Paul Fuehrer

Paul Fuehrer

Fil dr

Avdelningsföreståndare

Lektor

08-608 47 41 086084741

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME239

Paul Fuehrer, lektor i sociologi

Ämnessamordnare

Forskning

Jag bedriver, eller har bedrivit, forskning på följande områden: Visuell sociologi; miljösociologi; kvantitiva metoder (enkätstudier, webbenkäter, datorstödd telefonintervjue); politisk extremism samt tidsanvändning och balans mellan förvärvsarbete och fritid.

Pågående forskningsprojekt

Jag medverkar för närvarande i följande forskningsprojekt om sambanden mellan tillväxt, välfärd och miljö:

Bortom BNP-tillväxt. Scenarier för hållbart samhällsbyggande, se projektets hemsida: http://www.bortombnptillvaxt.se/2.21d4e98614280ba6d9e5c4.html Länk till annan webbplats.


Projektet finansieras av FORMAS och pågår mellan 2014 och 2019. Inom ramen för projektet har jag ansvar för ett eget arbetspaket som kallas Välfärd. Inom ramen för detta paket kommer jag att undersöka effekterna av en avtagande tillväxt. Har människor som gått ner i arbetstid och även minskat sin konsumtion av varor tjänster upplevt en högre eller oförändrad grad av välfärd? Jag kommer också att studera betydelsen av icke-synkronicitet, det vill säga en utveckling där vissa sektorer i samhälle och arbetsliv snabbt påverkas och omformas till nolltillväxt medan andra fortsätter uvecklas ungefär som idag.

Undervisning
Jag undervisar, eller har undervisat, på följande kurser:

HT 2018

C-uppsatskursen

Avancerade kvalitativa och kvantitativa metoder

Magisteruppsatskurs

VT 2019

Quantitative Research Methods

Masteruppsatskursen

Publications

Avhandling

Fuehrer, Paul (2010). Om tidens värde. En sociologisk studie av senmodernitetens temporala livsvärldar.(Dissertation, Stockholms universitet, Sociologiska institutionen).

Review articles, book chapters and books

Aspers, Patrik, Fuehrer, Paul & Sverrisson, Árni (red.) (2004). Bild och samhälle. Visuell analys som vetenskaplig metod. Lund: Studentlitteratur.

Bergman, Bosse m.fl. (2002). Hot eller bot. Stadens roll i en hållbar utveckling. Stockholm: FMS. One of the co-authors.

Bergmann, Bo, Fuehrer, Paul, Höjer, Mattias, Gullberg, Anders (2002). "Om hushåll och urbana strukturer i uthålliga städer: Sex framtidsstäder med miljömässiga poäng", in: Miljöforskning 2002.

Bergman, Bo; Fuehrer, Paul; Gullberg; Anders; Höjer, Mattias & Pettersson, Ronny (2007). "Framtidsbilderna i ord och bild", in: Gullberg, Anders; Höjer, Mattias & Pettersson, Ronny (red.). Bilder av framtidsstaden. Tid och rum för hållbar utveckling. Eslöv: Symposion.

Deland, Mats & Fuehrer, Paul (2001). "Structure and Change of the Disciplinary Household Discourse", in: The Social City: Stockholm 1900-1945. Middle-way Approaches to Housing and Suburban Governmentality in Southern Stockholm 1900-1945. Institute of Urban History (Studier i stads- och kommunhistoria 23, Ph.D. Dissertation): Stockholm.

Deland, Mats, Fuehrer, Paul & Hertzberg, Fredrik (red.) (2013). Det vita fältet: samtida forskning om högerextremism II. Lund: Arkiv förlag.

Edling, Christofer & Fuehrer, Paul (2004). Undersökning av besökare vid Riksutställningars utställning Blod och andra band i Skärholmens centrum 2003. Stockholm: Riksutställningar.

Fuehrer, Paul (1994). "Strövtåg mot förnimmelsens nollpunkt: exotism och reflexivitet i Den skyddande himlen". Filmhäftet, 1994, nr. 87, s. 48-54.

Fuehrer, Paul (2000). Bokrecension av "Etablerade och outsiders" av Elias, Norbert & Scotson, John L.; LO-tidningen, 2000 ; nr. 26, s. 19.

Fuehrer, Paul. (2004). "Dokumentärfilm som källmaterial", i: Aspers, Patrik, Fuehrer, Paul & Sverrisson, Árni (red.). Bild och samhälle. Visuell analys som vetenskaplig metod. Lund: Studentlitteratur.

Fuehrer, Paul (2007). "Dagens och framtidsbildernas tidsanvändning", in: Gullberg, Anders; Höjer, Mattias & Pettersson, Ronny (red.). Bilder av framtidsstaden. Tid och rum för hållbar utveckling. Eslöv: Symposion.

Fuehrer, Paul (2008). "Stockholms hushåll kring år 2000" i: Pettersson, Ronny (red.). Bekvämlighetsrevolutionen. Stockholmshushållen och miljön under 150 år och i framtiden. Stockholm: Stockholmia.

Fuehrer, Paul (2009). "Den gröna stockholmaren i 24-timmarssamhället" in: Sörensson, Ulf (red.). Stockholm – den gröna storstaden. Stockholm: Lind & Co.

Fuehrer, Paul (2011). "Time Use Today and in Images of the Future", in: Höjer, Mattias, Gullberg, Anders, Pettersson, Ronny. Images of the Future City. Time and Space For Sustainable Development. Berlin/New York: Springer Science (planerat utgivningsdatum: mars 2011).

Fuehrer, Paul & Mårtenson, Mona (2007). "Bilaga F – Material och metod i studien Tid, pengar och stad – Stockholmare resonerar om ett gott liv", in: Gullberg, Anders; Höjer, Mattias & Pettersson, Ronny (red.). Bilder av framtidsstaden. Tid och rum för hållbar utveckling. Eslöv: Symposion.

Fuehrer, Paul & Pettersson, Ronny (2007). "Framtidens tidsanvändning", in: Gullberg, Anders; Höjer, Mattias & Pettersson, Ronny (red.). Bilder av framtidsstaden. Tid och rum för hållbar utveckling. Eslöv: Symposion.

Fuehrer, Paul & Pettersson, Ronny (2011). "Time and Consumption", in: Höjer, Mattias, Gullberg, Anders, Pettersson, Ronny. Images of the Future City. Time and Space For Sustainable Development. Berlin/New York: Springer Science.

Fuehrer, Paul & Pettersson, Ronny (2011). "Time Use Today and in Images of the Future", in: Höjer, Mattias, Gullberg, Anders, Pettersson, Ronny. Images of the Future City. Time and Space For Sustainable Development. Berlin/New York: Springer Science.

Fuehrer, Paul; Pettersson, Ronny & Mårtensson, Mona (2007). "Hushållens handlingsmönster. Tid och konsumtion", in: Gullberg, Anders; Höjer, Mattias & Pettersson, Ronny (red.). Bilder av framtidsstaden. Tid och rum för hållbar utveckling. Eslöv: Symposion.

Mårtensson, Mona & Fuehrer, Paul (2004). "Grön teknik von oben?" in: Boström, Magnus & Sandstedt, Eva (red.). Är vi på rätt väg? Studier om miljöfrågans lösning. Stockholm: Formas.

Peer-granskat konferensbidrag

Fuehrer, Paul (2007). "Bad Money vs. Good Times? The Reconceptualization of Wealth and the Moral Economy of Time in Late Modernity." Paper presented at the International Association for Time Use Research. XXVIIII Conference, Washington, DC, October 17-19, 2007.

Populärvetenskaplig artikel

Fuehrer, Paul (2010). "Till och med MP har glömt tiden", newspaper article in Expressen (2010-08-23).

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA

Forskaren deltar inte i några projekt just nu.