp av olika teoretiska perspektiv, reflekterat skrivande och praktiknära förändringsarbete. Studierna utgår från en kritisk och självkritisk blick som undersöker ditt eget och dina medmänniskors handlande i förhållande till de traditioner, strukturer och system som förskolan befinner sig inom, samt från aktuell förskoleforskning. Du väljer ditt eget tema som du fördjupar genom de olika delkurserna: Normkritisk pedagogik och självreflektion, Förskolans och barndomens historia, Pedagogiskt ledarskap, organisation och utvecklingsarbete, Förskoleforskning och forskning om små barn samt Att arbeta vetenskapligt: teori och metod. Eget skrivande löper som ett viktigt stråk genom hela programmet, som avslutas och examineras genom en magisteruppsats som genomförs i dialog med ett utvecklingsarbete på en förskola.

Programmet ges på halvfart under två år med start på höstterminen. Om du så önskar kan du därefter fortsätta på masterprogrammet i praktisk kunskap för att få en masterexamen. Du läser då tillsammans med studenter från andra yrkesgrupper och får ta del av deras perspektiv. Undervisningen är förlagd till heldagar – ofta med föreläsningar på förmiddagen och seminarium och gruppövningar på eftermiddagen – för att underlätta för dig som arbetar vid sidan om studierna och för dig som kommer mer långväga ifrån.

Examen

Filosofie magisterexamen med huvudområdet den praktiska kunskapens teori

Efter utbildningen

Programmet vänder sig till dig som redan är yrkesverksam och ger färdigheter och förmåga att arbeta med forsknings- och utvecklingsfrågor inom förskolan och dess organisation. Utbildningen är meriterande för förstelärare inom förskolan. Utbildningen är också forskningsförberedande inom förskolans område och ämnet praktisk kunskap.

Utbildningsplan giltig fr.o.m. HT 2015

Terminsöversikt

År 1Termin 1Termin 2
Normkritisk pedagogik och självreflektion, 7,5 hp; Förskolans och barndomens historia, 7,5 hpPedagogiskt ledarskap, organisation och förändringsarbete inom förskolan, 7,5 hp; Förskoleforskning och forskning om små barn, 7,5 hp
År 2Termin 3Termin 4
Vetenskapligt arbete: teori och metod, 7,5 hp; Självständigt vetenskapligt arbete, 7,5 hpSjälvständigt vetenskapligt arbete, 15 hp (fortsättning från termin 3)

Varje termin omfattar 30 högskolepoäng vilket motsvarar ungefär 20 veckor. Innehåll och ordningsföljd kan komma att förändras. Informationen och utbildningsplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare utbildningsplaner finns samlade här.

Utbildningsexpedition

Har du frågor kring detta program? Kontakta Utbildningsexpedition Kultur och lärande - MD579 så hjälper vi dig vidare.

Ämnesinformation

Institution

Läs mer om vad som finns på Institutionen för kultur och lärande.

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.