Oscar Svanelid

Oscar Svanelid

Postdoktor

08-608 44 09 086084409

Institutionen för kultur och lärande

PD219

Oscar Svanelid arbetar som postdoktor i konstvetenskap.

Hans forskning inriktar sig mot frågan om konstens roll i samhället med särskilt fokus på andra miljöer än gallerier och museum. Det handlar om allt ifrån moderna konstnärer som arbetat i verkstäder och inom psykvården till kommunala projekt där offentlig konst används som redskap i kampen mot terrorism eller brottslighet i utsatta områden.

Svanelid disputerade våren 2021 med avhandlingen Att forma tillvaron: Konstruktivism som konstnärligt yrkesarbete hos Geraldo de Barros, Lygia Pape och Lygia Clark. Den övergripande forskningsfrågan handlar om vad som egentligen hände med den konstruktivistiska konstens idé om att förändra människan genom konstnärligt arbete när denna konstyttring överfördes till Sydamerika i mitten av 1900-talet. I ett kapitel analyseras den brasilianska konstnären Lygia Clarks arbeten i gränslandet mellan konst och terapi som efter hennes död kommit att användas inom den psykiatriska vården, vilket också är ämnet för artikeln "Structuring of the Self: Lygia Clark and the Therapeutical Trajectory of Brazilian Modernism" i Modernism, Art, Therapy (Yale University Press, forthcoming).

Svanelid är aktiv som forskare inom offentlig konst och medverkat till en forskningsöversikt i ämnet. Han har även bidragit med en artikel om så kallad trygghetsskapande konst i antologin Omförhandlingar: den offentliga konstens roll efter millennieskiftet, ed. Håkan Nilsson (2021).

Svanelids postdok-projekt Offentlig konst i slutna miljöer: Kritiska perspektiv på konst och demokrati i Sverige och Norge 1940-2023 (Vetenskapsrådet) syftar till att granska den svenska och norska kulturpolitiken som sedan mitten av 1900-talet drivits av visionen att göra konsten tillgänglig för alla. Den offentliga konsten analyseras vanligtvis med ett fokus på öppna offentliga platser som parker, gator och torg. Detta projekt vänder istället blicken mot den statligt finansierade konst som idag installerats i mer slutna miljöer som Regeringskansliet och försvarsmaktens regementen men även inom kriminalvården och på ungdomshem.

Svanelid har även arbetat som lektor på Södertörns högskola och som handledare på curatorutbildningen inom Stockholms Universitet. Han är även aktiv som föreläsare och skriver konstkritik för bland annat Göteborgs-Posten och Kunstkritikk.

 


 

 

 

 

 

 

 

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA

Forskaren deltar inte i några projekt just nu.