Elisabet Langmann

Elisabet Langmann

Docent

Avdelningsföreståndare

Lektor

08-608 50 43 086085043

Lärarutbildningen

MC614

I min forskning intresserar jag mig för didaktiska och utbildningsfilosofiska frågor som rör skolans etik- och fostransarbete. Det kan till exempel handla om de mångtydiga och inte sällan motstridiga innebörder demokratiska värden som tolerans, ansvar och rättvisa rymmer, men också om de konkreta didaktiska implikationer denna mångtydighet får för undervisningen samt för den uppväxande generationens möjlighet att tolka och gestalta dessa värden i sina liv. Min forskning utmärks av en växelverkan mellan klassrumsnära studier och pedagogisk-filosofiska analyser. Jag publicerar främst inom pedagogisk filosofi och allmänpedagogik och hämtar inspiration från bl a allmän didaktik och kontinentalfilosofi.

FORSKNING

För närvarande medverkar jag i två forskningsprojekt finansierde av Vetenskapsrådet. Det första, Fostrans Former (2020-2023), som jag är projektledare för, utforskar kroppens och sinnenas roll i det didaktiska arbetet med att hantera värdekonflikter i klassrummet. I projektet ingår docent Lovisa Bergdahl, Södertörns högskola, och professor Sharon Todd, Maynooth University, Dublin. Det andra projektet, Hur kan skolan minska ojämlika utbildningsmöjligheter? (2020-2023), studerar skolkulturens och elevsammansättningens betydelse för elevers studieframgång och välmående. Projektet leds av Alireza Behtoui, professor i sociologi vid Södertörns högskola.

Jag ingår i två internationella forskarnätverk som fokuserar hållbarhetsfrågor i såväl formella som informella utbildningssammanhang. Det första, Public Pedagogy and Sustainable Challenges, är ett tvärvetenskapligt nätverk finansierat av the Flemish Research Council (2017-2021) och involverar ett 20-tal forskare i pedagogik, statsvetenskap och urbana studier från lärosäten i Belgien, Danmark, Sverige, Polen och Sydafrika. Det andra nätverket, the Public role of Education in Democratic Sustainability Transitions(PEDST), är finansierat av Vetenskapsrådet (2020-2023) och utgörs av ett 10-tal forskare i pedagogik och hållbar utveckling vid Uppsala universitet, Södertörns högskola och Maynooth University, Dublin.

Ett nyligen avlutat forskningsprojekt är Levda värden. En pedagogisk-filosofisk grundläggning av skolans värdegrundsarbete (VR 2015-2019, projektledare Lovisa Bergdahl). Projektet syftade till att utveckla ett allmändidaktiskt tänkande kring skolans och lärares demokrati- och fostransuppdrag. Under 2017-2019 medverkade jag även i den svenska delen av samverkansprojektet The Enquiring Classroom, ett Strategic Partnership Programme finansierat av Europarådet (ERASMUS+), tillsammans med forskare från lärosäten i Grekland och Irland. Syftet med projektet var att utveckla undervisning utifrån s.k. arts based methodologies för lärare i Europa som arbetar med etik- och värdefrågor och integration av nyanlända.

I min avhandling Toleransens pedagogik (2013) utforskar jag mer ingående hur lärare kan undervisa om och förhålla sig till ett av det demokratiska samhällets grundläggande värden – tolerans. Bakgrunden är de problem och utmaningar som ett pedagogiskt arbete med tolerans i praktiken innebär. För hur undervisar man om tolerans, utan att samtidigt peka ut vissa individer som ”annorlunda” och ”avvikande”? Med utgångspunkt i såväl reella som fiktiva klassrumsexempel och med hjälp av kontinentalfilosofiska tänkare, prövas mer nyanserade och mångbottnade sätt för lärare att närma sig toleransbegreppet i undervisningen. Avhandlingens resultat pekar bl a på vikten av att integrera fostransuppdraget i ämnesundervisningen, men också på att de olika innebörder vi lägger i demokratiska värden påverkar hur vi som lärare utformar det didaktiska arbetet i klassrummet.

ÖVRIGT

Sedan 2018 är jag ordförande för det the Nordic Society of Philosophy of Education (NSPE). Jag ingår i redaktionen för tidskriften Utibldnign & demokrati: tidskrift för didaktik och utbildningspolitik och i redaktionspanelen för tidskriften Studier i Pædagogisk Filosofi. Jag är aktiv medlem i de internationella forskningsorganisationer NERA (Nordic Educational Research Association)och EERA (European Educational Research Association) och har anlitats som peer-review-granskare för bl.a. följande internationella tidskrifter: Studies in Philosophy of Education; Journal of Curriculum Studies; Journal of Philosophy of Education; Globalisation, Societies and Education; Democracy & Education; British Educational Research Journal.

PUBLIKATIONER (i urval)

ARTIKLAR (Peer Review-granskade)

Langmann, E. (2021). Tolerance and education. In Oxford Research Encyclopedia of Education. Oxford University Press. doi: https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190264093.013.1512

Bergdahl, L. & Langmann, E. (2021). Pedagogical publics: Creating sustainable educational environments in times of climate change. European Educational Research Journal (online), ISSN 1474-9041, E-ISSN 1474-9041.

Todd, S., Hoveid, M. H. & Langmann, E. (2021). Educating the Senses: Explorations in Aesthetics, Embodiment and Sensory Pedagogy. Studies in Philosophy and Education, 40, 243–248.

Bergdahl, L. & Langmann, E. (2020). Sustaining What is Valuable: Contours of an Educational Language About Values. Journal of Philosophy of Education, 54(5), pp. 1260-1277.

Bergdahl, L. & Langmann, E. (2018). Pedagogical Postures: A Feminist Search for a geometry of the Educational Relation. Ethics and Education, 13(3), 309-328.

Langmann, E. & Säfström, C. A. (2018). Varför tar våldet aldrig slut och vad kan vi göra åt det?: en pedagogik-filosofisk analys av fenomenet mobbning. Nordic Studies of Education 38(4), 337–351.

Bergdahl, L. & Langmann, E. (2017). Time for Values: Responding Educationally to the Call from the Past. Studies in Philosophy and Education, 37(4), 367-382.

Bergdahl, L. & Langmann, E. (2017). Where Are You?: Giving Voice to the Teacher by Reclaiming the Public/Private Distinction. Journal of Philosophy of Education, 51 (2), 461-475.

Langmann, E. & Månsson, N. (2016). Att vända blicken mot sig själv. En problematisering av den normkritiska pedagogiken. Pedagogisk forskning i Sverige, 21 (1-2), 79-100.

Langmann, E. (2016). My Way to You: How to Make Room for Transformative Communication in Intercultural Education. Journal of Philosophy of Education, 50 (2), 233-245.

Langmann, E. (2011). Representational and Territorial Economies in Global Citizenship Education: Welcoming the Other at the Limit of Cosmopolitan Hospitality. [Special Issue: Global Citizenship Educaiton, ed. Vanessa Andreotti] Globalisation, Societies and Education, 9 (3-4), 399-409.

Langmann, E. (2011). Rethinking the Place of Tolerance in Education: Encountering Otherness between Acceptance and Rejection. [Special Issue: Educating the Global Village, ed. Torill Strand]. Nordic Studies of Education, 31 (2), 96-105.

Månsson, N. & Langmann, E. (2010). Facing Ambivalence in Education: A Strange(r’s) Hope? Ethics and Education, 6 (1), 15-25.

Langmann, E. (2010). Välkomna (nästan) allihopa. Mellan kategoriserade olikheter och radikal skillnad. Utbildning & Demokrati. Tidskrift för didaktik och utbildningspolitik, 19 (3), 57-71.

MONOGRAFIER

Langmann, E. (2013). Toleransens pedagogik. En pedagogisk-filosofisk studie av tolerans som en fråga för undervisning, PhD Diss. Örebro: Örebro University Press. (Monografi)

BOKKAPITEL

Bergdahl, L. & Langmann, E. (2021). Feminism within Philosophy of Education. In A History of Western Philosophy of Education, Vol. 5. In the Contemporary Landscape, (ed.) Ana Pagès (pp. 57-83), London: Bloomsbury Academic.

Langmann, E. (2020). Läraryrkets interkulturella dimensioner: en pedagogisk reflektion. I Helena Hill et al. (red) Perspektiv på interkulturalitet (s. 21-35). Huddinge: Södertörn Studies in Education.

Langmann, E. (2019). Mellan maktkritik och kunskapskriser: några utmaningar för den normkritiskt inspirerade läraren. I Lotta Björkman och Janne Bromseth (red) Normkritisk pedagogik. Perspektiv, utmaningar och möjligheter (s. 161-182). Lund: Studentlitteratur.

Langmann, E. (2017). Att skola tolerans - en undervisningskonst. I Erik Lundberg (red) Toleransens mekanismer: en antologi (s. 247-270). Stockholm: Forum för levande historia.

ÖVRIGA PUBLIKATIONER

O’Donnell A., Kieran, P., Bergdahl, L., Cherouvis, S. & Langmann, E. (2019). The Enquiring Classroom Handbook: Values, Identity, Exploration. Lergas: ERASMUS+ Strategic Partnership Programme.

Langmann, E. (2015). Recension Claudia W. Ruitenberg: Unlocking the World. Education in an Ethic of Hospitality. Utbildning & Demokrati. Tidskrift för diddaktik och utbildningspolitik 24(3):117-119.

 

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA