Annika Ström

Annika Ström

Professor

Avdelningsföreståndare

Avdelningsföreståndare, retorik Professor, retorik Docent, latin

08-608 40 89 086084089

Institutionen för kultur och lärande

PB227

Annika Ström Jag är professor i retorik (sedan 2011) och docent i latin (sedan 2002). I mitt vetenskapliga publicerande har jag, vid sidan av kritiska editioner av nylatinsk begravningsdiktning och brevkorrespondens från svenskt 1600-tal, framför allt utgivit studier om tidigmodern epistolografi, retorik och poetik, liksom om latinspråkiga inskriptioner från svensk medeltid. Som forskare har jag intresserat mig för retorikens värld som en del av min verksamhet som latinist och filolog. Mitt fokus har då varit att genom närstudier av (latinskspråkiga) texter inom olika genrer undersöka deras sociala, innehållsliga och språkliga bakgrund, deras tillblivelsehistoria, deras avsedda funktion och deras reception. Det rör sig således om ett studium med en i vid mening retorisk inriktning. Jag har i huvudsak ägnat mig åt 1600-talstexter, alltså från den tidigmoderna epoken. Just denna av retoriken strakt präglade period är intressant inte minst ur ett metodiskt och teoretiskt perspektiv. Så visar det sig att texterna är tydligt beroende av den klassiska retoriska traditionen. Samtidigt låter de sig analyseras med moderna metoder. De utgör därför ett spännande fält för att pröva såväl gamla som nya tolkningsramar. Min ursprungliga ämnestillhörighet har visat sig vara en förutsättning för att behandla för retoriken intressanta och viktiga texter på ett exklusivt vis. Latinet har tillåtit mig att specialisera mig på retorikens historia, på retorisk teori och tillämpning i historisk tid. Projektledare för två projekt kring tidigmodern tid och retorikens utformning och betydelse under denna: Den moderna staten och retoriken – en studie över relationen mellan kultur, språk och nationell identitet Politisk kultur och retorik i det svenska Östersjövälde (pågående). Nytt projekt som startar 2013 (med fokus på dissertationsväsendet 1600-1800): The Academic Culture in the Baltic Sea Region during he Early Modern Period (projektledare Erland Sellberg). Tidigare projekt: Överhetens odödliga beröm (projektledare Nils Ekedahl). Här har jag arbetat med retoriska analyser av panegyrik till Gustav II Adolf och Karl XI. Från antikens progymnasmata till den moderna 'skrivprocessen'. Grundläggande retorik som text- och tankeform. (projektledare Stina Hansson). Mitt arbete rörde sig kring undervisning i retorik och latin under 1600-talet. Linné och hans lärjungar", Uppsala universitet Publikationer, se annan flik

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA

Forskaren deltar inte i några projekt just nu.