Magnus Wennerhag

Professor

Forskar och undervisar om sociala rörelser, politiska protester, politisk sociologi, politiskt deltagande, social stratifiering, politiskt våld och sociologisk teori.

08-608 48 45 086084845

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME225

Kort bakgrund

Magnus Wennerhag disputerade 2008 vid Lunds universitet, sociologiska institutionen, på avhandlingen ”Global rörelse: Den globala rättviserörelsen och modernitetens omvandlingar” (Atlas). Han är sedan 2008 verksam vid Södertörns högskola, i dag som universitetslektor och docent.

Magnus forskning har i huvudsak kretsat kring sociala rörelser, politiska protester, politisk sociologi, politisk deltagande, social stratifiering och allmän sociologisk teori. Avhandlingen ”Global rörelse” var den första svenska systematiska genomgången av den globala rättviserörelsen, av vilka aktivisterna är, om deras plats i dagens politiska förändringsprocesser och deras förhållande till tidigare rörelser. I synnerhet avhandlas de sociala rörelsernas förhållande till demokratin. Undersökningen baserades på en omfattande enkätundersökning, intervjuer med aktivister och en analys av mediernas framställning av rörelsen. Kontakta Magnus Wennerhag för mer information om den enkätundersökning som låg till grund för avhandlingen.

Magnus arbetar även med den svenska samhällsteoretiska tidskriften Fronesislänk till annan webbplats och Arbetarrörelsens forskarnätverklänk till annan webbplats, samt är medlem i Arena idélänk till annan webbplatss vetenskapliga råd.


Pågående forskning

Vid Södertörns högskola är Magnus Wennerhag projektledare för forskningsprojektet ”Anti-racist contentions in the Baltic Sea region – a study of anti-racist activists’ interplay with politicians and civil servants”, som finansieras av Östersjöstiftelsen (2017–2019), samt för forskningsprojektet ”Radikalisering och motradikalisering”, som finansieras av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (2016–2018). Wennerhag arbetar även med forskningsprojektet ”Samverkan och konflikt kring åtgärder mot våldsbejakande extremismlänk till annan webbplats”, som finansieras av Forte (2017–2019).

Magnus har även varit knuten till Göteborgs universitet, sociologiska institutionen. År 2009–2013 arbetade han där inom det internationella forskningsprojektet "Caught in the act of protest: Contextualizing contestation", i vilket medborgarnas demonstrationsvanor i sju länder undersöktes. Läs mer om detta forskningsprojekt härlänk till annan webbplats. I anslutning till detta tidigare projekt har Magnus även 2014–2016 ingått i det av RJ finansierade forskningsprojektet "Festival och protest: En jämförande studie av Pride-parader i sex europeiska länder".

Magnus har även åren 2012–2015 ingått i forskningsprojektet "Beyond the welfare state: Europeanization of Swedish civil society organizations", vid Socialhögskolan på Lunds universitet. Inom detta projekt har Magnus varit med om att genomföra en större enkätundersökning till svenska civilsamhällesorganisationer, om deras erfarenhet av att påverka politik och samhälle samt huruvida EU och den europeiska nivån är viktig för dessa organisationer.


Tidigare forskning vid Södertörn

Vid Södertörns högskola var Magnus 2012–2016 projektledare för forskningsprojektet ”Anarkister i Öst- och Västeuropa - en jämförande studie” (som finansieras av Östersjöstiftelsen). Projektet har undersökt radikala vänstergrupper och deras betydelse för politiken i dag. Genom att jämföra liknande rörelser i fem olika länder undersöks likheter och skillnader i hur de anarkistiska och autonoma grupperna har utvecklats, i Danmark, Tyskland, Polen, Ryssland och Sverige.

Södertörns högskola har Magnus även medverkat i två andra forskningsprojekt. Dels ”Från apati till aktivism: Medborgerliga identiteter och reaktioner på det politiska" (under ledning av Kerstin Jacobsson, finansierat av Vetenskapsrådet) inom vilket han tillsammans med Adrienne Sörbom genomförde en delstudie om utomparlamentarisk aktivism inom den globala rättviserörelsen i Sverige. Dels medverkade Magnus i projektet ”Nationella mobiliseringsstrategier och transnationellt nätverkande: Sociala rörelser i Öst och Väst" (under ledning av Kerstin Jacobsson, finansieriat av Östersjöstiftelsen) inom vilket Magnus gjorde delstudien ”Transnationell aktivism i den globala rättviserörelsen: En jämförelse mellan Sverige, Tyskland och Polen”.

Böcker:

Peterson, A., Wahlström, M. & Wennerhag, M. (2018). Pride Parades and LGBT Movements: Political Participation in an International Comparative Perspectivelänk till annan webbplats. Open Access (nedladdningsbar). New York: Routledge.

Wennerhag, M., Fröhlich, C. & Piotrowski, G. (red.) (2017). Radical Left Movements in Europelänk till annan webbplats. Abingdon, Oxon: Routledge.

Wennerhag, M. (2008), Global rörelse: Den globala rättviserörelsen och modernitetens omvandlingar. Stockholm: Bokförlaget Atlas. (Avhandling).

Wennerhag M., Hilma Holm, Johan Lindgren, Henrik Nordvall och Adrienne Sörbom (2006). Aktivister. Stockholm: Bokförlaget Atlas.

Urval av tidskriftsartiklar och bokkapitel:

Scaramuzzino, R. & Wennerhag, M. (2018). ”Europeanization of Swedish civil society: Motives, activities, and perceived consequences” och ”Factors Explaining Swedish Civil Society Organizations’ Europeanization”. I Anna Meeuwisse & Roberto Scaramuzzino (red.). Europeanization in Sweden: Opportunities and Challenges for Civil Society Organizationslänk till annan webbplats. New York: Berghahn Books.

Wennerhag, M. & Elgenius G. (2018). ”Förändring och kontinuitet i det svenska politiska landskapet: Politisk-sociologiska perspektiv inför valet 2018länk till annan webbplats”. Sociologisk Forskning 55(2–3): 121–138. Open Access.

Johansson, H., Scaramuzzino, R. & Wennerhag, M. (2018). "Multi-level strategies for political influence. How and why do domestic civil society organisations seek political influence at national and EU levels?"länk till annan webbplats. Journal of Contemporary European Research 14(2): 68–86. Open Access.

Peterson, A., Wahlström, M. & Wennerhag M. (2018). ”’Conscience adherents’ revisited: Heterosexual Pride Parade participants”länk till annan webbplats. Mobilization: An International Quarterly 23(1): 83-100. Open Access.

Wennerhag, M. (2017). "Patterns of Protest Participation are Changinglänk till annan webbplats". Sociologisk forskning 54(4): 347-351.

Wennerhag, M. (2017). ”Sociala rörelser, protester och politiskt våld – en forskningsöversikt”, i Christofer Edling & Amir Rostami (red.). Våldsbejakande extremism: en forskarantologilänk till annan webbplats (SOU 2017:67). Stockholm: Wolters Kluwer.

Wennerhag, M. (2017). “Radical Left Movements in Europe: An Introduction”, i Magnus Wennerhag, Christian Fröhlich & Grzegorz Piotrowski (red.). Radical Left Movements in Europelänk till annan webbplats. Abingdon, Oxon: Routledge.


Peterson, A., Wahlström, M. & Wennerhag, M. (2017). ”‘Normalized’ Pride? Pride Parade Participants in Six European Countries”länk till annan webbplats. Sexualities. Publicerad online.

Wennerhag, M. (2017). ”Pride anländer till Sverige: En resa i två etapperlänk till annan webbplats”, i Filip Wijkström, Marta Reuter & Abbas Emami (red.) Civilsamhället i det transnationella rummet. Stockholm: European Civil Society Press.

Scaramuzzino, R. & Wennerhag, M. (2017).”Vägen till Europa: Det svenska civilsamhället och EUlänk till annan webbplats”, i Filip Wijkström, Marta Reuter & Abbas Emami (red.) Civilsamhället i det transnationella rummet. Stockholm: European Civil Society Press.

Wennerhag, M. (2016). ”Who takes part in May Day marches?”, i Abby Peterson & Herbert Reiter (red.), The Ritual of May Day in Western Europe – Past, Present and Futurelänk till annan webbplats. Abingdon, Oxon: Routledge.

Sörbom, Adrienne & Wennerhag, M. (2016). ”Begreppet extremism – en kritisk introduktionlänk till annan webbplats”. Arkiv. Tidskrift för samhällsanalys, nr 5.

Piotrowski, G. & Wennerhag, M. (2015). ”Always against the state?: An analysis of Polish and Swedish radical left-libertarian activists’ interaction with institutionalized politicslänk till annan webbplats”. Partecipazione e conflitto 8(3).

Hylmö, A. & Wennerhag, M. (2015). ”Does class matter in anti-austerity protests? Social class, attitudes towards inequality, and political trust in European demonstrations in a time of economic crisis”, i Marco Giugni & Maria T. Grasso (red.). Austerity and Protest: Popular Contention in Times of Economic Crisislänk till annan webbplats. Farnham: Ashgate.

Peterson, A., Wahlström, M. & Wennerhag, M. (2015). ”European Anti-Austerity Protests – Beyond ‘old’ and ‘new’ social movements?länk till annan webbplats”. Acta Sociologica 58(4).

Scaramuzzino, R. & Wennerhag, M. (2015). ”Civil society organizations going European? The Europeanization of Swedish CSOslänk till annan webbplats”. SAGE Open.

Wahlström M. & Wennerhag M. (2014). "Alone in the crowd: Lone protesters in Western European demonstrationslänk till annan webbplats". International Sociology 29(6).

Wahlström M., Wennerhag M. & Rootes C. (2013). "Framing the climate issue: Patterns of participation and prognostic frames among climate summit protestorslänk till annan webbplats". Global Environmental Politics 13(4).

Hellström A. & Wennerhag M. (2103), "National Myth-Making and Populist Mobilization in Scandinavialänk till annan webbplats". Partecipazione e conflitto 6(3)

Sörbom A. & Wennerhag M. (2013). "Individualization, Life Politics, and the Reformulation of Social Critique: An Analysis of the Global Justice Movementlänk till annan webbplats". Critical Sociology 39(3)

Peterson A., Wahlström M., Wennerhag M., Christancho C. & Sabucedo J.-M. (2012) "May Day demonstration in five European countrieslänk till annan webbplats". Mobilization: The International Quarterly 17(3).

Peterson A., Wahlström M. & Wennerhag M. (2012) "Swedish trade unionism: A renewed social movement?länk till annan webbplats" Economic and Industrial Democracy 33(4)

Wennerhag M. (2012), "Demonstrerandets normaliseringlänk till annan webbplats?", i Lennart Weibull, Henrik Oscarsson & Annika Bergström (red.), I framtidens skugga: 42 kapitel om politik, medier och samhälle. Göteborg: SOM-institutet.

Wennerhag M. (2010). "Another modernity is possible? The global justice movement and the transformations of politicslänk till annan webbplats", Distinktion: Scandinavian Journal of Social Theory 11(2).

Wennerhag, M. (2008), ”The Spatial Transformations of Grassroots Activism”, i Ana Betancour (red.), Global Cities. Stockholm: Arkitekturmuseet.

Wennerhag, M. och Adrienne Sörbom (2008), ”Jag och resten av världenlänk till annan webbplats”, Statsvetenskaplig tidskrift nr 1 2008.

Wennerhag, M. (2007). ”En annan värld är möjlig”, i Erik Amnå (red.), En ny demokrati. Research report no 4 from Global utmaning. Stockholm: Global utmaning.

Wennerhag M. (2006). ”Mångfald och enhet i den globala rättviserörelsen”, i Andrew Jamison och Åsa Wettergren (red.), Sociala rörelser. Lund: Studentlitteratur.

Wennerhag M. (2004). ”Gränslös politik och demokrati i rörelse”, in Adrienne Sörbom (ed.), Den tömda demokratin - och vägarna tillbaka till makten. Stockholm: Agora.

Wennerhag M. och Johan Lindgren (2004). ”Sociala rörelser, heterogenitet och enhet – en kommentar med nedslag i två sociala forum”, Fronesis nr 16-17.

Wennerhag M. (2003). ”Globaliseringsrörelsen – en ny social rörelse eller en klassisk konfliktdimension i nytt sammanhang?”. Sociologisk forskning, nr 3 2003.

Wennerhag M. (2002). “Globalization Movement Comes to Townlänk till annan webbplats”, Studies in Political Economy, nr 67.

Urval av populärvetenskapliga publikationer:

"Protester i det offentliga rummet", i Libertas nr 3 2012.

"Den nya protestvågen", i Tiden nr 2 2012.

"Radikalitet på repeatlänk till annan webbplats" [om Occupy-rörelsen], i Helsingborgs Dagblad 2011.10.23.

Den globala rättviserörelsen är inte dödlänk till annan webbplats”, i Göteborgs Fria Tidning 2011.06.11.

”Utvecklingens föregångare”, i Camino Magasin nr 11 (2009).

”Hotet mot Amazonas på World Social Forum” samt ”En värld där makten inte går i arv – den är möjlig” [om World Social Forum 2009 i Belém], i Aftonbladet 2009.01.30 och 2009.02.01.

”Enfrågerörelser eller morgondagens sakpolitik?”, i Tvärdrag nr 4 2008.

”Globalrörelsens politik”, i Arena nr 2 2008.

”Medeltidsljus över globaliseringen” [Recension av Saskia Sassen: ”Territory, Aythority, Rights”], i Axess nr 2 2007.

”Avnationaliserade stater och globala konstellationer” [Intervju med Saskia Sassen], i Fronesis nr 22-23 (2006).

Göteborgskravallerna skadade demonstranters demokratisynlänk till annan webbplats” (skriven tillsammans med Hilma Holm, Johan Lindgren, Henrik Nordvall och Adrienne Sörbom), Dagens Nyheter 2006.06.15, s A06.

Urval av forskningsinformation och dylik mer populärt inriktad information:

Intervju i Sveriges Radio International, om första majs betydelse i daglänk till annan webbplats. 2013.05.01.

Intervju i P4 Extra med Lotta Bromé, P4 Sveriges Radio, om första majs betydelse i dag. 2012.05.01.

Intervju i Sydsvenskan, reportaget "Medelklassen tågar mer". 2012.04.30.

Intervju i Godmorgon världen, P1 Sveriges Radio, i reportaget ”Varför vi demonstrerarlänk till annan webbplats”. 2011.05.01

Inlägg i OBS kulturkvarten, P1 Sveriges Radio, om den globala rättviserörelsen och aktivism kring finanskrisen. 2008.12.11.

Samtal med Petra Olsson i OBS kulturkvarten, P1 Sveriges Radio, om den globala rättviserörelsens förhållande till demokratin. 2008.05.13. (Reprissänt 2008.09.15.)

Recensioner av avhandling:

Thörn, Håkan, i Sociologisk forskning, nr 1 2009.

Andersson, Ulf B., i Amnesty press, nr 3 2008.

Svensson, Anders, i Röda rummet, nr 2 2008.

Wingborg, Mats, i OmVärlden, nr 4 2008.

Ehnmark, Anders, i Sydsvenska Dagbladet 2008-05-09

Liedman, Sven-Eric, i Dagens Nyheter 2008-04-22

Sommelius, Sören, i Helsingborgs Dagblad 2008-04-22

Länk till mitt twitterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA