Marcus Box

Marcus Box

Docent

Lektor

08-608 43 99 086084399

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME422

Jag är lektor i företagsekonomi, särskilt entreprenörskap och företagsutveckling och docent i ekonomisk historia. Jag har under senare tid främst sysslat med
forskningsrelaterad verksamhet och är föreståndare för forskningscentret ENTER forum. Sedan i början av 2000-talet har jag varit verksam som lärare, delvis i ekonomisk historia vid Stockholms universitet, men främst vid Södertörns högskola inom programmet Entreprenörskap, Innovation och Marknad (f d Entreprenörprogrammet), samt i företagsekonomi. Jag undervisar och handleder på såväl grund- som avancerad nivå i företagsekonomi (magister- och masterprogram) i entreprenörskap, i samhällsekonomiskt relaterade kurser, samt i metod och forskningsdesign.

Min forskning rör sig till största del inom fältet entreprenörskaps- och småföretagsforskning. Jag disputerade i ekonomisk historia vid Stockholms universitet år 2006. Doktorsavhandlingen (liksom min licentiatavhandling från 2001) studerar företagsdynamik och företagsutveckling över längre tidsperioder. I detta forskningsarbete har jag försökt bygga vidare på den långa traditionen av företagshistorisk forskning och förena detta med etablerad och nutida entreprenörskapsforskning och teoribildning. En av de centrala utgångspunkterna har gått ut på att förena mikro- och makroansatser
med utångspunkt i en företagsdemografisk, longitudinell forskningsansats. En annan utgångspunkt har varit att utifrån ekonomisk-historisk tradition – men till skillnad från huvudfåran i entreprenörskapsforskning – anlägga längre tidsperspektiv. År 2007 erhöll jag FSF-NUTEK priset till unga entreprenörskapsforskare.

På senare år har jag fördjupat denna företagsdemografiska inriktning, främst inom ramen för de mångvetenskapliga projekten Entrepreneurship, Innovation, and the Demography of Firms and Industries in Sweden over Two Centuries (RJ, 2013—2015/16) och Firm demography and entrepreneurship in Eastern and Central Europe and in the Baltic region (ÖSS, 2017—2019). Fr o m 2017 ingår jag också i projektet A Contemporary Business History of the Dairy Industry – Processes of Entrepreneurship, Strategy and Internationalization in the Baltic Sea Region, 1989-2018 (ÖSS, 2019—2019), som studerar utvecklingen av mejerinäringen i främst östersjöområdet. Andra områden i min forskning har också handlat om arbetsmarknaden, om företagandets villkor – med inriktning mot frågor om succession, ägande, företagsbildning och genus i såväl historisk som i nutida belysning – liksom utvecklingen av ekonomisk historia som som forskningsfält, innovation, samt om entreprenörskap och varumärken.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA