Lisa Källström

Lisa Källström

Fil dr

Projektforskare

Projektet Pippi Beyond the Border ämnar undersöka hur Pippi kom till forna Östtyskland. Vi vill ge en fördjupad förståelse för frågor om kulturutbyte, censur och opposition.

Institutionen för kultur och lärande

Jag är retoriker med ett brett intresse för samtida samhällsfrågor. Som bildretoriker har min forskning dock särskilt kommit att gälla bilders politiska betydelse i brytpunkten mellan estetisk och retorisk handling.

Pågående projekt

Inom projektet Pippi Beyond the Wall diskuterar historikern Ines Soldwisch (Heinrich Heine Universität) och jag diskuterar receptionen av Pippi Långstrump i DDR (finansierat av Östersjöstiftelsen): https://ostersjostiftelsen.se/en/project/pippi-beyond-the-border-pippi-longstocking-in-the-german-democratic-republic/ Länk till annan webbplats.

Inom projektet Putte och Pippi i världen (finansierat av Ridderstad) diskuterar den schweiziska konsthistorikern Petra Bäni Rigler (FNWH, Basel) och jag Putte i Blåbärsskogens respektive Pippi Långstrumps färd ut i världen genom olika medier: https://www.petrabaeni.ch/putteochpippiiv%C3%A4rlden Länk till annan webbplats..

Retorikern Lennart Hellspong och jag arbetar på boken Tolkandets retorik i vilken vi knyter samman frågor om översättning, adaption och illustration.

Tidigare forskning

Blickens kreativitet står i fokus i min forskning. I min doktorsavhandling Pippi mellan världar (2020) introducerar jag ett nymaterialistiskt perspektiv för att fånga betraktarens egen medskapande roll när hon kreativt orienterar sig i sin omvärld. Med exempel hämtade ur svenska och tyska bokutgåvor visar jag hur bokillustrationer och pärmbilder framhäver det lekfullt normbrytande hos Pippi Långstrumpgestalten. Samtidigt är det också i ett interretoriskt perspektiv möjligt att se hur Pippi vid överflyttningen har tuktats för att passa den tyska barnboksmarknadens mer borgerligt sedesamma krav på en flickbarnshjälte. Materiell retorik visar inte bara att analysen av verbala retoriska processer blir ofullständig om inte materiella faktorer inkluderas: https://lucris.lub.lu.se/ws/portalfiles/portal/89952913/Pippi_mellan_v_rldar_201116.pdf Länk till annan webbplats.

Att en bildretorisk studie kan behöva ta hänsyn till det mångtydiga (det vill säga de betydelsepotentialer som aktualiseras i olika former av olika betraktare i olika situationer) blev tydligt redan i min licentiatavhandling Berättelser om en röd stuga (2011) i Svenska med didaktisk inriktning. Teoretiskt är licentiatavhandlingen förankrad i tyskspråkig forskning i interkulturella studier. Det är en teoretisk inriktning som kombinerar litteraturvetenskap med en kulturteoretisk ansats. Även min doktorsavhandling kan läsas så att det bildretoriska studiet är ett medel eller instrument för att undersöka det interkulturella. Samtidigt fortsätter jag det visuella spåret men nu med en ännu tydligare inriktning mot bildretorisk analys: http://mau.diva-portal.org/smash/get/diva2:1404555/FULLTEXT01.pdf Länk till annan webbplats.

Nätverk

Jag är knuten till nätverken Nordisk Retorikkförening, IMS (Intermediala studier), NaChiLitCul (Bergen, Vestlandet), CHILLL (Linnéuniversitet), European Children's Literature Research Network.

Jag leder nätverket Graphic World of Children:
https://www.kom.lu.se/forskning/konferenser-seminarier-och-natverkstraffar/graphic-world-of-children-international-symposium/ Länk till annan webbplats.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA