Adrienne Sörbom

Adrienne Sörbom

Professor

Jag är professor i sociologi och studerar politik och globalisering. Jag undervisar främst i kvalitativa metoder, samhällsförändring och demokratifrågor.

08-608 40 24 086084024

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME229C

Jag arbetar sedan 2012 som professor i ämnet sociologi. Min undervisning på högskolan är framförallt inriktad på kvalitativa metoder och uppsats/forskningshandledning. I min forskning studerar jag frågor om politiskt engagemang i olika former, sociala rörelser, aktivism, politisk globalisering, tankesmedjor och företags politiska organisering.

Under åren 2019-2023 arbetar jag dels inom ramen för ett projekt finansierat av Östersjöstiftelsen om Tankesmedjor i Illiberala Regimer, med fokus på Polen och Ungern. Dels med ett forskningsprojekt finansierat av Riksbanken om konstruktionen av framtidsscenarior: Globala Framtidsbilder.

Från och med 2023 till 2026 kommer jag att studera organiseringen av klimatpolitik, med fokus på företagsdrivna tankesmedjor. Dessa projekt finansieras av Vetenskapsrådet respektive FORMAS. I dessa projekt samarbetar jag med Stockholms Universitet.

Parallellt med dessa projekt kommer jag att fortsätta studera politiskt engagemang. Framförallt är det frågan om hur synen på politiskt engagemang förändrats över tid som intresserar mig.

Tjänsteadress

Institutionen för samhällsvetenskaper, Södertörns Högskola, 141 89 Huddinge.

Telefonnummer: 08-6084024

E-post: adrienne.sorbom@sh.se

Högre utbildning och utmämningar

Professor i sociologi, Södertörns högskola (Februari 2019).

Docent i sociologi, Stockholms Universitet (September 2010).

Filosofie doktor i sociologi, Stockholms Universitet (Juni 2002).

Filsofie kandidatexamen i sociologi, Stockholms Universitet (Juni 1994).

Yrkesverskamhet vid universitet/högskola (i urval)

2012 Lektor, sociologi, Södertörns högskola.

2006 – 2020 Forskare, Stockholm Centre for Organizational Research, Score.

2011 – 2015 Forskningsledare, Score. 2006 – 2010.

2006 – 2012 Forskarassistent, finansierad av Vetenskapsrådet, förlagd till Score, Stockholms Universitet.

2003 – 2005 Lektor (vikariat), studierektor för forskarutbildningen, samt anställd som forskare på Sociologiska institutionen, Stockholms universitet.

2002 Lektor (vikariat), Sociologiska institutionen, Stockholms universitet. Projektanställd forskare, Institutionen för Systemekologi (SU).

1997 – 2002 Doktorandtjänst vid Sociologiska institutionen, Stockholms universitet.

1994 – 1997 Forskningsassistent, SU, inom projektet Försörjning, Vardag och Miljö.

Vetenskapligt projektdeltagande/projektledning

”Politikens förändrade gränser” (2003–2006), nämnd medsökande till projekt finansierat av Vetenskapsrådet. Projektledare: Professor Göran Ahrne. (ca 3,8 MKR)

”Politiskt handlande i ett globaliserande landskap” (2006–2010), forskarassistentprojekt finansierat av Vetenskapsrådet. Projektledare: Professor Adrienne Sörbom.(ca 5,8 MKR)

”Från apati till aktivism: Medborgerliga identiteter och reaktioner på det politiska Från apati till aktivism: Medborgerliga identiteter och reaktioner på det politiska” (2008–2011), nämnd medsökare till projekt finansierat av Vetenskapsrådet. Projektledare: Professor Kerstin Jacobsson. (ca 7,5 MKR)

Organizing global markets – World Economic Forum and the politics of economy” (2011–2014), nämnd medsökare till projekt finansierat av Vetenskapsrådet. Projektledare: Professor Christina Garsten.(Ca 3,9 MKR)

”Govemark – researching global actors between market and politics” (2010–2012), Nätverksstöd, från Riksbankens Jubileumsfond. Projektledare: Professor Christina Garsten. (Ca 400 TKR)

”Anarchists in Eastern and Western Europe – a Comparative Study” (2012–2014), nämnd medsökande till projekt finansierat av Österssjöstiftelsen. Projektledare: Professor Magnus Wennerhag. (Ca 5,8 MKR)

”Global Policy Brokers: The Role of Transnational Think Tanks in Shaping Policy Agendas” (2014–2018), nämnd medsökare till projekt finansierat av Vetenskapsrådet. Projektledare: professor Christina Garsten. (Ca 6,7 MKR)

”Global Foresight: Anticipatory Governance and the Making of Geo-Political Scenarios” (2016–2021), nämnd medsökande till projekt finansierat av Riksbankens Jubileumsfond. Projektledare: Professor Christina Garsten. (Ca (14, 7 MKR)

”Politikens Resurser: Betydelsen av ekonomiska resurser för politisk organisering” (2018 – 2020) projekt för forskningsinitiering med stöd från Riksbankens Jubileumsfond. Projektledare: Professor Adrienne Sörbom. (Ca 360 TKR)

”Policy Advice in Electoral Democracies – Think Tanks in Hungary and Poland”, projekt finansierat av Östersjöstiftelsen (2019 – 2023). Projektledare: Professor Adrienne Sörbom. (Ca 4,9 MKR)

"Klimatpolitik och Icke-statlig Diplomati: Nordiska Företagsfinaniserade Tankesmedjor," projekt finansierat av FORMAS (2022 – 2026). Projektledare: Professor Adrienne Sörbom. (ca 3 MKR)

" Global Climate Change Governance and Private Diplomacy: The Case of Transnational Think Tanks", projekt finansierat av Vetenskapsrådet (2022 – 2026). Projektledare: Professor Adrienne Sörbom

Utlandsvistelser vid universitet

Doktorandstudier vid Harvard University, Cambridge (1999), Dep. of Sociology.

Visiting researcher, Georgetown University (2010), Dep. of Sociology.

Visiting scholar, Sciences Po, Paris (Vt-2014).

Visting scholar, Stanford University, SCANCOR, (HT16-VT17).

Visiting Faculty, UCLA, USA (HT-2022).

Vetenskapliga meriter

Forskningsfinanisering från bland annat Kungliga Vetenskapsakademin, Riksbankens Jubileumsfond, Vetenskapsrådet och Östersjöstiftelsen, vilket bland annat resulterat i följande texter:

Monografier (i urval)

2005 När vardagen blir politik, Stockholm: Atlas.

2006 Wennerhag, M. & Sörbom, A. m.fl. Aktivister, Sociala forum, globala sociala rörelser och demokratins förnyelse. Stockholm: Atlas.

2012 Sörm, A. Politikens gränser: socialdemokrati, globalisering och banden till nationen, Stockholm: Atlas.

2018 Garsten, C. & Sörbom, A. Discreet Power: World Economic Forum and the Shaping of Global Market Agendas. (Stanford University Press).

Artiklar i vetenskapliga tidskrifter (i urval)

2008 Sörbom, A. & Wennerhag, M. "Jag och resten av världen: Individuellt och kollektivt inom den globala rättviserörelsen" Statvetenskaplig tidskrift nr 1, 2008.

2012 Sörbom, A. & Wennerhag, M. "Individualization, Life Politics, and the Reformulation of Social Critique: An Analysis of the Global Justice Movement". Critical Sociology.

2014 Jacobsson, K. & Sörbom, A. "After a Cycle of Contention: Post-Gothenburg Strategies of Left-Libertarian Activists in Sweden" Social Movements, http://dx.doi.org/10.1080/14742837.2015.1027763.

2016 Garsten, C. & Sörbom, A. "Magical Formulae for Market Futures: Tales from the World Economic Forum in Davos", Anthropology Today, Vol32, No.6.

2016 Sörbom, A. & Wennerhag, M. "Begreppet extremism – en kritisk introduktion", Det vita fältet III. Samtida forskning om högerextremism specialnummer av Arkiv. Tidskrift för samhällsanalys, nr 5.

2018 Sörbom, A. “Från snack till organiserade nätverk: Om tankesmedjors arbete för att värva andra för sina idéer”, Sociologisk forskning 55(2-3): 365-387.

2019 Garsten, C. & Sörbom, A. “His Master’s Voice: Conceptualizing the Relationship between Business and the World Economic Forum”, Journal of Business Anthropology 8(1).

2020 Jezierska, K. & Sörbom A. ”Proximity and Distance: Think Tanks Handling the Independence paradox”. Governance: June 1, 2020. DOI: 10.1111/gove.12503

2022 Garsten, C. & Sörbom, A. “Discretionary Governance: “Status Aspiration and Power within the World Economic Forum”. Global Governance: A Review of Multilateralism and International Organizations, Dec. 21, pp. 540-560.https://brill.com/view/journals/gg/27/4/article-p540_4.xml Länk till annan webbplats.

2022 Garsten, C. & Sörbom, A. “Future Fears: Anticipation and the Politics of Emotion in the Future Industry”. Vol. 13, 21: 26-44- Cultural Unbound,2022 Jennische, U. & Sörbom, A." Governing anticipation: UNESCO making humankind futures literate", Journal of Organizational Ethnography https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/JOE-10-2021-0055/full/html Länk till annan webbplats.

2022 Jennische, U. & Sörbom, A.“Governing anticipation: UNESCO making humankind futures literate”. Journal of Organizational Ethnography, Publication date: 24 June 2022: DOI 10.1108/JOE-10-2021-0055

2023 Garsten, C. & Sörbom, A. “Discreet Diplomacy: Practices of Secrecy in Transnational Think Tanks”. Cambridge Journal of Anthropology.

2023 Mellquist, J. & Sörbom, A. ""Policy professionals in civil society organizations" i Sociologisk Forskning, 2023.

Kapitel i antologier (i urval)

2006 "En trög rörelse – en analys av relationerna mellan LO, Attac och den globala rättviserörelsen", Eyerman, R. och Wetterstedt, Å. (red.), Sociala rörelser – politik och kultur (under publicering). Lund: Studentlitteratur.

2009 "Organistoriska kentaurer i politiken. En diskussion av den politiska samtiden", i C. Roman & L. Udéhn, (red.) Stockholm: Liber.

2010 "Organizing participation. Establishing a discourse of local democratic governance for young people in Sweden". i S. Furusten, L. Soneryd & G. Sundström (red.), Organizing democracy. Cheltenham: Edward Elgar.

2010 "It is merely changing. An analysis of the concept of individualization in relation to contemporary politicl participation", i Amnå, E (red.) New Forms of Citizen Participation. Normative Implications. Berlin: Nomos verlag.

2010 "Protesten som politiskt engagemang", i Ekman, J. & Linde, J. Protest, populism och politikens förändrade villkor. Stockholm: Liber.

2014 Sörbom, A. & Garsten, C. "Values aligned The organization of conflicting values within the World Economic Forum ", i Alexius, S. & Tamm-Hallström, K. (red.) Values in Markets. Cheltenham: Edward Elgar.

2014 Garsten, C. & Sörbom, A. "Marknaders politiska gränser: Eller vad gör de egentligen i Davos?". I Björklund et al. Om organiseringen av marknader. Stockholm: Liber.

2016 Jämte, J. & Sörbom, J. "Why Did It Not Happen Here? The Gradual Radicalization of the Anarchist Movement in Sweden 1980–90", i van der Steen, B. & K. Andresen (reds) A European Youth Revolt: European Perspectives on Youth Revolts and Social Movements in the 1980ies, Basingstoke: Palgrave Macmillan.

2017 Sörbom, A. "Bortom nationen: arbetarrörelsen och globaliseringen", in Emami, A., M. Reuter & F. Wikström (red), Civilsamhället i det transnationella rummet. Stockholm: European Civil Society Press.

2017 Garsten, C. & Sörbom, A. ’Small places, big stakes: ”Meetings” as moments of ethnographic momentum’, i Sandler, J. & Thedwall, R. (red) Meeting Ethnography: Meetings as Key Technologies of Contemporary Governance, Development and Resistance. New York: Routledge.

2019 Garsten, C. & Sörbom, A. “An Organized Network: World Economic Forum and the Partial Organizing of Global Agendas”, i G. Ahrne & N. Brunsson (res) Organization outside organizations. The abundance of partial organization in social Life Oxford: Oxford University press.

2021 Garsten, C. & Sörbom, A. ”Future by Design: Seductive technologies of Anticipation”, i J. Andersson & Kemp, S. (red) Futures. Oxford: Oxford University Press.

Artiklar i kulturtidskrifter (i urval)

2005 "Global solidaritet – är det möjligt?", i Tidsignal, nr 3.

2011 "Dubbla budskap och enkel solidaritet", i Fronesis Nr 32 – 33.

Populärvetenskapliga texter (i urval)

2006 Sörbom A. m.fl. "Göteborgskravallerna skadade demonstranters demokratisyn", i Dagens Nyheter 2006.06.15. 2.

2012 Sörbom, A. m. fl. "LO:s perspektiv alltför nationalistiskt", i Dagens Nyheter, 2012.05.22.

2019 Garsten, C. & Sörbom A. "Den dolda makten i Davos måste granskas kritiskt", Dagens Nyheter, 25 Januari 2019: https://www.dn.se/debatt/den-dolda-makten-i-davos-maste-granskas-kritiskt/

Akademiska förtroendeuppdrag (i urval)

Ledamot i Södertörns högskolas styrelse (2019–2023).

Suppleant i Södertörns högskolas styrelse (2018–2019).

Valberedningens ordförande, Sociologförbundet (2006–2008).

Ledamot av Sociologförbundets styrelse (2004–2006).

Granskare av vetenskapliga artiklar bland annat i tidskrifterna Young, Acta Sociologica, Sociologisk forskning, Nordic Organizational Studies, International Journal of Sociology och Organization Studies.

Fakultetsopponent vid disputation, Ugo Corte (2012), Sociologiska institutionen, Uppsala.

Ledamot i betygsnämnder: Anna-Britt Coe, Sociologiska institutionen, Umeå University (2010), Katja Sarajeva, Socialantropologiska institutionen, Stockholms Universitet (2011), Linda Ekström, Statsvetenskapliga institutionen, Stockholms Universitet (2012), Susanna Lundberg, Sociologiska institutionen, Örebro universitet (2016), Mikael Linell, Mittuniversitetet (2020) och Colm Flaherty (2022).

Opponent slutseminarium: Henrik Nordvall, Tema, Linköping Universitet (2005), Anna-Britt Coe, Sociologiska institution (2010), Umeå Universitet, Katja Tarasova, Institutionen för samhällsvetenskaper, Södertörns högskola (2015).

Redaktör för rapportserien vid Score (2009–2012).

Medlem av redaktionsrådet för tidskriften Sociologisk forskning (2020–2022).

Medlem av redaktionsrådet för tidskriften YOUNG (2018–2022).

Styrelseledamot vid Score (2009–2016).

Exempel på adminstrativa meriter (i urval)

Forskningsledare (deltid) Centrum för studier av Politikens Organisering (CPO), Södertörns högskola (2018 - 2021).

Forskningsledare (deltid), vid Stockolms centrum för offentlig sektor (april 2011 – december 2015).

Biträdande föreståndare (deltid), vid Stockolms centrum för offentlig sektor (april 2011 – december 2012).

Studierektor för forskarutbildningen vid sociologiska institutionen (SU) under åren 2003 –2006.

Pedagogiska meriter

Undervisat kontinuerligt på sociologiska institutionen, Stockholms universitet sedan 1995 (över 600h). Undervisar sedan 2012 i sociologi vid Södertörns högskola. Genomgått universitetspedagogisk utbildning, SU (2011) samt kurs för doktorandhandledning (SH, 2015). Mer sporadisk undervisning vid Kulturgeografiska institutionen (SU) samt sedan 2002 på Södertörns högskola. Huvudhandledare för fil.dr Karin Edberg, fil.dr Eva Karlberg, fil.dr Maarja Saar, fil.dr Joanna Mellquist samt Mattias Alvarsson (pågående). Handlett ca 30 C- och D-studenter samt organiserat och ger kurser på forskarutbildningen.

Forskningsbaserade icke-akademiska uppdrag (i urval)

Omvärldsanalytiker åt Hyresgästföreningen, Sverige (2002), del av referensgrupp för Ungdomsstyrelsens rapportering Ung 2003, redaktör för Agoras årsbok 2004: Den tömda demokratin. Författare till rapporten Den goda viljan – ungdomspolitik i nio kommuner, på uppdrag av Ungdomsstyrelsen. Deltog i Demokratiutredningen med texten Engagemang med förhinder, yngre och äldre om politik, förändring och miljö. Deltog i Ungdomarnas demokratikommission, med texten Vem är du? En som spelar med eller en som tittar på? Om politiskt engagemang i olika generationer och klasser.

Populärvetenskapliga föreläsningar (i urval)

Riksdagens informationscentrum, Örebro universitet, Norska inrikesdepartementet, Svenska kyrkan, Folkpartiet i Sollentuna, Vänsterpartiet Södermalm, Arenagruppen, Institutet för framtidsstudier, Regeringskansliet, Demokratiakademin, Stockholms universitet, Örebro kommun, Flens kommun, Frejas fond, Stockholms stad, SIDA, LO och ABF.


Länk till min webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA

Forskaren deltar inte i några projekt just nu.