Julia Malitska

Julia Malitska

Fil dr

Projektforskare

08-608 46 88 086084688

Institutionen för historia och samtidsstudier

MA711

Mina nuvarande forskningsintressen rör sig i två överlappande riktningar. Den första riktningen berör imperiala, post-/nyimperiala historier av Östeuropa med fokus på Ukraina och Norra svartahavsstäppen. Den andra handlar om sammanflätade historier om vetenskap, (bio)politik, mat och miljö i 1800- och 1900-talens Europa.

År 2017 disputerade jag vid Södertörns högskola på en avhandling med titeln "Negotiating Imperial Rule: Colonists and Marriage in the Nineteenth Century Black Sea Steppe."

Under mitt postdokprojekt (höst 2019 – vår 2022) med titeln "Vegetarianism in the Russian Empire: Ideas, Practices, Identities and Legacies, 1860s–1920s" undersökte jag kostreformen i det sena ryska imperiet. Studien har bland annat visat hur den vegetariska aktivismen uppstod, liksom vilken mångfald av idéer, drivkrafter och handlingar som låg bakom, och varför och hur vissa individer blev aktivister m.m.

Mitt nya projekt ”To Eat or Not to Eat? Human Health, Scientific Knowledge, and the Biopolitics of Meat in Eastern Europe, 1860s–1939” är finansierat av Östersjöstiftelsen (2022–2025). Jag undersöker mångfalden av diskurser om hälsoeffekter av kött, i deras ursprung, utveckling och efterföljande konvergens, i det ryska imperiet och tidiga Sovjetunionen från 1860-talet till 1939. Studien analyserar bland annat typer av kunskap om hälsoeffekter av kött, interna tvister om frågan inom näringsfältet, och hur köttproduktion och konsumtion sågs i relation till djurhälsa, veterinärvetenskap, köttindustrin och alleuropeisk kunskapsutveckling.

Sedan min disputation, har jag varit korttidsanställd som lektor på Institutionen för historia och samtidsstudier vid högskolan och undervisat på ett antal kurser inom ämnet historia, samt handlett studenter i deras uppsatsarbeten.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA