Christina Rodell Olgac

Christina Rodell Olgac

Docent

Lektor

Christina Rodell Olgaç arbetar med frågor som rör den romska minoritetens skol- och utbildningssituation med särskilt fokus på högre utbildning och social mobilitet.

08-608 42 49 086084249

Institutionen för kultur och lärande

PD237

Christina Rodell Olgaç är docent och lektor i pedagogik. Tillsammans med Angelina Dimiter-Taikon har hon sedan 2012 utvecklat och lett uppdragsutbildningar för romska brobyggare och modersmålslärare i romani chib på Södertörns högskola med sammanlagt över 50 romska deltagare. För närvarande pågår två brobyggarutbildningar med inriktning mot skola och socialtjänst på uppdrag av Skolverket och Socialstyrelsen om totalt 30 högskolepoäng. Även en utbildning för att utveckla kompetensen hos 25 modersmålslärare i romani chib från hela landet genomfördes från hösten 2015 och till och med höstterminen 2017. Den omfattade totalt 37,5 högskolepoäng.  

År 2006 disputerade Christina Rodell Olgaç på avhandlingen Den romska minoriteten i majoritetssamhällets skola. Från hot till möjlighet. Avhandlingen är en studie ur ett interkulturellt perspektiv om den romska minoritetens skolsituation från mitten av 1900-talet och fram till år 2005. Hennes fortsatta forskning har vidareutvecklats utifrån avhandlingens resultat och rör främst romernas skol- och utbildningssituation med särskilt fokus på språklig och kulturell revitalisering, högre utbildning samt social mobilitet bland romer. I sin forskning berör hon också frågor som rör nationell självförståelse och de fem erkända nationella minoriteterna i ett skolperspektiv och hur kunskaper om minoriteterna kan inkluderas i lärarutbildningen och i skolan. Hon har även haft forskningsuppdrag rörande romska frågor finansierade av Stockholms stads Kompetensfond, Allmänna arvsfonden, Delegationen för romska frågor, Språkrådet vid Institutet för språk och folkminnen och Skolverket.

Christina Rodell Olgaç kom från Lärarhögskolan i Stockholm till Södertörns högskola år 2002 och har undervisat på lärarutbildningen. Hon har även arbetat som forskningsassistent på Språkforskningsinstitutet i Rinkeby (1997-2002) och som lärare i förberedelseklass för nyanlända flyktingbarn i grundskolan i Rinkeby (1980-1997). Hon är utbildad lågstadielärare.
 

Senaste publikationer

Rodell Olgaç, Christina 2016. Snuvade på sin historia: Nationella minoriteter, lärarstudenter och smärtsamma interkultuella läroprocesser. I Frank-Michael Kirsch, René León Rosales & Christina Rodell Olgaç (red). Vem vågar vara interkulturell?: En vänbok till Pirjo Lahdenperä. Stockholm. 71-86.

Rodell Olgaç, Christina & Dimiter Taikon, Angelina 2016. Romsk brobyggarutbildning med inriktning mot skolan 2012-2015: Högre utbildning, social mobilitet och interkulturellt kapital.

Rodell Olgaç, Christina 2015. Minorías nacionales, conciencia nacional y proceso de aprendizaje intercultural entre docentes en formación en Suecia /National minorities, national self-awareness and intercultural learning processes among student teachers in Sweden. Revista de Educación, No 8, 101-116 (Spanish), 291-306 (English)
http://fh.mdp.edu.ar/revistas/index.php/r_educ/article/view/1337/1354länk till annan webbplatshttp://fh.mdp.edu.ar/revistas/index.php/r_educ/article/view/1352/1369länk till annan webbplats

Ericson, Alla, Demetri, Mikael, Dimiter-Taikon, Angelina, Dimiter-Taikon, Kati & Rodell Olgaç, Christina 2014. Multimodal matematikdidaktik bland romska elever i Sverige och Ryssland. Nämnaren 2014:3.www.ncm.gu.se/namnaren

Rodell Olgaç, Christina 2014. Rätten till en dåtid, nutid och framtid för den romska minoriteten och allas vårt ansvar. I Goldstein-Kyaga, Katrin, Möten med Dalai lama. Reflektioner om fred, medkänsla, lycka och interkulturell dialog. Stockholm: Dialogos Förlag. 192-207

Rodell Olgaç, Christina 2013. Education of Roma in Sweden – an interplay between policy and practice. I Hornberg, Sabine & Brüggemann, Christian (Hrsg.), Die Bildungssituation von Roma in Europa. Studien zur International und Interkulturell Vergleichenden Erziehungswissenschaft 16. Münster: Waxmann. 197-213

Rodell Olgaç, Christina & Dimiter Taikon, Angelina 2013. "Mamma, ska jag säga att jag är rom?" En kartläggning av romska barns och elevers skolsituation i fem pilotkommuner för Skolverket. Bilaga till Skolverkets Delredovisning av regeringsuppdrag inom regeringens strategi för romsk inkludering till Länsstyrelsen, Dnr A2012/1387/DISK. www.skolverket.selänk till annan webbplats

Rodell Olgaç, Christina 2013. "Hela det romska Europa finns i Sverige, en möjlighet som vi nu försöker använda oss avlänk till annan webbplats": En studie om Språkrådets språkvårdande insatser och revitaliseringsarbete i romani chib 2007-2012. Språkrådet vid Institutet för språk och folkminnen. 

Rodell Olgaç, Christina 2012. Romskt föreningsarbete bland barn och ungdomar – på väg mot ett organisationskapital. Goldstein-Kyaga, Katrin, Borgström, María och Hübinette, Tobias (red.). 2012. Den interkulturella blicken. Inte bara goda pedagogiska avsikter. Södertörn Studies in Education 2. Huddinge: Södertörn högskola. 135-154

Rodell Olgaç, Christina 2011. Lärarstudenter i mötet med den romska minoriteten. I: Strandbrink, Peter, Lindqvist, Beatriz & Forsberg Håkan (red.), Tvära möten. Om utbildningsvetenskap och kritiskt lärande. Södertörn Studies in Education 1, Södertörns högskola. 97-114

Rodell Olgaç, Christina 2010. Nationella minoriteter – en nordisk utblick. I: Bonnevie Lund, Anne & Bolme Moen, Bente (red.), Nasjonale minoriteter i Norge – historie, kultur og framtid. Trondheim: Tapir Akademisk Forlag. 231-247

Rodell Olgaç, Christina, Demetri, Mikael & Dimiter Taikon, Angelina 2010. Nya perspektiv på den romska minoritetens skolgång. I: Lahdenperä, Pirjo & Lorentz, Hans (red.), Möten i mångfaldens skola: interkulturella arbetsformer och nya pedagogiska utmaningar. Lund: Studentlitteratur. 133-155

von Brömssen, Kerstin & Rodell Olgaç, Christina 2010. Intercultural education in Sweden through the lenses of thenational minorities and of religious education. Intercultural Education Vol. 21, Nr 2 April. 121-135

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA