Claudia Lindén

Professor

Ämnessamordnare

Litteraturens gestaltning av genus och sexualitet i moderna genombrottet, gotisk litteratur, den historiska romanen och djurstudier

08-608 44 37 086084437

Institutionen för kultur och lärande

PA208

Jag är docent i litteraturvetenskap och undervisar inom ämnet på alla nivåer. Min forskning rör sig i skärningspunkten mellan genusteori, queerteori och litteraturvetenskap, huvudsakligen inom området skandinavisk och brittisk (gotisk) artonhundratalslitteratur, med särskilt intresse för hur litteraturen gestaltar sambandet mellan sexualitet, estetik och politik. Avhandlingen Om kärlek. Litteratur, sexualitet och politik hos Ellen Key var ett bidrag till forskningen om det moderna genombrottet under 1880-talet samtidigt som den placerar sig i en metateoretisk diskussion i förhållande till nutida genusteori. Intresset för 1880-talet har också resulterat i ett flertal artiklar och antologier om Anne Charlotte Leffler men även artiklar om Axel Munthe, Arthur Hazelius och Victoria Benedictsson

Vid sidan om det har jag fördjupad mig i den gotiska litteraturtradtionen och dess influenser på annan litteratur, bland annat i en monografi, som nu är under utgivning (Makdam/Kriterion) om gotik och könsöverskridanden hos den danska författarinnan Karin Blixen. Intresset för gotik har också lett till ett flertal artiklar om vampyrer, hemsökelser och historieskrivning.

Jag har tidigare jobbat bl.a. på Genusvetenskap vid Stockholms universitet. Men jag har varit knuten till litteraturvetenskap på Södertörn till och från sedan 2003 bland annat genom ett av flera ÖSS-finansierade projekt "Den nya kvinnan mellan två sekelskiften (1900-2000)", som utmynnat i den ovan nämnda studien om Karen Blixen. Jag har också lett forskningsprojektet "Maskulinitetens estetik" (2008-2012) där Kristina Fjelkestam, (numera genusvetenskap SU) också ingick. I mitt delprojekt "Kampen om manligheten. Manliga författares konstruktioner av maskulinitet" undersökte jag hur maskulinitet produceras i litterära texter mellan 1800-2000 b.la. hos Stagnelius, Goethe och Humboldt, Axel Munthe och Stefanie Meyer.

Mellan 2010-2015 var jag också delaktig i det RJ finansierade projektet "Tid, minne, representation: ett mångdisciplinärt forsknings-program om historiemedvetandets förvandlingar" med ett projekt om hur genusteorin skriver sin egen historia. Syftet var att kritiskt undersöka hur föreställningar om historia och tid fungerar i resonemang kring teoriutveckling inom genusteorin, bl.a. i artikeln "Ur led är feminismens tid. Om tidsmetaforer, otidsenlighet och gengångare i feministisk historieskrivning." TGV 2012

Mitt nya forskningsprojekt, som delvis vuxit ur intreset för gotisk litteratur och mitt arbete med Karen Blixen, handlar om djur i litteraturen specifikt björnen: "Bear traces: a study of the bear in national romantic literature around the Baltic Sea" (ÖSS 2018-2020)

Publikationer i urval

Redaktörskap:

2013 Att skapa en framtid. Kulturradikalen Anne Charlotte Leffler, red David Gedin & Claudia Lindén, Rosenlarv förlag

2013 Anne Charlotte Leffler I krig med samhället och andra texter, Förord urval och introduktioner Claudia Lindén Rosenlarv förlag

1995 Feministisk bruksanvisning, red. Claudia Lindén och Ulrika Milles, Stockholm.

Artiklar i urval:

2018 ”Den hemliga länken: Almqvist Key, Skansen och rösträttsrörelsen”
Almqvistvariationer. Receptionsstudier och omläsningar, red. Anders Burman och
Jon Viklund, Makadam 2018 (ca 20 s)

“The Vampire, the Undead and the Anxieties of Historical Consciousness” Claudia Lindén and Hans Ruin, in Ethos of History, ed. Stefan Helgesson and Jayne Svenungsson Berghain, London 2018 (Även som "Vampyren, de odöda och historiens oro Historiemedvetande som begär och fasa” Claudia Lindén och Hans Ruin i Historiens hemvist band 1 red Viktoria Fareld och Hans Ruin, Makadam)

2017 ”Dickinson och smärtans temporalitet”, festskrift för Marcia Cavalcante Schuback. Sodertorn University press, red. Astrid Andersson 2017

"Die Idee der Mütterlichkeit bei Ellen Key" i Neues Licht auf Ellen Key. Que vadis Europa? Biographische Skizzen über eine europäische Vordenkerin, Margit Hansen (Hrsg.) Frankfurt am Main: Peter Lang Edition

2016 ”Krig och gotik. Politisk allegori i Karen Blixens Vedergällningens vägar” Fiktion och verklighet red Anna Bohiln och Lena Gemzöe, Makadam 2016

2014 "It Takes a Real Man To Show True Femininity. Gender-transgression in Goethes and Humboldts concept of Bildung, in The Humboldtian Tradition,red. Thomas Karlsohn, Brill Publisher 2014

2013 "Amieté sincère. En motberättelse och om kärlek mellan kvinnor. En läsning av Karen Blixens "The Roads Round Pisa" i Den främmande förförerskan. Svenska synpunkter på Karen Blixen red. Ivo Holmquist, Makadam 2013 (20 s.)

"Virtue as Adventure and Excess. Intertextuality, Masculinity, and Desire in the Twilight series" i Culture unbound 2013. (ca 20 s.)

http://www.cultureunbound.ep.liu.se/v5/cul13v5_feminist_cultural_studies.pdf

"Anne Charlotte Leffler och den maskulina fantasins tragik". i Kvinnorna gör mannen red. Kristina Fjelkestam, Helena Hill och David Tjeder, Makadam, Stockholm 2013 (34 s.)

”Hur skriver feminister genushistoria? Metaforik och temporalitet i samtida svensk feministisk historiografi.” Fält i förvandling. Genusvetenskaplig litteraturforskning, red. Eva Heggestad, Anna Williams & Ann Öhrberg, Gidlunds, Stockholm 2013

2012 "Ur led är feminismens tid. Om tidsmetaforer, otidsenlighet och gengångare i feministisk historieskrivning." Tidskrift för genusvetenskap nr 3 2012 (18 s.)

"Är historien alltid redan queer? Om Karen Blixens gotik." Queera läsningar red. Katri Kivilaakso, Ann-Sofie Lönngren, och Rita Paqvalén, Rosenlarv förlag, Stockholm 2012 (20 s.)

2011 "Temporality and Metaphoricity in Contemporary Swedish Feminist Historiography"i Rethinking Time. Essays on History, Memory, and Representation, Hans Ruin & Andrus Ehrs (eds.) Södertörn Philosophical Studies No 9, Huddinge 2011 (11 s.)

2009 "Axel Munthes genustrubbel", NORMA, Nordisk tidskrift för maskulinitetsstudier vol 4, nr 2 2009,

"Feministisk teorireception inom litteraturvetenskapen", Lychnos. Årsbok idé- och lärdomshistoria, 2008

Andra publikationer:

2017 “Ett hem att dö i: Hazelius, Skansen och det historiska försvinnandets estetik” Claudia Lindén och Hans Ruin. History unfolds. Samtidskonst möter historia. red. Helene Pousette. Historiska muséet 2017

2012 "Ellen Key och kärlekens frihet som politik. Kommentar till texter av Ellen Key" i Könspolitiska nyckeltexter del I 1839-1930. Från äktenskapskritik till sexualupplysning. red. Klara Arnberg, Fia Sundevall & David Tjeder Makadam förlag, Göteborg, 2012 (4 s.)

"Introduktion till Ellen Key" i Aisthesis: estetikens historia. D. 1, red.: Sara Danius, Cecilia Sjöholm och Sven-Olov Wallenstein, Thales 2012.

2009 "Efterord" till Anne Charlotte Lefflers Kvinnlighet och Erotik, Rosenlarv förlag, Stockholm 2009, (30 s).

2007 "Kön och identitet i P.O. Enquists ekokammare", Insikten nr 3 2007 årg 16, s. 30-34.

2005 "Moderlighetens metaforer hos Ellen Key och Friedrich Nietzsche" Feministiska litteraturanalyser

1972-2002, red Åsa Arping, Anna Nordenstam, Studentlitteratur Lund 2005, s. 311-338.

2004 "The Modern Idiom of Gender Transgression: Love and Identity in Karen Blixens Carnival and Modern Marriage", i The New Woman and The Aesthetic Opening. Unlocking Gender in Twentieth-Century Texts ed. Ebba Witt Brattström, Södertörn Academic Studies Stockholm 2004, s. 155-168 (13 s.)

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA