Helena Hill

Helena Hill

Docent

Ämnessamordnare

Lektor

Jag är docent i Idéhistoria och ämnessamordnare i Genusvetenskap. Mina forskningsintressen rör maskulinitet, politik och sociala rörelser samt diskrimineringsfrågor.

08-608 46 07 086084607

Institutionen för kultur och lärande

PC227

Presentation

Jag är docent i Idéhistoria och lektor i Genusvetenskap. Jag är ämnesamordnare för Genusvetenskap och undervisar i Genusvetenskap och på Förskolärarutbildningen på Södertörns högskola. Min forskning berör områden som genus, maskulinititet, sexualitet, jämställdhet och sociala och politiska rörelser. Jag doktorerade 2007 i ämnet idéhistoria vid genusforskarskolan på Umeå universitet, med avhandlingen Befria mannen! Idéer om förtryck, frigörelse och förändring hos en svensk mansrörelse under 1970- och tidigt 1980-tal. Forskning.

I ett pågående forskningsprojekt undersökter jag protest och motstånd mot den framväxande högervågen under 1980-talet. Genom att ta utgångspunkt i några av de många allaktivitetshus och kampen för dessa som fördes under perioden studerar jag makt, motstånd, protest och politik under decenniet.

Jag har även forskat om normkritiskt pedagogik och hur detta har beskrivits i skolverkets många rapporter och råd och jag är redaktör för en nyligen utgiven antologi som har fokus på interkulturalitet i relation till undervisning och utbildning.

I det vr-finansierade projektet "En riktigt revolutionär. Konstruktioner av maskulinitet och politik i den svenska 68-vänstern, 1965 - 1980" studerade jag hur revolutionära maskulina arbetarideal konstruerades i de revolutionära kommunistiska rörelserna i Sverige på 1970-talet. Vidare studerades vilken kvinnokamp som bedrevs i rörelserna och vilket motstånd kvinnokampen mötte samt hur detta relaterade till de starka maskulinitets- och arbetarklassideal som uppstod och hur detta kan kopplas till den politik som rörelserna utvecklade.

Min avhandling behandlade mansrörelsen i Sverige under 1970-talet och dess syn på genus, feminism och sexualitet. Jag har även forskat om begreppet "den nya mannen" i ett historiskt perspektiv och analyserat hur användandet av begreppet bidrar till konstruktioner av maskulinitet, jämställdhet, klass och nationell identitet

Publikationer (i urval)

Hill, Helena (2021). ”’Normkritisk vaccination’ – Normkritik och normkritisk pedagogik i skolverkets rapporter och råd 2009 – 2014”. I Pedagogisk forskning i Sverige vol 26, nr 2–3, 38-60

Björkman, Lotta, Bromseth, Janne & Hill, Helena (2021). Normkritisk pedagogik – framväxten och utvecklingen av ett nytt begrepp i den svenska utbildningskontexten. Nordisk Tidskrift for Pedagogikk & Kritikk, 7, 179-195

Hill, Helena (red) (2020). Perspektiv på interkulturalitet. Södertörn studies in education. Huddinge.

Hill, Helena (2017). Revolutionärer. Kön, klass och kvinnokamp svensk revolutionär 1970-talsvänster. Makadam: Stockholm.

Hill, Helena (2013) "Jämställd men könlös. Kvinnors konstruktion av maskulinitet i svensk 1980-talspress". I (red.) Kristina Fjelkestam, Helena Hill & David Tjeder, Kvinnorna gör mannen. Maskulinitetskonstruktioner i kvinnors texter och bild 1500 - 2000". Makadam: Stockholm.

Hill, Helena (2012). "Kvinnorörelsens lillebror - 1970-talets svenska mansrörelse" . I (red.) Klara Arnberg, Fia Sundevall & David Tjeder, Könspolitiska nyckeltexter. Från befolkningskris till talibantal 1930 - 2002. Makadam: Stockholm.

Hill, Helena (2011). "Sex för kärleks skull. Om skolans sex- och samlevnadsundervisning 1980 - 90-tal". I (red.) Anders Burman & Lena Lennerhed, Sekelslut. Idéhistoriska perspektiv på 1980- och 1990-talen. Atlas: Stockholm.

Hill, Helena (2010). "En riktig revolutionär. Klass, kön och politiskt motstånd i den svenska 68-vänstern". Norma nr 2.

Hill, Helena (2007). Befria mannen. Idéer om förtryck, frigörelse och förändring hos en svensk mansrörelse under 1970- och tidigt 1980-tal. H:ström text och kultur: Umeå.

Hill, Helena (2007). "To Be or Not To Be a Caring Father. Heteronormativity, Masculinity and Unmanliness in the Swedish "Velour Daddy Debate, 1983". I (red.) Åsa Andersson & Eva Magnusson, Present Challenges in Gender Research, National School of Gender Research: Umeå. .

Hill, Helena (2003). "Befria mannen. Försök till ny genusordning?" . I (red) Thomas Johansson & Jari Kuosmanen, Manlighetens många ansikten - fäder, feminister, frisörer och andra män, Liber förlag: Malmö.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA

Forskaren deltar inte i några projekt just nu.