Nicole Pergament Crona

Nicole Pergament Crona

Doktorand

Doktorand i etnologi

08-608 49 83 086084983

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1024

Inom ramen för min doktorandtjänst på Södertörns högskola är mitt fokusområde förskollärarutbildningen, närmare bestämt förskollärarstudenters förståelse för sitt samhällsuppdrag och hur en förskollärare "görs" eller "blir till". Jag ingår i forskarskolan Utbildning, lärarande och globalisering, ett samarbete mellan Södertörns högskola, Malmö högskola och Uppsala universitet. Ur ett socialt, kulturellt, historiskt och inlärningsperspektiv undersöker vi där betydelsen av att förskola, skola och högre utbildning alltmer kommit att påverkas av internationella sammanhang med migrationsflöden, globala politiska aktörer och multinationella företag.

Tidigare har jag bland annat varit verksam inom etnologisk landskapsforskning och då specifikt det svenska herrgårdslandskapet.

Ytterligare ett intresseområde är det posthumanistiska fältet human animal studies (HAS) där jag framför allt studerat relationen mellan människa och häst.

Publikationer

Pergament Crona, Nicole 2020. Ecce Equus. Egalitära hästgemenskapers erkännande av hästen som subjekt. Stockholms Universitet. Masteruppsats. https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1430312/FULLTEXT01.pdf

Pergament Crona, Nicole 2018. De obändiga. Formellt och informellt lärande i den svenska hästvärlden. Stockholms Universitet. Magisteruppsats. http://www.diva-portal.se/smash/get/diva2:1245856/FULLTEXT02.pdf

Pergament, Nicole. 2004. Senmoderna herrgårdsbilder. Nutida herrgårdsmänniskors syn på sig själva och sitt landskap (Pergament 2004). I: Hellspong, Mats & Karin Lindvall, Nicole Pergament, Angela Rundquist. 2004. Herrgårdsromantik och statarelände. En studie av ideologi, kulturarv och historieanvändning. Stockholm: Carlssons.

Pergament, Nicole. 2001. Herrgård 2000. En etnologisk studie av landskapsupplevelser på två herrgårdar i Sörmland. Sörmlands Museum.

Pergament, Nicole. 2001. Det goda livets landskap. Landskapsupplevelser på två herrgårdar i Sörmland. Metodstudie inom Riksantikvarieämbetets projekt Nutida landskap med historia.

Pergament, Nicole. 1999. När världen blev galen – en studie av den svenska aristokratins möte med Folkhemmet. Stockholms universitet. C-uppsats.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA

Forskaren deltar inte i några projekt just nu.