Maria Eklund Heinonen

Maria Eklund Heinonen

Docent

Lektor

Jag är docent i svenska och undervisar på kurser i svenska som andraspråk på lärarprogrammet, men också om akademiskt skrivande och högskolepedagogik.

08-608 41 60 086084160

Institutionen för kultur och lärande

PB235

I min forskning har jag framför allt intresserat mig för andraspråksinlärning hos vuxna i olika utbildningssammanhang. I min avhandling, Processbarhet på prov. Bedömning av muntlig språkfärdighet hos vuxna andraspråksinlärare (Eklund Heinonen 2009) undersökte jag vilken betydelse den grammatiska förmågan har för resultatet på ett muntligt språktest för högskolestudier. Senare projekt har bland annat fokuserat på skillnaden mellan tal och skrift när det gäller den grammatiska förmågan, andraspråkssamtal i högskolemiljö och litteracitetsutveckling i olika utbildningssammanhang.

I projektet Lärare som normbärare, undersöker jag, tillsammans med Lina Nyroos,  lärares uppfattning om andraspråksstudenternas texter, vilken respons som ges och hur denna uppfattas av studenterna.

Jag medverkar för närvarande i ett pågående forskningsprojekt finansierat av Forte, Att arbeta på sitt andraspråk: språkliga praktiker i arbetslivet och design av yrkesanpassade språkutbildningar" (dnr 2019-00712), tillsammans med Stina Hållsten (projektledare) och Hedda Söderlundh. I projektet undersöker vi huruvida två olika yrkeskategorier: nyanlända läkare och anställda inom grönyteskötsel, får tillfälle att förbereda sig för de litteracitetspraktiker som krävs för att utöva sina professioner i en svensk kontext i de etableringsutbildningar de deltar i. Rent konkret handlar projektet om andraspråkstalares språkliga utmaningar i arbetslivet och hur möjlighet att förbereda för sig inför dessa utmaningar kan ske i form av olika typer av kurser i ”yrkessvenska”.

Ett annat pågående projekt rör kartläggningspraktiker inom sfi. Tillsammans med Eva Lindström (Mälardalens universitet) undersöker jag hur kartläggning av nyanlända vuxnas litteracitet på förstaspråket går till.


DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA

Forskaren deltar inte i några projekt just nu.