Petra Österlund

Petra Österlund

Docent

Ämnessamordnare

Lektor

Jag är docent i etnologi. Jag är samordnare för etnologi och för Europaprogrammet och undervisar bland annat i etnologi, på Europaprogrammet och på Lärarutbildningen.

08-608 45 87 086084587

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1022

Petra Österlund (fd. Garberding), docent i etnologi

Jag är docent i etnologi vid Institutionen för historia och samtidsstudier vid Södertörns högskola. Jag är etnolog med tysk bakgrund och kom till Sverige 1994. Mina forskningsintressen ligger mycket inom historisk etnologisk forskning, de svensk-tyska relationerna, den kritiska diskursanalysen och den diskurshistoriska metoden. Med en bakgrund i både etnologin och filologin är jag speciellt intresserad av studier som kombinerar språk- och kulturforskning.

2016-2021 var jag projektledare för forskningsprojektet "Mellan öst och väst: Ideologi, estetik och politik i musikrelationerna Sverige-DDR 1949-1989". Syftet med projektet var att analysera kopplingar mellan estetiska och musikaliska föreställningar och politisk ideologi och att på så sätt få en djupare inblick i kulturpolitiken mellan de två staterna inom den samtida kallakrigskontexten. Projektet genomfördes tillsammans med Ursula Geisler (docent i musikvetenskap) och Henrik Rosengren (docent i historia) och finansierades av Östersjöstiftelsen.

Tidigare har jag arbetat med postdokprojektet "Vetenskap och politik: Kontakter mellan svensk och tysk etnologi 1930–1960". Projektet har varit ett tvåårigt postdokprojekt som jag genomförde vid Uppsala universitet under åren 2009–2011 med finansiering av Vetenskapsrådet. Min studie, som nu har avslutats med några artiklar och en monografi, fokuserar gränsdragningar mellan vetenskap och politik och ger exempel på hur vetenskaplig kunskap produceras och samverkar med de politiska förhållandena både nationellt och transnationellt. Den ger dessutom en inblick i hur svenska folklivsforskare och etnologer reagerade på politiseringen av sitt ämne i Nazityskland och i DDR, och vilket intresse akademiker och politiker i Nazityskland och i DDR hade av den svenska forskningen.

Jag har också forskat om musik och politik och om de svensk-tyska musikrelationerna, med fokus på material av och om den svenske tonsättaren Kurt Atterberg (1887–1974). 2007 disputerade jag med avhandlingen Musik och politik i skuggan av nazismen: Kurt Atterberg och de svensk-tyska musikrelationerna (Lund 2007). I min avhandling har jag undersökt föreställningar om nationell och etnisk identitet och hur dessa skulle framställas musikaliskt och på vilket sätt dessa idéer påverkade de svensk-tyska relationerna på musikområdet i skuggan av nazismen.

Jag har mer än 20 års undervisningserfarenhet och har undervisat barn, ungdomar och vuxna på alla nivåer, från grundskolan till högskolan och universitet. På högskole- och universitetsnivå undervisar jag framför allt i tyska och etnologi, men även i historia, idéhistoria och pedagogik. På Södertörns högskola undervisar jag i etnologi, på Europaprogrammet och på Lärarutbildningen. Jag är också samordnare för etnologiämnet och för Europaprogrammet.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA