Henrik Bohlin

Professor

Professor i idéhistoria

08-608 43 55 086084355

Institutionen för historia och samtidsstudier

073 074 01 35 0730740135

F813

Publikationer i urval

Bildning

- Medborgerlig bildning: om varför man studerar på högskola. Lund: Studentlitteratur 2018.

- ”Bildning, dialog och kritisk självreflektion”, i Att växa som människa. Om bildningens traditioner och praktiker, red. Anders Burman. Södertörn Studies in Higher Education 5. Huddinge: Södertörns högskola, 2014, s 118-131 (hela textenlänk till annan webbplats).

- ”Bildung and Intercultural Understanding”, Intercultural Education, vol. 24, no. 5, 2013, s. 391-400 (abstractlänk till annan webbplats).

- ”Bildning i massutbildningens tid”, i Anders Burman (red.), Våga veta Om bildningens möjligheter i massutbildningens tidevarv, Södertörn Studies in Education 2. Huddinge: Södertörns högskola, 2011, s 75-96 (hela textenlänk till annan webbplats).

- ”Vad är medborgerlig bildning?”, i Peter Strandbrink, Beatriz Lindqvist & Håkan Forsberg (red.), Tvära möten. Om utbildning och kritiskt lärande, Södertörn Studies in Education 1. Huddinge: Södertörns högskola, 2011, s 19-34 (text till hela antologinlänk till annan webbplats).

- ”Kan liberal education fungera i Sverige?”, i Anders Burman & Patrik Mehrens (red.), Det goda lärandet. En antologi om liberal arts education. Lund: Studentlitteratur, 2011, s 81-97.

David Humes filosofi

- ”‘Effects on the Mind’ as Objects of Reasoning: A Perspectivist Reading of the Reason-Passion Relation in Hume’s Sentimentalism”, Hume Studies, vol. 40, nr 1, 2014, s 29-51 (hela texten, kräver inloggning på MUSElänk till annan webbplats).

- ”Universal moral standards without an Archimedean point: Hume’s refutation of relativism in ‘A Dialogue’”, Philosophy vol. 88, nr 4, 2013, s 593 - 606 (abstractlänk till annan webbplats).

- ”En universell moral på känslornas grund. Humes argument mot polygami och kulturrelativism”, Filosofisk tidskrift nr 3, 2013, s 29-47.

- ”Sympati, tolkning och inlevelse; Hume som hermeneutiker”, i Robert Callergård (red.), Förnuft, känsla och moral. Perspektiv på David Hume. Stockholm: Thales förlag, 2011, s 35-64.

- "Sympathy, Understanding, and Hermeneutics in Hume’s Treatise”, Hume Studies vol. 35, nr 1-2, 2009, s 135-170.

- Groundless Knowledge. A Humean Solution to the Problem of Skepticism. Stockholm: Almqvist & Wiksell International 1997 (doktorsavhandling) (hela textenlänk till annan webbplats).

Empati

- "Inlevelse, dialog eller dialogisk inlevelse? Gadamer och empatitanken”, i Hans-Georg Gadamer och hermeneutikens aktualitet, red. Anders Burman. Stockholm: Axl Books, 2104, s 137-169.

- “Simulation Theory”, i Anne L. C. Runehov & Lluis Oviedo (red)(2013), Encyclopedia of Sciences and Religions. Dordrecht: Springer Netherlands, 2013, s 2146-2152.

- Redaktör (med Jakob Eklund), Empati. Teoretiska och praktiska perspektiv, Studentlitteratur 2013.

- ”Inledning: den mångsidiga empatin”, i Bohlin & Eklund (red.), Empati. Teoretiska och praktiska perspektiv, Studentlitteratur 2013, s 13-29.

- ”Sympati och empati i David Humes teori om människans natur”, i Bohlin & Eklund (red.), Empati. Teoretiska och praktiska perspektiv, Studentlitteratur 2013, s 33-50.

- ”Empati i vetenskapsteori och medvetandefilosofi”, i Bohlin & Eklund (red.), Empati. Teoretiska och praktiska perspektiv, Studentlitteratur 2013, s 85-107.

- ”Intuitively assessed reasonableness as a criterion of validity in empathetic understanding”, SATS. Nordic Journal of Philosophy, 10.1, 2009, s 107-131 (abstractlänk till annan webbplats).

Vetenskapsteori

- ”Sanningssökande, maktkritik eller generalistkompetens för arbetsmarknaden? Debatten om humaniora”, i Anders Burman & Lena Lennerhed (red.), Samtider (antologi om 2000-talets idéhistoria). Göteborg: Daidalos, 2017.

- ”Horisontsammansmältning och paradigmskiften. Gadamers och Kuhns hermeneutiska omtolkningar av vetenskapen”, i Anders Burman & Lena Lennerhed (red.), Tillsammans. Politik, filosofi och estetik på 1960- och 1970-talen. Stockholm: Atlas, 2014, s 133-166.

- "Måttstockarnas mångfald och dialogens möjlighet. Om relativism”, i Anders Burman & Lena Lennerhed (red.), Sekelslut. Idéhistoriska perspektiv på 1980- och 1990-talen. Stockholm: Atlas Akademi, 2011, s 258-277.

Övrigt vetenskapligt

- ”Perspective-dependence and Critical Thinking”, Argumentation. An International Journal on Reasoning, Volume 23, Issue 2, April 2009, s 189-203 (abstractlänk till annan webbplats).

- ”Mångkulturalitet och kulturmöten i högskoleutbildning – möjligheter och svårigheter”, Utbildning & demokrati nr 3 2009, s 91-109 (hela textenlänk till annan webbplats).

- ”Tyst kunskap – ett mångtydigt begrepp”, i Vad är praktisk kunskap?, red. Fredrik Svenaeus och Jonna Bornemark. Huddinge: Södertörns högskola, Södertörn Studies in Practical Knowledge 1, 2009, s 55-84 (hela textenlänk till annan webbplats).

- ”Går det att hyfsa relativismdebatten?”, Tidskrift för politisk filosofi nr 3 2009, s 7-25 (hela textenlänk till annan webbplats).

- ”Om att säga ba’. Davidsons analys av indirekt anföring”, Filosofisk tidskrift nr 3, 2009, s 31-43.

Populärvetenskapligt, essäer, debattartiklar m.m.

- ”Kriget mot visheten”, gästblogginlägg, 9/2 2017, Professionsförbundet (länklänk till annan webbplats).

- ”Att göra rätt även när ingen ser på – vishetens fem fundament”, Under strecket, Svenska Dagbladet 4/2 2017 (länklänk till annan webbplats).

- ”Medborgerlig bildning gör att människor växer”, i Ninna Mörner & Lisa Öberg (red.), Södertörns högskola öppnar världar: En jubileumsskrift från Södertörns högskola 2016. Huddinge: Södertörns högskola, 2016, s. 56-59 (länklänk till annan webbplats).

- ”Upplysningen bör försvaras – men hur?”, tidskriften Poros, årg 1, nr 1, 2016, s. 74-83 (länklänk till annan webbplats).

- ”Upplysningen är mer omstridd än någonsin”, recension av Anders Burman & Inga Sanner (red.), Upplysningskritik (Stockholm: Brutus Östlings bokförlag, 2014), tidskriften Respons nr 4 2015, s. 37-38.

- “Liberal arts en förebild att lära av”, Universitetsläraren nr 9, 2014 (länklänk till annan webbplats).

- “Den omstridda politiska korrektheten”, Sans magasin nr 3, 2014, s 34-37.

- ”Humanioras bästa tid är nu”, Under strecket, Svenska Dagbladet 12/9 2013 (länklänk till annan webbplats).

- “Tintin är min Mohammed, eller Måste kulturen vara politiskt korrekt?” i Löftet om lycka, red. Anders Burman, Rebecka Lettevall & Sven-Eric Liedman. Göteborg: Daidalos, 2013, s 313-331

- "Högskolan ska inte devalveras till yrkesskola”, SvD Brännpunkt 11/4 2012 (länklänk till annan webbplats).

- ”Bildning – en väg till global medkänsla”, Under strecket, Svenska Dagbladet 5/3 2010 (länklänk till annan webbplats).

- "Relativismens dilemma är absolut inte löst”, Under strecket, Svenska Dagbladet 31/8 2009 (länklänk till annan webbplats).

- ”Å bli hele mennesker. Dannelse skal utvikle hele mennesket. Den skal være både kognitiv, moralsk-praktisk og estetisk”, Aftenposten, Oslo, 19/2 2009 (länklänk till annan webbplats).

Forskningsanslag

- Projektledare för "Kritiskt tänkande för en pluralistisk högskola", med Maria Wolrath Söderberg, Helene Edberg, Anders Ullholm (retorik, Södertörns högskola) och Anders Burman (idéhistoria, Södertörns högskola), finansiering av Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté 2008-2012.

- Perspektivberoende och kontrastivitet i inlevelsebaserade handlingsförklaringar", finansiering av Vetenskapsrådet, ämnesrådet för humaniora och samhällsvetenskap 2008-2012.

- Anslag inom det filosofihistoriska projektet "Understanding Agency", Uppsala universitet, finansiering av Riksbankens Jubileumsfond 2013.

Internationellt lärarutbyte

- American-Scandinavian Foundation Swedish Visiting Lecturer, College of St. Benedict & St. Johns University, St. Joseph och Collegeville, Minnesota, USA, vårterminen 2014, på stipendium från American-Scandinavian Foundation, New York, NY.

- STINT Fellow och gästlärare vid Vassar College, Poughkeepsie, New York, USA, på ett Excellence in Teachingstipendium från Stiftelsen för internationalisering av forskning och högre utbildning (STINT), höstterminen 2010.

Administrativa uppdrag

- Ämnessamordnare i idéhistoria från juli 2017.

- Kolleigalt vald ledamot i Södertörns högskolas styrelse från 1 maj 2017.

- Vikariende vice ordförande för Fakultetsnämnden hösten 2015.

- Ställföreträdande ordförande i Rekryteringskommittén för samhällsvetenskap, naturvetenskap och teknik, Södertörns högskola, 1 juli 2015-30 sept 2015.

- Vice ordförande i Rekryteringskommittén för samhällsvetenskap, naturvetenskap och teknik, Södertörns högskola, 1 juli 2013-30 juni 2016.

- Ledamot i Fakultetsnämnden 1 jan 2011-31 dec 2016.

- Ordförande i Fakultetsnämndens sektionsutskott för lärarutbildning och utbildningsvetenskap 2011-2013.

- Prodekan, Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning och utbildningsvetenskap, Södertörns högskola, 2010.

- Ledamot 2008-2010 i Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning och utbildningsvetenskap, Södertörns högskola.

- Ämnesansvarig i idéhistoria, Södertörns högskola 2007-2009.

- Ordförande i Sveriges förenade studentkårers doktorandkommitté, november 1991 till oktober 1993.

Handledarerfarenhet

- A-nivå: c:a 150 uppsatser (Akademiskt startår och Förvaltningsprogrammets programtermin).

- B- nivå: 5 uppsatser (Global utveckling B).

- C-nivå: c:a 100 uppsatser (Företagsekonomi C och Interkulturell lärarutbildning med inriktning mot förskola, förskoleklass och grundskolans tidigare år).

- Avancerad nivå: 1 masteruppsats i idéhistoria vt 2017.

- Forskarutbildning: biträdande handledare, idéhistoria, Södertörns högskola, från ht 2017.

Övrig undervisning

Jag har undervisat i filosofi och idéhistoria på Södertörns högskola och Stockholms universitet, i vetenskapsteori, metodlära och uppsatsskrivande inom yrkesinriktade program på Södertörns högskola och i vetenskapsteori för doktorander på Södertörns högskola och Karolinska institutet.

Utbildning

- Doktorsexamen i teoretisk filosofi vid Stockholms universitet, 1997.

- Fil. kand.-examen 1987 efter studier vid Uppsala och Stockholms universitet med teoretisk filosofi A-C, historia A-C, praktisk filosofi A och idé- och lärdomshistoria A.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA