Linda Vikdahl Gunséus

Linda Vikdahl Gunséus

Docent

Prefekt

Lektor

Mina forskningsintressen är bl. a funktionshinder och religion, barn/ unga och religion, religion i skolan, nyanlända och psykisk hälsa, och social delaktighet.

08-608 44 16 086084416

Institutionen för historia och samtidsstudier

F935

Jag disputerade 2014 i religionsvetenskap med inriktning mot religionspsykologi på avhandlingen Jag vill också vara en ängel: Om upplevelser av delaktighet i Svenska kyrkan hos personer med utvecklingsstörning. Avhandlingen är en religionspsykologisk studie där jag studerar de upplevelser som personer med utvecklingsstörning har av delaktighet i Svenska kyrkan. Studien bygger på deltagandeobservationer och kvalitativa forskningsintervjuer med personer med utvecklingsstörning, och intervjumaterialet är tolkat utifrån symbolisk interaktonism.

Sedan dess har jag forskat i två projekt som rör barn och ungdomar och mångreligiositet. Det ena heter CARDIPS: Cultural and Religious Diversity in Primaryschool. Se https://www.sh.se/forskning/var- forskning/forskningsdatabas/forskningsprojekt/cultural-and-religious-diversity-in- primary-school-cardips. Mitt uppdrag inom projektet var att göra en delstudie bland grundskoleelever. Jag intervjuade ett 50-tal elever (och några lärare och rektorer) om deras upplevelser och erfarenheter av religiös mångfald i skolan med syfte att förstå vilka processer som påverkar deras uppfattningar om religion och religiös mångfald. Delstudien har hittills resulterat i bl. a. boken Det kommer inte på tal: En studie om religiös och kulturell mångfald i grundskolan, vilken används inom lärarutbildningen på Södertörns högskola.

Det andra projektet heter ReDi: Religion and Dialogue in Modern Societies. Se https://www.awr.uni-hamburg.de/website-content/pdfs-flyer/redi-flyer-englisch.pdf och var en internationellt jämförande studie, med fokus på flera storstadsregioner i Europa. Det syftade till att studera interreligiös dialog och fokuserade bland annat möjligheter och begränsningar som främjar religionsrelaterad dialog, särskilt inom utbildning. Jag bidrog med bland annat med en kvalitativ studie en bland religiösa ungdomar med immigrantbakgrund, söder om Stockholm. Dels studerade jag förutsättningar för religionsrelaterad dialog i religionskunskapsklassrummet, dels studerade jag förutsättningar för identitetsutveckling bland religiösa immigrantungdomar i Sverige.

Jag har också forskat i två projekt rörande nyanlända och hälsa vid Röda Korsets högskola. År 2018 påbörjades studien Mångfald och hälsa som senare, bland annat, resulterade i rapporten rhttps://www.rkh.se/contentassets/4d2b17cc7b5848219272e99f1997b31e/mangfald-och- halsa-rapport.pdf . Projektet var en systematisk studie av vilka kunskapsbehov som fanns gällande mångfald och hälsa, med fokus på nyanländas etablering, hos några samhällsaktörer i Södertörnsregionen: Botkyrka kommun, Huddinge kommun och Länsstyrelsen Stockholm. Yrkesverksamma personer hos aktörerna fick svara på frågor som: Vilken kunskap om att arbeta med mångfald och hälsa finns i organisationen idag och vilken kunskap saknas/behöver utvecklas? Vilket stöd finns från andra organisationer/verksamheter rörande mångfald och hälsa, och vilken samverkan saknas/skulle behöva utvecklas?

Sedan hösten 2020 leder och forskar jag i ett delprojekt inom RMSR: https://www.rkh.se/forskning/om-var-forskning/rmsr/ Projektet syftar till att undersöka de överväganden som beaktas när det gäller mental hälsa och socialt deltagande i etableringsprogrammet och i vissa sociala samhällen (religiösa samfund) rörande nyanlända. Det omfattar analys av lagar och policydokument vid Arbetsförmedlingen, kvalitativa intervjuer med författarna till dessa lagar och policydokument samt kvalitativa intervjuer med personer som arbetar för att implementera dessa handlingar i praktiken. Projektet inkluderar också intervjuer med representanter för lokala trossamhällen (och om det finns personer som är särskilt engagerade i att arbeta med nyanlända i trossamhället) för att studera hur lagarna och hur policydokument inom trossamhällena implementeras i praktiken.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA

Forskaren deltar inte i några projekt just nu.