Lotta Björkman

Lotta Björkman

Doktorand

Doktorand i pedagogik med inriktning på gymnasieelevers erfarande av likabehandlingsarbete.

08-608 47 64 086084764

Institutionen för kultur och lärande

MC627

Mitt avhandlingsprojekt

2006 infördes i Sverige lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever vilken 2009 ersattes av diskrimineringslagen (SFS, 2018:800) Dessa lagändringar följdes av att skollagen (SFS, 2018:800) fick nya skrivningar om att motverka kränkande behandling och diskriminering i enlighet med diskrimineringslagen. Denna utveckling under 2010-talet har bidragit till att arbetet med likabehandling inom den svenska skolan har blivit en prioriterad målsättning.

Forskning och stödmaterial avseende hur detta statligt fodrade likabehandlingsuppdrag kan omsättas i pedagogisk praktik fokuserar främst på hur lärare och/eller skolor förhåller sig och agerar eller bör förhålla sig och agera. Genomgående är det således inte eleven som talar eller för den delen hörs i den generella diskussionen avseende vad likabehandlingsarbetet i skolan, så som det beskrivs i lagstiftningen, kan innebära i praktiken. Detta avhandlingsprojekt tar av denna anledning elevernas utgångspunkt avseende detta uppdrag. Vad är det i undervisningen som gör att eleven erfar sig likabehandlad? Elevperspektivet motiveras också av att det bidrar till stringens i den maktkritiska ambitionen. Detta genom att utmana dikotomin och maktordningen mellan vuxna forskare (Vi) som ofta med goda men hierarkiserande ambitioner söker undersöka en likabehandlande undervisning för de Andra, eleverna.

Arbete med likabehandling i skolan knyts ofta till andra discipliner än pedagogik, ex. psykologi i form av ex. klassrumsledarskap, individualpsykologi eller gruppdynamik. Utgångspunkten för detta avhandlingsprojektet är dock att likabehandlingsarbete i skolan är av allmändidaktisk art. Jag vill placera likabehandlingsarbetet i kärnan av undervisningen och som ett givet men ofta bortglömt mål för didaktiska reflektioner och aktioner. Allmändidaktik kan förenklat sägas handla om aspekter på undervisning och lärande som inte är knutna till specifika skolämnen. Allmändidaktik står för det vetande som hör till själva lärarskapet, såsom lärarens professionella utveckling, klassens sociala liv och skolans samhälleliga kontext. Allmändidaktiken är sprungen ur den kontinetala bildningstraditionen och kan även sägas vara en didaktik för demokrati. Som jag ser det bidrar allmändidaktiken till den mylla i vilken ämneskunskap kan växa. Därmed blir allmändidaktiken, menar jag, en förutsättning för ämnesdidaktiken och likabehandling blir således en förutsättning för allt lärande i skolan.

För att söka få grepp om hur det detta allmändidaktiska likabehandlingsarbete faktiskt går till, inte i talet om utan i görandet genom likabehandling i den didaktiska praktiken, så behöver ett angreppssätt användas som går på djupet av detta. Ett angreppssätt som tar sig förbi ytan, det formella, det som alla så ofta i teorin är helt överens om, att ”givetvis ska alla elever behandlas likvärdigt”. Ett sätt som beskriver det som verkligen händer, det som upplevs, det som resulterar i att elever faktiskt känner att de blir likabehandlade. Därför har mitt avhandlingsprojekt en fenomenologiskt ansats. Denna kan dels bidra till att förtydliga vad allmändidaktiskt arbete innebär men också till att komma åt det komplexa som fenomenet likabehandling som allmändidaktiskt arbete innebär.

Studien kommer att genomföras i gymnasieskolan och de elever som kommer att intevjuas i fältarbetet kommer således att vara gymnasieelever. Gymnasieelever befinner sig i slutet av sin skoltid och har haft möjlighet att erfara likabehandling eller för den sakens skull diskriminering på många olika sätt. De möter också många olika lärare i sin skolvardag och kan därför jämföra sina erfarenheter vilket kan göra dem tydligare. Gymnasieelever antas sammantaget ha en bred repertoar av erfaranheter att beskriva. Eleverna kommer företrädelsevis att intervjuas i fokusgrupper.

Förhoppningen är att studiens resultat kan bidra till nya perspektiv på skolans likabehandlingsarbete, genom elevernas utsagor, men också till nya sätt att prata om skolans och lärares likabehandlingsuppdrag som ett allmändidaktiskt sådant. Ett uppdrag som kräver vad som kanske kan komma att kallas för likabehandlingsdidaktik?

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA