Welat Songur

Fil dr

Avdelningsföreståndare

Lektor

08-608 42 25 086084225

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME620

Välfärdsstaten, ojämlikhet, medborgarskap och migration samt äldre och åldrande har varit central i min forskning. Det är den formella och substantiella effekten av välfärdsstaten på sociala grupper som är i fokus. Jag kombinerar forskningen om välfärdsstaten och socialpolitiken med forskningen om migration och etniska relationer. Ett annat forskningsområde som också berör välfärdsstatens effekter, men ur brukar och medborgarperspektiv är äldreomsorgen i Sverige. Det arbetet har jag bedrivit inom ramen för det s.k. öppna jämförelser vid Socialstyrelsen. Även inom det fältet har jag lyft fram inrikesfödda och utrikesfödda samt nationella minoriteter i olika forskningsrapporter. Som universitetslärare har jag undervisat vid olika lärosäten i landet på alla nivåer. Jag har träffat studenter från olika åldrar och med olika sociala och etniska bakgrunder. Vidare har jag arbetat aktivt med utvecklingsarbete vid olika lärosäten. Bland annat skrev jag två ansökningar till två utbildningsprogram som ett led i mitt arbete att vidareutveckla vår utbildningsverksamhet. Den ena ansökan gällde socionomrättigheterna till Socionomprogrammet med storstadsprofil 210hp vid Södertörn högskola. UKÄ beviljade ansökan 2017 och Södertörn högskola har f o m HT 2018 rätt att examinera socionomstudenter. Den andra ansökan gällde magisterutbildningen i Äldre och Åldrande vid Linköpings universitet. Jag undervisar alltjämt i välfärdspolitik, migration och etniska relationer samt äldres livsvillkor. Min arbetslivserfarenhet består inte enbart av åren vid universitet. Jag har mångårigt arbetslivserfarenhet som utredare och forskare vid statliga och kommunala myndigheter också.

Publikationer

Songur, W. (2019), "Migration, kön och äldreboende i tre storstadsområden", Alinia, M. & Songur, W. (red.), Socialt arbete i storstaden - villkor och praktik. Stockholm: Liber.

(2012) Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvalitén inom hemtjänst och äldreboende år 2009, 2010, 2012. Stockholm: Socialstyrelsen.

(2011) Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvalitén inom hemtjänst och äldreboende år 2009 och 2010. Stockholm: Socialstyrelsen.

(2011) Behov av stöd och hjälp bland äldre utan äldreomsorg. Stockholm: Socialstyrelsen

(2011) Nationella minoriteter och äldreomsorgen. Stockholm: Socialstyrelsen.

(2009) Nationella brukarundersökningar inom vården och omsorgen om äldre år 2009. Stockholm: Socialstyrelsen.

(2007) ”Storstadspolitiken är morgondagens rikspolitik”, i Håkan Forsell (red), Den kalla och den varma staden: Migration och urban omgestaltning i Stockholm efter 1970 Stockholm: Stockholmia Förlag

Songur, W. & Englund, C. (2007) Attityder till islam och muslimer: Intervjuer med två generationer svenska män, Integrationsverkets årsrapport 2007.

(2006) “Migrants, Welfare States and Denationalization of Rights of Citizenship” i Linde, C. Eduards M. & Segerberg, A. (eds.) State of Welfare – Politics, Policies and Parties in the (Post-) Welfare Society. Stockholms universitet, Statsvetenskapliga institutionen.

(2007) ”Invandrare på välfärdsstatens hinderbana: Analysram för komparativa välfärdsstudier”, i Elisabeth Cedersund och Elinor Brunnberg (red.), Välfärdspolitik i praktiken – Om perspektiv och metoder i forskning om välfärd. Aarhus University Press.

(2004) Att planera och utveckla en magisterutbildning. Utbildningen i Äldre och åldrande vid Linköpings universitet som exempel. Tema Ä rapport 2004:1.

(2002), Välfärdsstaten, sociala rättigheter och invandrarnas maktresurser. En jämförande studie om äldre invandrare i Stockholm, London och Berlin. Statsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet.

(1996:26), Äldre invandrare i tre europeiska städer - livsvillkor i ett jämförande socialpolitiskt perspektiv. Socialtjänsten, FoU-byrån, Rapport 1996:26. Stockholm: Tryckgruppen AB.

Songur, W. & Bäck, H. & (1995:11), Ädelreformen ur ett förvaltningspolitiskt perspektiv. Stockholm: Socialstyrelsen.

(1994:5), "Det politiska spelet bakom äldreomsorgsreformen", i Vård och omsorg efter Ädel: några erfarenheter från Stockholm. Socialstyrelsen, ÄDEL utvärdering 1994:5:9-17.

(1992:15), Att åldras i främmande land. Socialtjänsten, FoU-byrån, rapport. Stockholm: Tryckgruppen AB.

(1996), "Mål och forskningsstrategier inom samhällsvetenskap", i urval av Göran Bergström, metodkompendium fortsättningskurs i statsvetenskap. Stockholms universitet, statsvetenskapliga institutionen. s.6

(1993:16), Släktfejden: Om huvudmannaskapsreformen inom äldreomsorgen. Undervisnings-case författat i samarbete med Harriet Lundblad. Stockholm: Rådet för grundläggande högskoleutbildning. s.9, 3 bilagor.

(1992) EG, Turkiet och den kurdiska frågan. I tidskriften Antropologiska studier, Nr 49.

Populärvetenskapliga publikationer

(2015) Lägg ner Vetenskapsrådet och låt tusen blommor blomma. Tidskriften Universitetsläraren, Nr 3-5, (april 2015).

(2007 Två generationer svenska mäns attityder om islam och muslimer, i tidskriften Invandrare och Minoriteter. 2007, nr 6.

(2004) ”Välfärd och delaktighet” i tidskriften Äldreomsorg, nr1/2004. Solna, s-9-13.

(2002), Språktest inte det värsta. Folkpartiets förslag urholkar invandrarnas rättigheter på flera sätt. Göteborgs Posten, debattsida, 4 september.

(1999), "Svår hemlängtan leder till ensamhet – trots socialt nätverk", i Stockholms länds landstings Äldre Centrums tidskrift. Årgång 13, nr 1.

(1999), "Äldre invandrares hälsa", i Baksi, K. (red.) Invandrare och hälsa. Stockholm: Svartvitts förlag.

(1993), "Krigsdrabbade barn behöver sociala nätverk" i Rädda barnens tidskrift, Barnen och vi, nr. 3, debattsida.

Songur, W. (1992), "Låt äldre invandrare få folkpension", DN, stockholmsdebatt, 21 oktober 1992.

(1992), "Damaskus är sötma men hemlandet är sötast", Social forskning, 1992:3:12-13.

(1992), "Åldrandet i främmande land", i Songur, W. (red.) Minoriteter och åldrandet, En engångstidskrift om äldre invandrare. Socialtjänsten, FoU-byrån, maj 1992:8-10.

Gaunt, D. & Songur, W. & Olsson, E. (1991), Åldrandets vedermödor. Tidskriften Invandrare och minoriteter, oktober 1991: 4/5: 45-50.

Songur, W. Olsson, E. Gaunt, D. (1991) ”Äldre invandrare”, i tidskriften ÄldreCentrum oktober 1991.

Papper presenterad vid nationella/internationella konferenser

(2018) Swedish Elderly Care and Elderly Migrants - Why Equal Home Help Services, but Unequal use of Special Housing? Presented at: IMISCOE ANNUAL CONFERENCE, 2-4 July 2018, Panel 4: Older migrants, segmented life courses and social welfare.

(2009) Health and Care of Elderly Migrants. National Board of Health and Welfare, Social Services Dept. Elder Care Unit, Sweden. A paper presented at the seminar on “The policies and practices concerning elderly migrants in Council of Europe Member State”, Mars 2-3 2009, Brussels.

(2009) Quality of care from elderly user’s perspective. National Board of Health and Welfare, Social Services Dept. Elder Care Unit, Sweden. A paper presented at the European Social Services Conference - Quality and Performance in Social Services in Europe, 22-26 June, 2009. 5pp.

(2005) Vem ska examinera? Om FoU-verksamhet och examinationsrätt. Presenterad vid FoU-Välfärdskonferens i Varberg 23-24 augusti 2005.

(2003) Att åldras i två länder - Är det framtidens åldrande? Presenterad vid Sveriges Gerontologiska Sällskap (SGS) Senior 2005. Stockholm, 18 mars 2003. s3.

(2003) Välfärdsstaten och medborgarskap i ett jämförande perspektiv. Presenterad vid Nordic Summer School, section 1. Reykjavik, 27-30 mars 2003. s18.

(2002) Policies towards older migrants in Sweden, Germany and United Kingdom. A paper presented at the ESF Scientific Network: Older People in Europe, Work shop, 17-20 October 2002 in Amsterdam.3pp.

(2002) Välfärdsstaten och medborgarskap i ett etnicitetsperspektiv. Presenterad vid IMER- konferens Staden och staten: Etnicitet, migration och medborgarskap. s18

(1999) Äldre invandrare i socialförsäkringssystemet. Papper presenterad i nordiskt integrationsseminarium. Rinkeby 1999. s4

(1994), Ethnicity and Ageing of Middle Eastern elderly in Three European Cities A paper be presented at the International association of universities of the third age, XVII International IAUTA Congress 12-14 August 1994, Jyväskylä, Finland, pp23.

(1995a), Elderly immigrants from the Middle East and Turkey in Three European cities. A paper presented at the Tenth European Conference, Migration and Social Security: Elderly migrants in Europe, Brussels, 4 to 6 October 1995. pp20.

(1995b), Middle Eastern elderly in Three European Cities. A paper presented at the III European Congress of Gerontology in Amsterdam, The Nederland, 30 August - 2 September 1995. pp21.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA