Hansalbin Sältenberg

Hansalbin Sältenberg

Forskar inom ramen för CCINDLE – ett Horizon Europe-projekt – med att analysera antigenus-kampanjer och feministiska svar. Se https://ccindle.org

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1025

Jag heter Hansalbin Sältenberg och har en doktorsexamen i genusvetenskap från Lunds universitet. Hösten 2022 försvarade jag min doktorsavhandling Anti-Jewish Racism: Exploring the Swedish Racial Regime, i vilken jag analyserade fenomenet samtida antijudisk rasism/antisemitism i Sverige ur ett kritiskt rasperspektiv, i relation till konstruktioner av "svenskhet".

Vid Södertörns högskola arbetar jag inom CCINDLE-projektet (Co-Creating Inclusive Intersectional Democratic Spaces Across Europe), ett Horizon Europe-forskningsprojekt, finansierat av EU-kommissionen, som analyserar anti-genuskampanjer och svar på dessa kampanjer från feministiska sociala rörelsers svar och institutionella aktörer. För mer info se: https://ccindle.org Länk till annan webbplats.

Vid Södertörns högskola har jag också undervisat i kurser i ämnet Kritiska romska studier.

Jag är medlem i forskarnätverket "En ny generation antisemitismforskare: Nya perspektiv på genus, sexualitet och judisk identitet i en postsekulär tid" ("A new generation of scholars of antisemitism: Nya perspektiv på genus, sexualitet och judisk identitet i en postsekulär tid"), finansierat av Vetenskapsrådet.

Mina forskningsintressen sträcker sig från genus/sexualitet/trans, kritiska rasstudier och antisemitism, klass/marxism, postkolonialism, till psykosociala studier.

Jag har omfattande undervisningserfarenhet från Lunds universitet, Södertörns högskola och Malmö universitet. Jag har undervisat på både grund- och avancerad nivå, teori- och metodkurser, och jag har handlett kandidatuppsatser. Jag har erfarenhet av att undervisa på både svenska och engelska.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA

Forskaren deltar inte i några projekt just nu.