Christian Eidevald

Christian Eidevald

Gästprofessor i pedagogik med inriktning förskola

08-608 46 60 086084660

Lärarutbildningen

086084660 086084660

MC619

Jag är sedan juli 2023 gästprofessor i pedagogik vid Södertörns högskola. Sedan tidigare är jag legitimerad förskollärare och har docentutmärkelser i förskoledidaktik vid Stockholms respektive Göteborgs universitet. Tidigare yrkeserfarenhet är bland annat som förskollärare, t.f. rektor, programansvarig för förskollärarutbildningen vid Stockholms universitet samt utvecklingschef och controller med forskningsansvar inom förskoleförvaltningen i Göteborgs stad.

Som forskare har jag publicerat artiklar och böcker inom områdena förskolepedagogik, undervisning, systematiskt kvalitetsarbete/dokumentation, genus och barns rättigheter. Jag har varit projektledare för flera forskningsprojekt, bland annat "Språkutvecklande insatser för hög måluppfyllelse i förskola" och "Barns delaktighet och förskolans kvalitet".

För närvarande är jag aktiv i ”Nordiskt forskningsnätverk för evidensbaserad förskola av hög kvalitet för social rättvisa”. Det är ett treårigt forskarnätverk mellan SH, SU, GU, UU samt universitet från Norge och Finland med syfte att stärka forskningssamarbeten som ska producera kunskap om hur man kan förbättra förskolans kvalitet och stödsystem för alla barn. Finansiär är Vetenskapsrådet.

Jag har de senaste ren medverkat som expert i medier över 300 gånger och föreläser regelbundet på vetenskapliga och populärvetenskapliga konferenser.

Exempel på publikationer:

Avhandling:

 • Eidevald, C. (2009). Det finns inga tjejbestämmare: Att förstå kön som position i förskolans vardagsrutiner och lek: Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping.

Senaste granskade texter (peer-review)

 • Eidevald, Christian & Palmer, Anna (submitted). När krisen eller kriget kommer. Förskolans rektorer som ledare och samhällsaktörer i särskilt utsatta områden.
 • Palmer, Anna & Eidevald, Christian (submitted). Precarious leadership in troubled times. Preschool managers’ relational work and crisis management in particularly vulnerable areas in Sweden.
 • Ljunggren, B. & Eidevald, C. (2023). Men`s Career Choices in Early Childhood Education and Care – an embodied intersectionality perspective. Gender & Education. 35(1), 37-52.
 • Eidevald, C., Ljunggren, B. & Thordardottir, T. (2021). Professionalization and Gender Balance. In D. Brody et al. (Eds) Exploring Career Trajectories of Men in the Early Childhood Education and Care Workforce. Routledge.

Senaste konferenspresentationer:

 • Palmer, Anna & Eidevald, Christian (2024). Precarious leadership in troubled times. Preschool managers’ relational work and crisis management in particularly vulnerable areas in Sweden. Paper presented at NERA 2024 Congress. Malmö, Mars 08, 2024.
 • Frankenberg, Sofia & Eidevald, Christian (2024). Towards Comprehensive Evaluation of Early Childhood Education and Care in Sweden: Analysing the Curriculum Logic of Lpfö 2018. Paper presented at NERA 2024 Congress. Malmö, Mars 08, 2024.

Exempel på böcker:

 • Eidevald, C., Engdahl, I. & Geijer, L. (2024). En likvärdig och hållbar förskola: Liber.
 • Eidevald, C. & Palmgren, M. (2021). Förskolan med barnet i centrum: Liber.
 • Eidevald, Christian & Engdahl, Ingrid (2018). Utbildning och undervisning i förskolan – omsorgsfullt och lekfullt stöd för lärande och utveckling: Liber.
 • Eidevald, Christian (2017). Systematiska analyser för utvärdering och utveckling i förskolan – Hallå, hur gör man? (2:a uppl.): Liber.

Senaste fem bokkapitel i antologier:

 • Södersten, Anna, Nilsson, Emma, Christian, Eidevald, Nordlund, Anna & Westman, Susanne (2024). Språkundervisning som engagerar alla barn. I A. Olin Almqvist, J. Almkvist, U. Bergmark m fl. Undervisning i förskolan. Förskollärare och forskare i dialog om didaktiska dilemman. (ss165-181): Studentlitteratur.
 • Palmer, Anna & Eidevald, Christian (2023). Ledarskap i krissituation. I S. Kjellander., B. Riddersporre. & J. Steier. Den utbildningsvetenskapliga kärnan i förskolan. (ss. 310-329): Natur & Kultur.
 • Eidevald, Christian & Geijer, Charlotte (2023). Lyssnande i målstyrd undervisning. I C. E. Andersen, L. Aronsson. & Lenz Taguchi, H. (Red.). Höj hörstyrkan! Lyssnande pedagogik idag och i framtiden (ss. 247-261): Gleerups.
 • Eidevald, Christian (2022). Videoobservationer. I G. Ahrne. & P. Svensson. (Red.). Handbok i kvalitativa metoder (3:a uppl., ss. 139-152): Liber.
 • Eidevald, Christian (2022). Systematiskt kvalitetsarbete med barnet i centrum. I G. Åsén. (Red.). Perspektiv på systematiskt kvalitetsarbete i förskolan (ss 38-66): Liber.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA

Forskaren deltar inte i några projekt just nu.