Engage4Wet - Intressenternas engagemang och hållbart återställande av våtmarker för vattensäkerhet

Finansiärer

Forskningsrådet för miljö och areella näringar

Projekttyp

Forskning

Abstract

I Norden återställs nu våtmarker, efter tidigare snabba minskning, i bland annat jordbrukslandskapet för förbättrad vattensäkerhet, kvalitet och kvantitet, och andra ekosystemtjänster. Våtmarksrestaureringsprojekt (VRP) involverar många intressenter med olika intressen och det finnsett behov av att koordinera och engagera dem på ett effektivt sätt under projektets olika faser för att säkerställa förväntade resultat. Men, tidigare studier och administrativa erfarenheter indikerar problem med intressenternas engagemang (IE) och det finns få forskningsstudier på ’engagemang’ som är ett begrepp med bredare innebörd än det vanligare begreppet ’deltagande’.

Det här forskningsprojektetsyftar till att minska kunskapsbristerna genom jämförande fallstudier på ett antal ’implementerade’ och ’icke-implementerade’ VRP i Sverige och Danmark. Intentionen är att fördjupa kunskapen för förbättrad vattensäkerhet genom hållbart återställande av våtmarker. IE processer kommer att studeras i ett urval VRP genom dokumentanalys, enkäter, intressentintervjuer, fokusgrupper ochintressentworkshops och analyseras genom grundad teoriansats och social nätverksanalys för att identifiera faktorer som antingen möjliggör eller hindrar.

Resultatet av de jämförande studierna leder till ett holistiskt ramverk av åtgärder för att säkerställa effektivt IE under olika faser i VRP. Slutligen

tillämpas åtgärdsramverket på problem-VRP för att utveckla ’intressentengagemangstrategier’ för förbättrad vattensäkerhet.

Övriga personer knutna till projektet

Lina Suleiman, KTH Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden
Anders Branth Pedersen, PhD, Aarhus University, Denmark
Morten Graversgaard, PhD, Aarhus University, Denmark
Håkan Häggström, PhD, Länsstyrelsen i Stockholms län, Enheten för Miljöanalys, Sweden
Börje Ekstam, Linnaeus University, Kalmar, Sweden

Lehtilä, Kari - Professor

Petersson, Mona - Lektor

Forskningsområde / geografiskt område

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik Miljövetenskap Miljövetenskapliga studier Samhällsvetenskap Östersjö

Avtalsid

2022-02083

Projekttid

2023 — 2027

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2023-03-29