Annika Öhrner

Docent

Lektor

08-608 42 34 086084234

Institutionen för kultur och lärande

PC232

Annika Öhrner är docent i konstvetenskap, och lektor vid Södertörns högskola sedan januari 2013.

Mitt forskningsintresse är inriktat på det tidiga konstnärliga avantgardet och konsten och konstfältet under decennierna efter andra världskriget, och aspekter transnationella kulturöverföringar. Konst och makt i det offentliga rummet, och arkivet, har också intresserat mig. Historiografiska studier av kvinnliga konstnärskap liksom utställningsanalyser för att undersöka fältpraktiker, har varit ett återkommande tema.

Jag försvarade min avhandling Barbro Östlihn och New York. Konstens rum och möjligheter (Makadam) vid Uppsala universitet 2010. Ett arkivprojekt vid Kungliga Biblioteket om konstnären Siri Derkerts arkiv (1888-1973) finansierat av Riksbankens Jubileumsfond, resulterade i en interdisciplinär forskningspublikation: Mats Rohdin & Annika Öhrner (red.) Att göra och tänka det olika, Siri Derkert i 1900-talet, Stockholm: Kungl. Biblioteket och Acta, 2011. Projektet löpte parallellt med ett forskningsbaserat kuratoriskt arbete för Moderna Museet, som presenterades i en omfattande retrospektiv utställning och en utställningskatalog (2011). Jag studerade sedan disciplinen konstvetenskap vid Lunds och Stockholms universitet inom ramen för ett projekt om studentrevolten sextioåttas effekt på kulturens och kulturens fält, vid Forskningsgruppen SEC, Uppsala Universitet, lett av Donald Broady och finansierat av VR (Öhrner 2012).

Deltar i och har initierat internationella konstvetenskapliga/interdisciplinära nätverk, bl a symposiet The European artistic avant-garde c1910-30: formations, networks and trans-national strategies, Södertörns högskola, september 2013, (Riksbankens Jubileumsfond). En internationell forskningsantologi, Art in transfer in the Era of Pop. Curatorial Practices and Transnational Strategies in the Era of Pop. (red. A. Öhrner), Södertörn Studies in Art History and Aesthetic, 2017, presenterar internationell forskning inom ramen för teorier om horisontell konstvetenskap och transnationella rörelser under 1960-talet. Den tilldelades Terra Foundation for American Art International Publication Grant Author Award år 2016.

Sedan 2016 arbetar jag inom forskningsprojektet Konst, kultur, konflikt. Transformationer av museer och minneskultur runt Östersjön efter 1989 (tillsammans med Dan Karlholm (projektledare) och Johan Hegardt, se presentation i högermarginalen. Mitt eget delprojekt där kretsar kring grupputställningar av samtida konst från de aktuella nationerna, och vilka föreställningar om minne och den senaste historien som kommer till uttryck i deras konst och kontext. Pågående arbete rör även fortsatt forskning om det tidiga konstnärliga avantgardets strategier (se artiklar i Diva) och olika problemformuleringar kring konsten i det offentliga rummet.

2016 initierades en genomlysning av den statliga konsten på Södertörns högskola 2016, och redigerade publikationen Konsten på Södertörn, Huddinge: Södertörns högskola, 2016. Samverkans-projektet, Konsten, Staden, Invånarna, med finansiering från Tillväxtverket, tematiserade konst i det offentliga rummet i Huddinge och Botkyrka kommuner, 2015-2016.

Jag undervisar på grund- och avancerad nivå och handleder inom forskarutbildningen. Föreläsningsteman kan röra ämnen som utställningsanalys, konstvetenskaplig historiografi, bildbruk, offentlig konst och modernism. Tidigare har jag undervisat i konstvetenskap på grund- och magisternivå vid Uppsala universitet, i konstteori och med ateljéhandledning vid Kungl. Konsthögskolan samt Konsthögskolan Valand, Göteborgs universitet, och med handledning av examensuppsatser vid Lärarutbildningen vid Uppsala universitet.

Jag har en flerårig praktik som curator för konstutställningar och var rektor vid Konsthögskolan Valand, Göteborgs universitet, 1996-2001.

Är ledamot i styrelserna för Thielska Galleriet och Konstnärsnämnden samt ingår i Nationalmuseums forskningsråd. Ingick i redaktionen för Konsthistorisk tidskrift/Journal of Art History, Taylor & Francis (2010-2015).

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA