Lina Nyroos

Lina Nyroos

Docent

Lektor

Lektor och docent i svenska. Forskar om samtal och social interaktion, särskilt i institutionella sammanhang. VR-projekt 2022-2024 om samspel och interaktion i svenska polisförhör.

08-608 48 54 086084854

Institutionen för kultur och lärande

PB206

Lina Nyroos är lektor och docent i svenska vid IKL, samt ämnessamordnare i Polisiärt arbete vid IPA.

I sin forskning undersöker hon hur språket används som resurs för att etablera och upprätthålla sociala relationer. Nyroos använder primärt samtalsanalytisk metod (CA) i sin forskning och är särskilt intresserad av hur normer konstrueras och etableras genom kommunikation.

Vetenskaplig verksamhet

Hur kommer det sig att vi människor förstår varandra så pass väl som vi gör? Som forskare drivs jag av ett intensivt intresse för att förstå hur människor med hjälp av interaktion skapar en begriplig verklighet. I min forskning har jag i huvudsak undersökt institutionella samtal, och jag intresserar mig speciellt för samtalet som arena och resurs för att konstruera och rekonstruera normer. Utifrån ett samtalsanalytiskt perspektivundersöker jag interaktion i olika kontexter för att förstå såväl människan som den kontext hon befinner sig i.

För tillfället arbetar jag i huvudsak med projektet "Samspel och interaktion i svenska polisförhör. Fokus på objektivitet, frågekonstruktioner och polisens omformuleringar. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster." (Finansierat av Vetenskapsrådet 2022–2024 [Dnr 2021–03044].) I projektet undersöker jag tillsammans med Hedda Söderlundh Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. övergripande hur polisförhör ska genomföras på ett opartiskt och objektivt sätt. I det projektetet studeras polisförhörets interaktionella praktiker i ljuset av rättstatsens principer för objektivitet och opartiskhet. Språket är det viktigaste verktyget för en polis under intervjun; det är genom språket som frågor ska ställas, minnen återskapas och händelser rekonstrueras.

Projektet har sammantaget såväl vetenskaplig som samhällelig relevans då det undersöker myndighetsutövning i praktiken och hur rättsstatens principer efterlevs och återskapas i faktiska samtal. Det är genom social interaktion som institutioner konstrueras och upprätthålls. Mer specifikt bidrar projektet till Forensic Linguistics och Conversation Analysis (CA), samt till den nordiska samtalsanalysens kunskapsfält om institutionella samtal. Projektet har också praktisk nytta för Polisen och utbildningen av polisstudenter, särskilt i fråga om intervjuteknik vid polisförhör.

*****

I ett högskolepedagogiskt projekt som finansieras av UHR arbetar vi med att utveckla ett metodstöd som syftar till att stärka och utveckla polis- och socionomstudenters skrivande genom en tydligare koppling mellan akademiskt och professionellt skrivande i undervisningen. Läs mer om projektet här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Institutionen för polisiärt arbete (IPA)

Jag är ämnessamordnare i Polisiärt arbete och arbetar med kandidatkurserna Polisiärt arbete, praktiknära studier 1 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och 2 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Jag undervisar även på en delkurs som handlar om Brottsutredning i komplexa ärenden, vilken knyter an till min forskning som polisförhör.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA