Håkan Nilsson

Håkan Nilsson

Professor

08-608 53 52 086085352

Institutionen för kultur och lärande

PC235

Håkan Nilsson är professor i konstvetenskap och disputerade vid Stockholms universitet på Clement Greenberg och hans kritiker (2000).

Han har sedan 2003 varit med under uppbyggnaden av konstvetenskapen på Södertörn, parallellt med tjänster på andra lärosäten, vilket bland annat innebar att bygga upp ämnet hypermediastudier på programmet Kommunikation och interaktiv gestaltning vid Högskolan i Skövde (tom 2007). Efter Skövde knöts han till Konstfack, först som lektor och senare som professor och var som sådan fram till 2017 ansvarig för teori och konstvetenskap på institutionen för konst.

Sedan 2017 är han heltidsanställd på Södertörns högskola där han blev professor 2019. Håkan har i första hand intresserat sig för samtida konst. Han har skrivit konstkritik sedan 1997 i SvD och DN, varit redaktör för tidskrifterna Material och Merge och skrivit mängder av katalogtexter, essäer, deltagit i publika diskussioner, föreläsningar och konstnärssamtal. Hans bok Måleriets rum utkom 2009 och antologin Placing Art in the Public Realm 2012.

Samtiden ligger också i fokus för Håkans forskning. I forskningsprojektet ”Space, Place Flow: Swedish Art at the Intersection Between Local and Global” (2005 – 2010) utgick han (tillsammans med Dan Karlholm och Charlotte Bydler) från några svenska internetkonstprojekt för att problematisera frågor om plats och (nationell) identitet. I det följande projektet ”Rum, makt ideologi” (2012–2015) (i samarbete med Tor Lindstrand, arkitekt och då lektor vid KTH Arkitektur) diskuteras en samtida riktning inom arkitektur, ibland kallad "instant urbanism", där fokus ligger på interventioner i det publika rummet.

Med det egna projektet ”Samarbete, syntes, spatialitet - om ideal och idéer i några av efterkrigstidens konstnärsgrupperingar” (2016-2019) gick han tillbaks till modernismen och vilket behandlar samarbetsformer mellan konsterna under 1950-talet, huvudsakligen i Sverige, Jugoslavien och Frankrike. Håkan leder också projektet ”Omförhandlingar: den offentliga konstens roll efter millennieskiftet” en uppdragsforskning finansierad av Statens konstråd (2018-2020).

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA