Christina Rodell Olgac

Christina Rodell Olgac

Docent

Lektor

Christina Rodell Olgaç arbetar med frågor som rör den romska minoritetens skol- och utbildningssituation med särskilt fokus på högre utbildning och social mobilitet.

Lärarutbildningen

Christina Rodell Olgaç är docent i pedagogik och lektor i romska studier. Mellan 2012–2019 utvecklade och ledde hon tillsammans med Angelina Dimiter-Taikon uppdragsutbildningar för romska brobyggare med inriktning mot skola och socialtjänst samt modersmålslärare i romani chib på högskolan med sammanlagt över 50 romska deltagare.

År 2006 disputerade Christina Rodell Olgaç på avhandlingen Den romska minoriteten i majoritetssamhällets skola: Från hot till möjlighet. Avhandlingen är en studie ur ett interkulturellt perspektiv om den romska minoritetens skolsituation från mitten av 1900-talet och fram till år 2005. Hennes fortsatta forskning rör främst romernas skol- och utbildningssituation med särskilt fokus högre utbildning och social mobilitet. Även frågor om nationell självförståelse och de fem erkända nationella minoriteterna samt hur kunskaper om minoriteterna kan inkluderas i skola och lärarutbildning berörs i hennes forskning. Hon har även haft uppdrag rörande forskning i romska frågor finansierade av Stockholms stads Kompetensfond, Allmänna arvsfonden, Delegationen för romska frågor, Språkrådet vid Institutet för språk och folkminnen och Skolverket.

Christina Rodell Olgaç kom till Södertörns högskola 2002 från Lärarhögskolan i Stockholm. Hon har sedan dess främst undervisat på lärarutbildningen. Tidigare har hon också arbetat som forskningsassistent på Språkforskningsinstitutet i Rinkeby (1997–2002) och som lärare i förberedelseklass för nyanlända flyktingbarn i grundskolan i Rinkeby (1980–1997). Hon är även utbildad lågstadielärare.

Publikationer i urval

Rodell Olgaç, C., Dimiter-Taikon, A. & Lindqvist, A. (2021). Romska modersmålslärare i högre utbildning: Pedagogiska utmaningar och möjligheter. I Gullberg, T. & Björkgren, M. (red.), Minoritetspedagogik i Norden. Bottniska studier 7. (149–166) Boken publiceras på Svensk-Österbottniska Samfundets hemsida. https://issuu.com/svensk-osterbottniskasamfundet/docs/minoritetspedagogik_i_norden__2_

Rodell Olgaç, C. (2020). Sverige, skolan och de fem nationella minoriteterna - från monokulturalitet och enspråkighet till interkulturell pedagogik och social rättvisa. I Hill. H. (red.), Perspektiv på interkulturalitet. Södertörn Studies in Education 3. Huddinge: Södertörns högskola. (85–109) http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1391070/FULLTEXT01.pdf

Rodell Olgaç, C. (2019). Roma in the Educational System of Sweden: achievements after year 2000 and challenges for the future. In Óhidy, A. & Forray, K. R., Lifelong Learning and the Roma Minority in Western and Southern Europe. Bingley: Emerald Publishing. (163–182) doi:10.1108/978-1-83867-263-820191014

Rodell Olgaç, C. (2016). Snuvade på sin historia: Nationella minoriteter, lärarstudenter och smärtsamma interkulturella läroprocesser. I Kirsch, F.M., León Rosales, R. & Rodell Olgaç, C. (red.). Vem vågar vara interkulturell? En vänbok till Pirjo Lahdenperä. u.a.: Stockholm. (71–86)

Rodell Olgaç, C. & Dimiter-Taikon, A. (2016). Romsk brobyggarutbildning med inriktning mot skolan 2012–2015: Högre utbildning, social mobilitet och interkulturellt kapital. Skolverket. http://sh.divaportal.org/smash/get/diva2:916700/FULLTEXT01.pdf

Rodell Olgaç, C. (2015). Minorías nacionales, conciencia nacional y proceso de aprendizaje intercultural entre docentes en formación en Suecia /National minorities, national self-awareness and intercultural learning processes among student teachers in Sweden. Revista de Educación, No 8, 101-116 (Spanish), 291-306 (English)

Rodell Olgaç, C. (2014). Rätten till en dåtid, nutid och framtid för den romska minoriteten och allas vårt ansvar. I Goldstein-Kyaga, K., Möten med Dalai lama. Reflektioner om fred, medkänsla, lycka och interkulturell dialog. Stockholm: Dialogos Förlag. (192-207)

Rodell Olgaç, C. (2013). Education of Roma in Sweden – an interplay between policy and practice. I Hornberg, S. & Brüggemann, C. (Hrsg.), Die Bildungssituation von Roma in Europa. Studien zur International und Interkulturell Vergleichenden Erziehungswissenschaft 16. Münster: Waxmann. (197–213)

Rodell Olgaç, C. & Dimiter Taikon, A. (2013). "Mamma, ska jag säga att jag är rom?" En kartläggning av romska barns och elevers skolsituation i fem pilotkommuner för Skolverket. Bilaga till Skolverkets Delredovisning av regeringsuppdrag inom regeringens strategi för romsk inkludering till Länsstyrelsen, Dnr A2012/1387/DISK. www.skolverket.se Länk till annan webbplats.

Rodell Olgaç, C. (2012). Romskt föreningsarbete bland barn och ungdomar – på väg mot ett organisationskapital. Goldstein-Kyaga, K., Borgström, M. och Hübinette, T. (red.). 2012. Den interkulturella blicken. Inte bara goda pedagogiska avsikter. Södertörn Studies in Education 2. Huddinge: Södertörn högskola. (135–154) http://www.divaportal.org/smash/get/diva2:534213/FULLTEXT01.pdf

Rodell Olgaç, C. (2011). Lärarstudenter i mötet med den romska minoriteten. I: Strandbrink, Peter, Lindqvist, Beatriz & Forsberg Håkan (red.), Tvära möten. Om utbildningsvetenskap och kritiskt lärande. Södertörn Studies in Education 1, Södertörns högskola. (97–114)

Rodell Olgaç, C. (2010). Nationella minoriteter – en nordisk utblick. I: Bonnevie Lund, A. & Bolme Moen, B. (red.), Nasjonale minoriteter i Norge – historie, kultur og framtid. Trondheim: Tapir Akademisk Forlag. (231–247)

Rodell Olgaç, C., Demetri, M. & Dimiter Taikon, A. (2010). Nya perspektiv på den romska minoritetens skolgång. I: Lahdenperä, P. & Lorentz, H. (red.), Möten i mångfaldens skola: interkulturella arbetsformer och nya pedagogiska utmaningar. Lund: Studentlitteratur. (133–155)

von Brömssen, K. & Rodell Olgaç, C. (2010). Intercultural education in Sweden through the lenses of the national minorities and of religious education. Intercultural Education Vol. 21, Nr 2 April. (121–135)

Rodell Olgaç, C. (2006). Den romska minoriteten i majoritetssamhället skola: Från hot till möjlighet. Diss. Studies in Educational Sciences 85. Stockholm: HLS Förlag. https://www.divaportal.org/smash/get/diva2:189317/FULLTEXT01.pdf

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA

Forskaren deltar inte i några projekt just nu.