Jonas Andersson Schwarz

Jonas Andersson Schwarz

Docent

Programsamordnare

Lektor

Jag är forskare och lärare i medie- och kommunikationsvetenskap. Jag intresserar mig för digitala medier och dessas betydelse för samhällsstrukturer, vardagsliv och epistemologi.

08-608 46 74 086084674

Institutionen för kultur och lärande

PC210

Jag är mediesociolog med starkt intresse för hur såväl vardagsliv och enskilda människor som organisationer och strukturer påverkas av den samtida, allt mer digitaliserade medieekologin. Vilka aktörer och fenomen gynnas och missgynnas? Hur påverkar de strukturella förändringarna i sin tur samhället i stort? Mitt huvudsakliga forskningsområde har länge varit den oreglerade fildelningen på nätet, men jag har på senare år börjat skifta mitt intresse allt mer mot sociala nätverkssajter på nätet, social delning, och den snabbt eskalerande tendensen att stöpa om webben i plattformar och appar.

Hör mig prata i Vetenskapsradion Forum Länk till annan webbplats. om hur Twitter har kommit att bli en ställföreträdare för en tänkt "offentlig debatt" — trots att sociala medier av en rad anledningar Länk till annan webbplats. ej bör ses som representativa för en tänkt allmän opinion.

För närvarande är jag involverad i policyforskning kring digitala plattformar Länk till annan webbplats. som samhällsfenomen.

För en allmän inblick i hur jag kombinerar ett strukturellt med ett kulturellt synsätt på de här frågorna, se gärna den gästföreläsning Länk till annan webbplats. jag gav Nordiska museets berättardagar i mars 2016. Jag berättar om hur ett mediesamhälle dominerat av sociala medieplattformar får inverkan på hur vi kan bedriva ämnen som etnografi, etnologi, historia och kulturstudier.

Här Länk till annan webbplats. en annan gästföreläsning (från konferensen Corporate Intelligence 3.0 i november 2014). Föreläsningen utgår från en missuppfattning som tycks vara förhärskande i samhället just nu: Att oreflekterat tro att det som sägs och görs i sociala medier är representativt för "den allmänna opinionen". Jag berättar om den studie jag just då genomförde i samarbete med företagen M-Brain och Retriever, samt om lite insikter från den mer specifika fallstudie vi genomförde (om den s.k. Pippi-debatten). Därtill pratar jag lite mer generellt om effektiv kommunikation på Twitter, och varför ironi är problematiskt på Internet.

"Är det inte problematiskt om det faktiskt är så att små grupper av människor - oavsett vilka åsiktsinriktningar de har - kan ge sken av att det finns en opinion genom att vara väldigt aktiva på Twitter, till exempel genom att väldigt frekvent retweeta varandras inlägg?"

Min forskning

Jag är delaktig i ett forskningsprojekt lett av Stefan Dahlberg Länk till annan webbplats. (Göteborgs universitet), Studier av opinion och samhälle genom kommunikativt beteende på Internet - en studie av validitet, reliabilitet och representativitet i onlinetextdata (2017-02429), som beviljades 9,5 mkr i forskningsstöd av Vetenskapsrådet. Projektstart 2018. I ett föredrag vid Kungliga Biblioteket Länk till annan webbplats. (24 november 2017) berättar jag mer om projektet.

Tillsammans med några researchers inom omvärldsbevakningsföretagen Retriever och M-Brain genomförde jag 2015 ett forskningsprojekt, delfinansierat av Riksbankens Jubileumsfond och Internetfonden: "Vad gör en politisk utsaga framgångsrik? Den användardrivna kommunikationens villkor" Länk till annan webbplats.. Vi granskade villkoren för hur politisk kommunikation förmedlas via sociala medier och sedan remedieras. Vår forskning synar de specifika faktorer som spelar in för delning av politiska tweets, samt vilken typ av material från sociala medier som fångas upp av traditionella nyhetsmedier - och, inte minst, vilken bild av sociala medier som därmed skapas.

Forskningsprojektet var delfinansierat av Internetfonden samt Riksbankens Jubileumsfond, och ingick som delprojekt i min treåriga Flexit-position (se nedan) vid reklambyrån Forsman & Bodenfors.

Som led i samma Flexit-anställning genomförde jag ett intervjubaserat projekt om public service-uppdraget i en tid av allt mer personaliserad broadcasting och (till synes) allt större marknadsideologiskt tryck att anpassa sig till en plattforms- och nätverkslogik.

Utöver detta har jag på senare tid arbetat en del med statistisk analys av medieinnehåll, samt en del metodutveckling kring social mediedata.

Aktuell bok: The Pirate Bay - tio år senare...

Hösten 2013 utgavs min nya akademiska sammanfattning av fildelningsdebatten, i form av verket Online File Sharing: Innovations in Media Consumption (Routledge, September 2013, Comedia series). Boken sammanfattar den roll som The Pirate Bay har spelat under det senaste decenniet, men kopplar också ihop denna ökända sajts historia med framväxten av lagliga tjänster såsom Spotify.

FLEXIT

Jag blev under årsskiftet 2011-2012 antagen som Flexitforskare inom Riksbankens jubileumsfonds unika forskningsprogram Länk till annan webbplats. som syftar till att låta humsamforskning samverka med och berika det omkringliggande samhället.

I mars 2012 påbörjade jag min postdok som Flexitforskare, och projektet avslutades vid årsskiftet 2015-2016. Forskningen skedde i RJ:s regi i samarbete med reklambyrån Forsman & Bodenfors, men jag fortsatte att löpande vara affilierad till MKV och Södertörns högskola.

Själva forskningen handlade om att från ett multiperspektiv kritiskt analysera delningslogik på nätet. Då jag länge forskat på nätets delningslogik ser jag de många strukturella återverkningar denna för med sig, något som kommit att bli tongivande även för min senare forskning om internetplattformar.

Länk till mitt twitter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA