Alireza Behtoui

Alireza Behtoui

Professor

08-608 48 36 086084836

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME214

Alireza Behtoui har forskat om hur olika aspekter avsociala nätverk skapade av individens sociala relationerär relaterade till och påverkar individens arbetsmarknad – och utbildningsutfall. Socialt kapital, som är det centrala begrepp i dessa projekt, består av de samlade resurser (ekonomiskt, kulturellt och symboliskt kapital) som en individ har möjlighet att mobilisera i sitt sociala nätverk (familjemedlemmar, vänner och bekanta).

Hur individer med skilda bakgrunder (klass, kön och etnicitet) rekryteras till olika arbeten (en organisation och ett urval av nyutexaminerade unga) och befordras inom olika arbetsorganisationer (ett industriföretag och äldreomsorg som ett serviceföretag) har varit ämnen för olika studier som Behtoui har varit involverad i. Enkätundersökning, deltagande observation och intervjuer är metoder som har använts i dessa studier.

Hur det sociala kapitalet påverkar ungdomars utbildningsresultat och utbildningsambitioner är ett annat fält som Behtoui forskar om. De flesta av hans pågående forskningsprojekt handlar utbildning, skola och civilsamhällets organisationer.

Forskning


Hur kan skolan minska ojämlika utbildningsmöjligheter?

Betydelsen av det civila samhällets organisationer för ungdomars skolprestationer i storstad – respektive småortsområden i Sverige

Pathways to Success: the upcoming elite among descendants of migrants in Sweden (Med Erik Olsson som projektledare).

Frivilliga organisationer och ungdomarnas utbildningsresultat, jämförelse mellan Stockholm och S:t Petersburg

Metodologiska laboratorier – hur skapa etiskt och vetenskapligt hållbara metoder att mäta diskriminering på grund av etnicitet, hudfärg och religion?

Reducing Early School Leaving in the EU: A Comparative Qualitative and Quantitative Research, RESL.eu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Publikationer

Referee-bedömda artiklar

Behtoui, A., & Strömberg, I. (2020). Compensatory school effects and social capital. Social Sciences, 9(11), 193.

Behtoui, A., Boréus, K., Neergaard, A., & Yazdanpanah, S. (2020). Why are care workers from the global south disadvantaged? Inequality and discrimination in Swedish elderly care work. Ethnic and Racial Studies, 43(16), 155-174.

Nygård, O., & Behtoui, A. (2020). Access to Social Capital and Educational Returns for Children of Immigrants: Evidence from Three Swedish Studies. Nordic Journal of Migration Research, 10(2), 50-66.

Behtoui, A. (2019). Swedish young people’s after-school extra-curricular activities: attendance, opportunities and consequences. British Journal of Sociology of Education, 40(3), 340-356.

Behtoui, A., & Leivestad, H. H. (2019). The “stranger” among Swedish “homo academicus”. Higher Education, 77(2), 213-228.

Behtoui, A. (2018). "Ethnic hierarchies and (non) representation. Party candidates with migration background in the general election of 2014." Sociologisk Forskning, 55(2-3), 317-339.

Behtoui, A., Boréus, K., Neergaard, A., and Yazdanpanah, S. (2017). "Speaking up, leaving or keeping silent: racialized employees in the Swedish elderly care sector." Work, employment and society, 31(6), 954-971.

Behtoui, A. (2017). "Främlingen" bland svensk" Homo Academicus." Sociologisk forskning, 54(1), 91-110.

Behtoui, A. (2017). "Social capital and the educational expectations of young people." European Educational Research Journal, 16(4), 487-503.

Behtoui A, and Neergaard A. (2016), Social capital and the educational achievement of young people in Sweden. British Journal of Sociology of Education 37(7):947-969.

Behtoui, A. (2016). "Beyond social ties: The impact of social capital on labour market outcomes for young Swedish people." Journal of Sociology, 52(4), 711-724.

Behtoui A, and Olsson E. (2014), The Performance of Early Age Migrants in Education and the Labour Market: a Comparison of Bosnia Herzegovinians, Chileans and Somalis in Sweden. Journal of Ethnic and Migration Studies 40(5):778–795.

Behtoui, Alireza (2013b). "Social Capital and Stratification of Young People." Social Inclusion 1(1):46–58.

Behtoui, Alireza (2013a), “Incorporation of children of immigrants, The case of descendants of Turkish immigrants in Sweden”, Ethnic and Racial Studies 36(12):2141-59.

Behtoui, Alireza & Anders Neergaard (2012), "social capital, status and Income Attainment in the workplace, International journal of Sociology and Social Policy, Volume 32 issue 1/2 , PP. 42-55

*Behtoui, A. & Neergaard, A. (2010b). ‘Social capital and wage differentials between immigrants and natives.’ Work, Employment and Society 24 (4):761-779.

*Behtoui, Alireza (2010a). “Marriage Patterns of Immigrants in Sweden”, Journal of Comparative Family Studies 41 (3):415-435

Behtoui, Alireza & Anders Neergaard (2009). “Perception of discrimination in recruitment and place of work”, Journal of Immigrant and Refugee Studies. 7(4, December):374-369.

*Behtoui, Alireza (2008). "Informal Recruitment Methods and Disadvantages of Immigrants in the Swedish Labour Market." Journal of Ethnic and Migration Studies 34(3, April):411-430.

*Behtoui, Alireza (2007). "The Distribution and Return of social capital: Evidence from Sweden." European Societies 9:383-407.

Behtoui, Alireza (2004) “Differences in the Swedish Labour Market for Young People and the Impact of Ethnicity”. Labour Vol. 18:633-60.

Översiktsartiklar, bokkapitel, böcker

Behtoui, Alireza, Fredrik Hertzberg, Rickard Jonsson, René León Rosales and Anders Neergaard. (2019). "Sweden: The Otherization of the Descendants of Immigrants." Pp. 999-1034 in The Palgrave Handbook of Race and Ethnic Inequalities in Education: Springer.

Behtoui, A., Neergaard, A., and Hertzberg, F. (2019). "De sociala relationernas betydelse för utbildningsambitioner av ungdomar i marginaliserade storstadsområden", in W. Songur and M. Alinia, (eds.), Det sociala arbetets villkor och praktik i storstaden. Stockholm: Liber.

Behtoui, A., Björklöf, M., and Strömberg, I. (2018). "The social relations and educational expectations of young people in marginalised areas: Evidence from Sweden", Comparative Perspectives on Early School Leaving in the European Union. Routledge, pp. 102-116.

Araújo, H. C., Macedo, E., Behtoui, A., Tomaszewska-Pękała, H., Marchlik, P., Wrona, A., and Rocha, C. (2018). "Shaping the policies towards early school leaving in Portugal, Sweden and Poland", Comparative Perspectives on Early School Leaving in the European Union. Routledge, pp. 47-60.

Behtoui, A., and Neergaard, A. (2017). "Arbetslivet, etnicitet och "dom andra"", in M. Bengtsson and T. Berglund, (eds.), Arbetslivet. Lund: Studnentlitteratur, pp. 373-400.

Westin, Charles, Alireza Behtoui, Constanza Vera Larrucea, Ali Osman (2015). "Introduction". In The Integration of Descendants of Migrants from Turkey in Stockholm. The TIES Study in Sweden, Charles Westin (ed.), Amsterdam: Amsterdam University Press, pp. 11-24.

Behtoui, Alireza (2015). "Educational achievement". In The Integration of Descendants of Migrants from Turkey in Stockholm. The TIES Study in Sweden, Charles Westin (ed.), Amsterdam: Amsterdam University Press, pp. 43-56.

Behtoui, Alireza (2015). "Social capital". In The Integration of Descendants of Migrants from Turkey in Stockholm. The TIES Study in Sweden, Charles Westin (ed.), Amsterdam: Amsterdam University Press, pp. 57-68.

Behtoui, Alireza (2015). "Perceptions of discrimination". In The Integration of Descendants of Migrants from Turkey in Stockholm. The TIES Study in Sweden, Charles Westin (ed.), Amsterdam: Amsterdam University Press, pp. 69-78.

Behtoui, Alireza (2015). "Conclusions ". In The Integration of Descendants of Migrants from Turkey in Stockholm. The TIES Study in Sweden, Charles Westin (ed.), Amsterdam: Amsterdam University Press, pp. 125-133. Alireza Behtoui, Olav Nygård and Anders Neergaard (2014). “Ungdomar, socialt kapital och stratifiering” i Utbildning, arbete, medborgarskap, Boréa Bokförlag, 2014, 233-260.

Stefan Jonsson and Alireza Behtoui (2014). “Racism” in International Migration and Ethnic Relations: critical Perspectives, Routledge, 2014, 139-168.

Behtoui, Alireza & Stefan Jonsson (2013). “Rasism” in Migrationens Och Etnicitetens Epok, – Kritiska Perspektiv I Etnicitets- Och Migrationsstudier, Dahlstedt och Neergarard (red.). Malmö, Liber. S. 168-198

Behtoui, Alireza (2013). Book review, “The Ethnic Penalty: Immigration, Education And The Labour Market”, Ethnic and Racial Studies, DOI: 10.1080/01419870.2012.753154

Behtoui, Alireza (2009). “Social capital and Stigmatised Immigrants”. in European Perspectives on Exclusion and Subordination The Political Economy of Migration A. Neergaard (Red.). Maaschtrict: Shaker. p. 232-237.

Behtoui, Alireza (2007). ”segregerade nätverk: Vägen från skola till arbete”, in Utbildning, arbete, medborgarskap, M. Dahlstedt (Red.). Boréa:Umeå. p. 241-266.

Behtoui Alireza. (2006). Om de hade föräldrar födda på "rätt plats", om ungdomar med utländsk bakgrun i det svenska utbildningssystemet och på den svenska arbetsmarknaden. Norrköping: Integrationsverket.

Behtoui, Alireza. (2006). ”Nätverksrekrytering, infödda och invandrare”, in På tröskeln till lönearbete, A. Neergaard, Editor. Fritze: Stockholm. p. 137-156.

Behtoui Alireza. (2006). Unequal opportunities: the impact of social capital and recruitment methods on immigrants and their children in the Swedish labor market Linköping: Dept. of Social and Welfare Studies (Min avhandling).

Behtoui, Alireza (2004) ‘Nätverksrekrytering och diskriminering av invandrare’ i Pripp, O., Mångfald i kulturlivet. Mångkulturellt centrum, Tumba: Mångkulturellt centrum. p. 23-28.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA