Lovisa Bergdahl

Lovisa Bergdahl

Docent

Lektor

Etik och värdegrundsfrågor; kropp och sinnlighet i skolans fostran; kosmopolitiska & deliberativa utbildningsmodeller; skolkulturforskning.

08-608 40 23 086084023

Lärarutbildningen

MC621

Mitt forskningsintresse rör de filosofiska och allmändidaktiska frågor som utbildningens och undervisningens formerande uppdrag aktualiserar i ett pluralistiskt samhälle. Här ryms frågor om utbildnignens roll i skapandet av ett hållbart samhälle, skolans och universitetens roll i samtiden, de kosmopolitkska och deliberativa utbildningsidealens förmåga att härbärgera skillnad, sinnenas och kroppens betydelse i didaktiskt arbete, lärarens roll i en tid av auktoritetskris och religionskunskapsundervisningens språkliga kodning. Jag publicerar inom pedagogisk filosofi och och inspiration hämtas från pedagogisk teori, religionsvetenskap/teologi och feministisk filosofi.

FORSKNING

Jag forskar för närvarande i två projekt finansierade av Vetenskapsrådet. I studien Fostrans Former (2020-2023), utforskas kroppens och sinnenas roll i det didaktiska arbetet med att hantera och härbärgera värdekonflikter i klassrummet. I projektet ingår Elisabet Langmann (vetenskaplig ledare), Södertörns högskola, och Sharon Todd, Maynooth University, Dublin. I projektet Hur kan skolan minska ojämlika utbildningsmöjligheter? (2020-2023), studeras skolkulturens och elevsammansättningens betydelse för elevers studieframgång och välmående. Projektet leds av Alireza Behtoui, professor i sociologi vid Södertörns högskola.

Jag ingår även i följande tre forskarnätverk: Public Pedagogy and Sustainable Challenges (2017-) om hållbarhetsfrågor i utbildning, finansierat av the Flemish Research Council tillsammans med forskare från Belgien, Danmark, Irland, Sverige, Polen och Sydafrika (länk: här Länk till annan webbplats.). Jag ingår även i SCAPE: The Studies of Culture, Conflict & the Political in Education (2008-) och är affilierad forskare till IMS: Institutet för forskning om mångreligiositet och sekularitet (länk: här Länk till annan webbplats.).

Jag har tidigare varit vetenskaplig ledare för projektet Levda värden. En pedagogisk-filosofisk grundläggning av skolans värdegrundsarbete (VR 2015-2019), en studie som syftade till att utveckla ett allmändidaktiskt tänkande kring skolans och lärarnas demokrati- och fostransuppdrag. Jag har även ansvarat för den svenska delen av projektet The Enquiring Classroom, ett Strategic Partnership Programme finansierat av Europarådet (ERASMUS+), tillsammans med forskare i Grekland (Ellinogermaniki Agogi, Aten) och på Irland (Mary Immaculate College, Limerick, Maynooth University, Dublin) - ett projektet som syftade till utveckling av undervisning utifrån s.k. arts based methodologies för lärare i Europa som arbetar med värdegrundsfrågor och integration av nyanlända (länk: här Länk till annan webbplats.).

Jag har tidigare studerat den könsliga kodningen av undervisningen i religionskunskap på gymnasiet inom ramen för projektet Föreställningar om femininitet och maskulinitet i klassrummet (VR, 2011-2015) och min avhandling, Seeing Otherwise: Renegotiating Religion and Democracy as Questions for Education (2010, länk här Länk till annan webbplats.), utforskar hur två av de pedagogiska modeller som bäst anses kunna härbärgera mångfald och pluralism - det kosmopolitiska utbildningsidealet (Martha Nussbaum) och den deliberativa demokratimodellen (Jürgen Habermas) - förhåller sig till religion. Mot bakgrund av de spänningar som religionens nya synlighet har orsakat i ett sekulärt och demokratiskt samhälle, och med hjälp av agonistisk demokratiteori och viss kontinental filosofi (Arendt, Kirekegaard, Levinas) omförhandlar avhandlingen några av de värden (frihet) och ideal (dialog) som ovan nämnda trender bygger på.

UNDERVISNING

Inom pedagogikämnet undervisar jag på Tidlösa pedagogiska problem (A-nivå), Pedagogikens förutsättningar: teori och policy (Magisternivå samt inom forskarutbildningen i Utbildningsvetenskapliga studier). Jag undervisar även inom den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK) vid lärarutbildningen.

ÖVRIGT

- Assistant Editor för tidskriften Journal of Philosophy of Education
- Programme Chair för International Network of Philosophers of Education (INPE): https://inpe.info/

Jag är medlem i följande internationella forskningsorganisationer:
- NERA (Nordic Educational Research Association);
- EERA (European Educational Research Association);
- PESGB (Philosophy of Education Society of Great Britain) och
- INPE (International Network of Philosophers of Education).
Jag är medlem i redaktionsrådet för Utbildning & Demokrati och Pedagogisk Forskning i Sverige, och jag är peer-review-granskare för tidskrifterna Journal of Curriculum Studies; British Journal of Religious Education, Gender and Education och Demokrati & Utbildning.

PUBLICATIONS

JOURNAL ARTICLES (refereed)

Bergdahl, L. (2023). Editorial: pedagogical forms in times of pandemic. Ethics and education, 2023, Vol.18 (1), p.1-5.

Bergdahl, L. (2023). Retrotopian risks, constant translation, without noise reduction: a response to Jan Masschelein. Ethics and education, 2023, Vol.18 (1), p.45-50.

Bergdahl, L. & Langmann, E. (2020). Sustaining What is Valuable: Contours of an Educational Language About Values. Journal of Philosophy of Education, 54(5), 1260-1277.

Bergdahl, L. (2020) 'Kvinnan som plats och kvinnans plats', i Kvinnligt religiöst ledarskap: En vänbok till Gunilla Gunner (red.) Sorgenfrei & Thurfjell. Stockholm: Södertörn Studies on Religion 10, ISBN 978-91-89109-03-2.

Bergdahl L. (2019) Educationally Connecting to the Past in Teaching. In Philosophical Perspectives on Teacher Training. In: Peters M. (eds) Encyclopedia of Teacher Education. Springer, Singapore.

Bergdahl, L. & Langmann, E. (2018). Pedagogical Postures: A Feminist Search for a geometry of the Educational Relation. Ethics and Education.

Bergdahl, L. (2017b). Crisis or Struggle? A Language of Natality as a Struggle for Education. In Studier i Pædagogisk Filosofi. Årg. 6, Nr. 1 (2017), s. 25-38.

Bergdahl, L. (2017a). Language matters: gendering Religious Education teaching. In British Journal of Religious Education, ISSN 0141-6200, E-ISSN 1740-7931, p. 1-10.

Bergdahl, L. & Langmann, E. (2017b). Time for Values: Responding Educationally to the Call from the Past. In Studies in Philosophy and Education.

Bergdahl, L. & Langmann, E. (2017a). Where Are You?: Giving Voice to the Teacher by Reclaiming the Public/Private Distinction. In Journal of Philosophy of Education, 51 (2), 461-475.

Bergdahl, L. (2009) Lost in Translation: On the Untranslatable and its Ethical Implications for Religious Pluralism. In Journal of Philosophy of Education, Vol. 43, no 1, p. 31-44.

BOOK CHAPTERS

Bergdahl, Lovisa & Langmann, Elisabet. (2020). ‘Feminism within Philosophy of Education’. In A History of Western Philosophy of Education, Vol. 5. In the Contemporary Landscape, (ed.) Ana Pagès. London: Bloomsbury Academic, p. 57-83

Bergdahl, L. (2018c). Könsskillnadens religionskunskapsundervisning. I Interkulturell Religionsdidaktik, (red. Olof Frank & Peder Thalén). Lund: Studentlitteratur.

Bergdahl, L. (2012). Religion och bildning: Emilia Fogelklou och bildningsbegreppets mystika förankring. I Svenska Bildningstraditioner Del II. (red.) Anders Burman och Patrik Mehrens, Göteborg: Daidalos.

Bergdahl, L. (2011). När mänskligheten får ansikten. I Det goda lärandet, (red.) Anders Burman och Patrik Mehrens, Lund: Studentlitteratur.

Bergdahl, L. (2009). Public Education Private Religion – on redefining borders in religious education. I Your Heritage and Mine: Teaching in a Multi-Religious Classroom, (red.) Ewa Roos & Jenny Berglund. Studies in Inter-Religious Relations, Nr. 43. s. 60-67. Uppsala: Universitetstryckeriet.

CONFERENCE PAPERS (refereed)

Bergdahl, L. & Langmann, E. (2018). The Work of Values: A Post-Conflictual Pedagogical Response. Paper presented at ECER, Bolzano, Italy, August 2018.

Bergdahl, L. & Langmann, E (2017). Gendering the Scholastic Techniques. Paper presented at ECER, Copenhagen, Denmark, August 2017.

Bergdahl, L. & Langmann, E. (2017). Time for Values: Responding Educationally to the Call from the Past. Paper presented at PESGB, Oxford, England, March 2017.

Bergdahl, L. & Langmann E. (2017). Ambivalent Teaching: Gendering the Scholastic Techniques. Paper presented at NERA, Copenhagen, Denmark, March 2017.

Bergdahl, L. & Langmann, E (2016). Making Values Common: On the Importance of Turning Fostering into a Public Matter. Paper presented at INPE, Warsaw, Poland, August 2016.

Bergdahl, L. & Langmann, E (2016). "Where Are You?": Teaching Values and Virtues by Reclaiming the Private/Public Distinction. Paper presented at ECER, Dublin, Ireland, August 2016.

Bergdahl, L. & Langmann, E (2016). No Longer and Not Yet: Teaching Values and Virtues beyond the Private/public Distinction. Paper presented at NERA, Helsinki, Finland, March 2016.

Bergdahl, L. (2014). Religious Education For More Than One Sex. Paper for the AARE Conference, Australian Association for Research in Education, Brisbane, 1st - 5th of November.

Bergdahl. L. (2012). ‘Educating for a Love’s Difference: on democracy, religion, and the conflicted space between us’. Paper presented at NERA, Copenhagen, Denmark.

Bergdahl. L. (2012). Possibilities for New Beginnings in the Present. Article presenteed at CASEP (Centre for Aristotelian Studies in Ethics and Politics) Religion, Civil Religion, and the Common Good, London Metropolitan University, London.

Bergdahl. L. (2011). “Unfinished Selves: Rethinking Freedom as an Iconic Relation of Self to Others”. Paper presented at the 11th Essex Conference in Critical Political Theory, University of Essex, Storbritannien.

Bergdahl, L. (2011). Unfinished Selves: Rethinking Freedom as an Iconic Relation of Self to Others, EASR 2011 (European Association for the Study of Religions), 18-22 September, Budapest, Hungary.

Bergdahl, L. (2011). Seeing Education Otherwise: After Secularization. Paper presented at Education in a Post Secular Society Conference, Saturday 29th January 2011, Canterbury, Great Britain.

Bergdahl. L. (2010). ’”Giving an Account of Oneself”: the limits of dialogue and the irony of narratability’. Paper presented at ECER, Helsinki.

Bergdahl, L. (2009). Response paper to panel on cosmopolitanism and education at AERA, American Educational Research Association, San Diego, 13-17 April, USA.

Bergdahl. L. (2008). ’Lost in Translation – on the Untranslatable and its Ethical Implications for Religious Pluralism’. Paper presented at SCPT (Society for Continental Philosophy and Theology), Gordon College, Boston, USA.

Bergdahl. L. (2007). ’”Educating for a World out of Joint”: Challenging Orders and Borders for Religious Diversity in Liberal Education’. Paper presenterd at PESGB, Oxford.

Bergdahl. L. (2006). ’Exclusion and Embrace. Paper presented at NERA, Örebro University, Sweden.

OTHER PUBLICATIONS (i urval)

Bergdahl, L. Det Banalt Goda. Ledare i tidskriften Signum: Katolsk Orientering om Kyrka, Kultur & Samhälle. Nr. 4, 2018

Bergdahl, L. #metoo och moderlöshetens kultur. Artikel i tidskriften Signum: Katolsk Orientering om Kyrka, Kultur & Samhälle. Nr. 8, 2017

Bergdahl, L. Demokratins motstridighet. Ledare i tidskriften Signum: Katolsk Orientering om Kyrka, Kultur & Samhälle. Temanummer: Demokrati. Nr. 4, 2017

Bergdahl, L. Att skola skönhetssinnet. Artikel i tidskriften NOD: Forum för Tro, Kultur och Samhälle. Temanummer: Postsekulär kompetens?, Nr. 2-3, 2016, sid. 65-69.

Bergdahl, L. Vad vill vi säga? Om yttrandefriheten och det goda samhället. Ledare i Signum: Katolsk Orientering om Kyrka, Kultur & Samhälle. Nr. 2, 2015.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA

Forskaren deltar inte i några projekt just nu.