Ylva Spånberger Weitz

Ylva Spånberger Weitz

Lektor

Socionom och fil.dr. i socialt arbete. Min forskning och undervisning rör främst skolsocialt arbete samt ungas delaktighet i socialtjänsten.

08-608 41 35 086084135

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME127

Mina huvudsakliga forskningsområden är den sociala barnavården och skolsocialt arbete. I min forskning intresserar jag mig bland annat för barn och ungas berättande och meningsskapande i relation till skola, familj och socialtjänst samt barn och ungas möjligheter till delaktighet i kontakten med socialtjänsten.

För närvarande deltar jag i två forskningsprojekt som finansieras av FORTE. Det ena projektet följer ett lokalt utvecklingsarbete kring undervisning om socialtjänsten i skolan. Det andra projektet fokuserar på samskapande processer och metoder för brukardelaktighet inom socialtjänsten, bland annat med fokus på att stärka placerade barn och ungas delaktighet i beslut och planering kring sin boendesituation. Jag deltar också i ett forskningsprojekt finansierat av Majblomman som handlar om barns delaktighet i övergången mellan utredning och insats i den sociala barnavården.

Min forskningsprofil på researchgate Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publikationer i urval:

Spånberger Weitz, Y. (2022). "The home isn't like a safe space for them" – Ideals of home and family relationships in children’s talk about family adversity and help-seeking. Children & Society (online first). DOI: 10.1111/chso.12604 Länk till annan webbplats.

Spånberger Weitz, Y. och Karlsson, M. (2021). Professional or authentic motherhood? Negotiations on the identity of the birth mother in the context of foster care. Qualitative Social Work 20(3):703-717. DOI: 10.1177/1473325020912815 Länk till annan webbplats.

Shanks, E. och Spånberger Weitz, Y. (2020). Supportive practices – perceptions of interventions targeting parents whose children are placed in out-of-home care. Adoption & Fostering 44(4):349-362. DOI: 10.1177/0308575920968239 Länk till annan webbplats.

Spånberger Weitz, Y. (2018). Undervisning om socialtjänsten i skolan – utvärdering av pilotprojekt om att utforma och använda en lärarhandledning för undervisning om socialtjänsten i grundskolan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Stockholm: FoU Nordväst.

Backlund, Å., Högdin, S. och Spånberger Weitz, Y. [Red.] (2017). Skolsocialt arbete. Skolan som plats för och del i det sociala arbetet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Malmö: Gleerups.

Spånberger Weitz, Y. (2016). Föräldraskap på avstånd – om socialtjänstens stöd till familjehemsplacerade barns föräldrar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Forskningsrapport 2016:3. Sollentuna: FoU-Nordväst.

Spånberger Weitz, Y. (2011). Ungas erfarenheter av skola, samhällsvård och vuxenblivande. En studie av fem livsberättelser. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Avhandling för doktorsexamen, Institutionen för socialt arbete, Stockholms Universitet.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA

Forskaren deltar inte i några projekt just nu.