Alexandra Bogren

Lektor

Min forskning handlar om hur vi kan förstå sociala problem ur ett kultursociologiskt perspektiv. Jag undervisar i sociologi och är programsamordnare för personalvetarprogrammen.

08-608 52 66 086085266

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME213

Alexandra Bogren är docent i sociologi och lektor vid Institutionen för samhällsvetenskaper. Hon disputerade vid Stockholms universitet 2006 på en avhandling om genus och alkohol och har varit gästforskare i alkohol- och drogforskargruppen vid nuvarande finska Folkhälsoinstitutet (THL) samt under sju år arbetat som forskare vid SoRAD (Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning), Stockholms universitet.

Alexandra undervisar på kurser i sociologi på alla nivåer, såsom Sociologisk teori och aktuell forskning, Kvalitativa metoder, Tillämpad sociologi: Aktuella forskningsområden samt på personalvetarprogrammets sista termin. Hon är också programsamordnare för personalvetarprogrammet.

Alexandras forskningsintressen rör sociala problem, medicinsk sociologi, mediesociologi, genusfrågor samt makt och ojämlikhet. Hon är även intresserad av och har under flera år forskat om alkohol- och drogkonsumtion och -kultur ur ett genusperspektiv.

För närvarande handlar Alexandras forskning om kunskapskommunikation och om biomedicinens roll i samhället. I ett tidigare projekt har hon analyserat hur svensk dagspress förmedlar information om biomedicinsk alkoholforskning samt hur tidningarnas läsare uppfattar nyhetsrapporteringen.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA