Joakim Ekman

Joakim Ekman

Professor

08-608 44 97 086084497

Centre for Baltic and East European Studies (CBEES)

070 491 39 68 0704913968

MA789

Jag är professor i statsvetenskap vid Centre for Baltic and East European Studies (CBEES) vid Södertörns högskola. Jag började arbeta på Södertörns högskola hösten 2007, som lektor och docent i statsvetenskap, och jag hade sökt mig hit just på grund av lärosätets inriktning mot forskning om Östersjöområdet och Östeuropa. Jag disputerade vid Örebro universitet 2001, på en avhandling om nationell identitet i det återförenade Tyskland. Det som fångade mitt intresse var svårigheterna med att integrera öst och väst efter Berlinmurens fall, och den fråga som debatterades i Tyskland under 1990-talets senare hälft, om huruvida just östtyskarnas känsla av utanförskap utgjorde ett hot eller inte mot den demokratiska stabiliteten i landet.

Åren efter disputationen kom jag att ägna mig åt komparativa studier av den politiska och demokratiska utvecklingen i Central- och Östeuropa, med en speciell fokus på medborgarnas demokratiattityder, men också deras syn på hur systemskiftet hade gått till och hur livet i de gamla kommuniststaterna i efterhand kunde komma att omvärderas. Mina studier byggde i det sammanhanget främst på analyser av flernationella opinionsundersökningar.

Under dessa år utvidgades också det europeiska integrationsprojektet, och här fanns en storskalig öst/väst-dimension som jag tyckte var spännande. Detta var strax före de konstitutionella och finansiella kriserna, men redan då kunde man se de spänningar som fanns i den växande Europeiska Unionen.

Trots ett särskilt forskningsintresse för Östeuropa dröjde det till januari 2011 innan jag faktiskt blev en del av CBEES, då jag under ett par år fortsatte att vara involverad i projekt vid mitt gamla lärosäte. De forskningsprojekt i Örebro som jag under senare år har medverkat i, har dock rört andra fält, nämligen politiskt deltagande och politisk socialisation. Jag har deltagit i mångvetenskapliga projekt som utifrån statsvetenskapliga, utvecklingspsykologiska och medie- och kommunikationsvetenskapliga perspektiv undersökt unga medborgares politiska förhållningssätt och beteenden. Jag har också, inom ramen för projekt som kombinerat statsvetenskapliga och pedagogiska ansatser, ägnat mig åt frågan om skolans möjligheter att förmedla demokratiska förhållningssätt och på lika villkor utrusta elever med olika bakgrund med "medborgarkompetens". Numera har jag ändå återvänt på heltid till det forskningsfält som jag varit verksam inom från slutet av 1990-talet. 2013 publicerade jag och mina kollegor en bok om politiska partier och partisystem i 19 länder i Central- och Östeuropa (Berglund, Ekman, Deegan-Krause & Knutsen, red, The Handbook of Political Change in Eastern Europe. Third Edition, 2013). Jag leder för närvarande ett projekt om medborgarattityder i Estland, Lettland och Litauen (European Values under Attack?Östersjöstiftelsen, 2013-2015).

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA