Lina Nyroos

Lina Nyroos

Docent

Lektor

Lektor och docent i svenska. Forskar om samtal och social interaktion, särskilt i institutionella sammanhang. VR-projekt 2022-2024 om samspel och interaktion i svenska polisförhör.

08-608 48 54 086084854

Institutionen för kultur och lärande

PB206

Lina Nyroos är docent och lektor i svenska. I sin forskning undersöker hon hur språket används som resurs för att etablera och upprätthålla sociala relationer. Nyroos använder primärt samtalsanalytisk metod (CA) i sin forskning.

Vetenskaplig verksamhet

Hur kommer det sig att vi människor förstår varandra så pass väl som vi gör? Som forskare drivs jag av ett intensivt intresse för att förstå hur människor med hjälp av interaktion skapar en begriplig verklighet. I min forskning har jag i huvudsak undersökt institutionella samtal, och jag intresserar mig speciellt för samtalet som arena och resurs för att konstruera och rekonstruera normer. Utifrån ett samtalsanalytiskt perspektivundersöker jag interaktion i olika kontexter för att förstå såväl människan som den kontext hon befinner sig i.

För tillfället arbetar jag i huvudsak med projektet "Samspel och interaktion i svenska polisförhör. Fokus på objektivitet, frågekonstruktioner och polisens omformuleringar. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster." (Finansierat av Vetenskapsrådet 2022–2024 [Dnr 2021–03044].) I projektet undersöker jag tillsammans med Hedda Söderlundh Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. övergripande hur polisförhör ska genomföras på ett opartiskt och objektivt sätt. I det projektetet studeras polisförhörets interaktionella praktiker i ljuset av rättstatsens principer för objektivitet och opartiskhet. Språket är det viktigaste verktyget för en polis under intervjun; det är genom språket som frågor ska ställas, minnen återskapas och händelser rekonstrueras.

Projektet har sammantaget såväl vetenskaplig som samhällelig relevans då det undersöker myndighetsutövning i praktiken och hur rättsstatens principer efterlevs och återskapas i faktiska samtal. Det är genom social interaktion som institutioner konstrueras och upprätthålls. Mer specifikt bidrar projektet till Forensic Linguistics och Conversation Analysis (CA), samt till den nordiska samtalsanalysens kunskapsfält om institutionella samtal. Projektet har också praktisk nytta för Polisen och utbildningen av polisstudenter, särskilt i fråga om intervjuteknik vid polisförhör.

*****

Tillsammans med Maria Eklundh Heinonen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., också lektor i svenska vid Södertörns högskola, arbetar jag även med projektet Lärare som normbärare. Projektet undersöker flerspråkiga studenters villkor och förutsättningar inom högre utbildning, och tilldelades medel av Lärarutbildningen vid Södertörns högskola 2019. Under snart ett par decennier har högre utbildning haft breddad rekrytering som målsättning (Högskolelagen 1 kap. 5§), vilket har medfört nya och mer heterogena studentgrupper. I projektet undersöker vi den återkoppling som lärare ger till flerspråkiga studenter. Två vetenskapliga publikationer är under granskning.


Pedagogisk verksamhet

Att undervisa i svenska är tacksamt eftersom vi hela tiden, varje dag, producerar och konsumerar skrivna och talade texter på svenska – men även andra språk. Att öka studenternas kritiska förhållningssätt till språkanvändning i stort, och att få dem att upptäcka språket som maktmedel – på såväl mikro- som makronivå – är något som genomsyrar min undervisning.

Jag undervisar i text- och samtalsanalys, sociolingvistik, språklig variation samt språkvetenskaplig teori och metod. Jag handleder även uppsatser samt examensarbeten på ämneslärarutbildningen med interkulturell profil, samt på polisutbildningen.

Jag handleder också Sara Hellman Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., doktorand vid Södertörns högskola.


Institutionen för polisiärt arbete (IPA)

Sedan våren 2022 är jag ordförande i programrådet för polisiärt arbete vid IPA. Jag undervisar även på kandidatprogrammet i Polisiärt arbete Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. med delkursen som handlar om Brottsutredning i komplexa ärenden, vilken knyter an till min forskning som polisförhör.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA