Gustav Johansson

Gustav Johansson

Adjunkt

Programsamordnare Sport Management Kurssamordnare och examinator Investering och Finansiering Kurssamordnare och examinator Ekonomistyrning

08-608 50 79 086085079

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME549

Jag är inne på mitt andra år som doktorand vid Institutionen för ekonomi och företagande. Min avhandling behandlar i huvudsak den svenska riskkapitalmarknaden och syftar till att analysera dess investeringar i små innovativa nystartsföretag. Avhandlingen har en deduktiv ansats och den kvalitativa metoden innehåller såväl multipel regression som klusteranalys. De teorier som ligger till grund för analysen är hämtade från finansiering och redovisning.

Utöver detta avhandlingsarbete undervisar jag inom såväl redovisning som ekonomistyrning.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA