Lina Nyroos

Lina Nyroos

Docent

Lektor

Lektor och docent i svenska. Forskar om samtal och social interaktion, särskilt i institutionella sammanhang.

08-608 48 54 086084854

Institutionen för kultur och lärande

PB206

Lina Nyroos är docent och lektor i svenska . Hon arbetar med samtalsanalytisk metod (CA), och intresserar sig särskilt för hur normer (re)konstrueras interaktionellt, speciellt i institutionella samtal.

Vetenskaplig verksamhet

Hur kommer det sig att vi människor förstår varandra så pass väl som vi gör? Som forskare drivs jag av ett intensivt intresse för att förstå hur människor med hjälp av interaktion skapar en begriplig verklighet. I min forskning har jag i huvudsak undersökt institutionella samtal, och jag intresserar mig speciellt för samtalet som arena och resurs för att konstruera och rekonstruera normer. Utifrån ett samtalsanalytiskt perspektivundersöker jag interaktion i olika kontexter för att förstå såväl människan som den kontext hon befinner sig i.

För tillfället arbetar jag med tre olika projekt:

  1. Misstänkta i polisförhör. Projektet syftar till att undersöka interaktionella praktiker i svenska polisförhör. Projektet är under uppstart och sker genom samarbete med kollegor på polisutbildningen vid Södertörns högskola.
  2. Lärare som normbärare. Projektet undersöker flerspråkiga studenters villkor och förutsättningar inom högre utbildning. Under snart ett par decennier har högre utbildning haft breddad rekrytering som målsättning (Högskolelagen 1 kap. 5§), vilket har medfört nya och mer heterogena studentgrupper. I projektet undersöker vi den återkoppling som lärare ger till flerspråkiga studenter.
  3. Studenter löser uppgifter i smågrupper. Ofta sätts studenter att lösa uppgifter i smågrupper under pågående seminarie. I projektet undersöker vi hur grupper löser en och samma uppgift, och hur samma uppgift kommer att lösas på helt olika sätt i grupperna.

Jag har tidigare arbetat i olika projekt, bland annat Testing Talk med fokus på förutsättningar och genomförande av det muntliga nationella provet i engelska i årskurs 9. För mer information se projektets hemsida Länk till annan webbplats..

Ett annat var JämVäxt, som var ett mångvetenskapligt EU-finansierade projekt med primärt syfte att generera tillämpbar kunskap och underlag för förbättring av praktiker. Projektet fokuserade på olika aspekter av jämställdhet för att på sikt bidra till en hållbar utveckling av arbetsmarknaden.

Jag har också undersökt politiska debatterna i EU-parlamentet i Strasbourg i projketet ComParE (Comparing parliaments in Europe). Vi har intresserat oss för den parlamentariska diskursens struktur och villkor, och anlagt ett kontrastivt perspektiv på de svenska och de franska EU-parlamentarikerna när de debatterar i EU-parlamentet i Strasbourg.

Sammanfattningsvis kan sägas att min forskning bidrar till att utforska de interaktionella villkor som (re)produceras och omgärdar specifika institutionella kontexter. Resultaten bidrar till en ökad förståelse för hur samtalsdeltagare orienterar sig mot rådande normer, samt det dialogiska förhållande som råder mellan samtalets lokala organisation och kontextens övergripande institutionella villkor.

Pedagogisk verksamhet

Att undervisa i svenska är tacksamt eftersom vi hela tiden, varje dag, producerar och konsumerar skrivna och talade texter på svenska – men även andra språk. Att öka studenternas kritiska förhållningssätt till språkanvändning i stort, och att få dem att upptäcka språket som maktmedel – på såväl mikro- som makronivå – är något som genomsyrar min undervisning.

Jag undervisar i text- och samtalsanalys, sociolingvistik, språklig variation samt språkvetenskaplig teori och metod. Jag handleder även uppsatser samt examensarbeten på ämneslärarutbildningen med interkulturell profil.

Sedan hösten 2018 handledar jag Simon Magnusson, doktorand i forskarutbildningsområdet Utbildningsvetenskapliga studier.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA