Theresia Pettersson

Theresia Pettersson

Fil dr

Avdelningsföreståndare

Lektor

Jag är lektor i svenska och biträdande avdelningsavståndare för svenskämnet samt programsamordnare för Kommunikatörsprogrammet. Min forskning rör literacy under tidigmodern tid.

08-608 41 45 086084145

Institutionen för kultur och lärande

PB211

Min forskning rör relationen mellan skriftbruk och olika aktörer/verksamheter i samhället under perioderna senmedeltid och tidigmodern tid. Jag disputerade 2017 på en avhandling om språklig variation och textförändringar i Stockholms stads tänkeböcker 1476-1626 och har sedan dess fortsatt att undersöka de texter och det skriftbruk som skett i städernas rådstugor under 1600-talet, men med större fokus på skrivaren som aktör och textskapare. Jag är särskilt intresserad av skrivande som resurs och funktion i tidigare tid: vad skrev vi och varför? Vilka var förutsättningarna för skrivandet i olika lokala kontexter? Hur kan vi förstå skrivprocessen? En annan miljö som jag intresserat mig för är Vasahovet under 1500-talet, med särskilt fokus på kvinnors skrivande. Perspektiven är i stort desamma även om materialet och den lokala kontexten skiljer sig åt. En drivkraft är att lyfta fram aktivmaterial och texter som tidigare har varit ganska outforskade i språkhistoriska sammanhang för att belysa aspekter kring makt och aktörskap och skrivandets roll i historisk tid.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA

Forskaren deltar inte i några projekt just nu.