Linda Vikdahl

Fil dr

Avdelningsföreståndare

Lektor

Avdelningsföreståndare

08-608 44 16 086084416

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1001

Linda Vikdahl är lektor vid Institutionen för historia och samtidsstudier. Hon disputerade i religionsvetenskap (med inriktning mot religionspsykologi) vid Umeå universitet år 2015. Hennes avhandling heter Jag vill också vara en ängel. Om upplevelser av delaktighet i Svenska kyrkan hos personer med utvecklingsstörning. Den identifierar vilka sociala processer som har betydelse för dessa upplevelser. Studien bygger på deltagande observationer och kvalitativa intervjuer med personer med utvecklingsstörning och intervjumaterialet är tolkat utifrån symbolisk interaktionism.


För närvarande arbetar Vikdahl med projektet Cultural and religious diversity in primary school (CARDIPS) som syftar till att beskriva attitydförändringar rörande religiös och kulturell mångfald hos elever i årskurs 3, 6 och 9, i Estland, Finland och Sverige (för mer information se: http://ostersjostiftelsen.se/projekt/505-cultural-and-religious-diversity-in-primary-school-cardips) Hon har bl.a. genomfört kvalitativa intervjuer med ett 50-tal grundskolebarn i den svenska skolan om deras upplevelser av religiös och kulturell mångfald i skolan. Studien är pågående och kommer att presenteras i vetenskapliga artiklar och i bokform.


Vikdahl är också anställd i ett annat projekt: ReDi: Religion and Dialogue in Modern Societies. Projektet syftar till att studera religion-relaterad dialog i olika delar av Europa: i Hamburg, i Rhen-Ruhrområdet, i Oslo, i Stockholm och i London (för mer information se: https://www.awr.uni-hamburg.de/website-content/pdfs-flyer/redi-flyer-englisch.pdf). Vikdahl har genomfört en kvalitativ studie inom ramen för projektet. Hon har intervjuat religiösa gymnasieungdomar söder om Stockholm om deras erfarenheter av religionsrelaterad dialog i religionskunskapsundervisningen. Studien kommer att publiceras i artikelform.


Från och med 1 januari 2018 arbetar Vikdahl i projektet ”Mångfald och hälsa” vid Röda korsets högskola. Hon medverkar som projektledare och som forskare.


Utöver forskning undervisar Linda på lärarutbildningen och i religionskunskapsämnet. Hon har också andra uppdrag så som ämnesordningsansvar.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA